<อัฐิของราชสกุล ณ จัมปาศักดิ์ เก็บไว้ที่อุบลราชธานี>-อัฐิของราชสกุล ณ จัมปาศักดิ์ เก็บไว้ที่อุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อัฐิของราชสกุล ณ จัมปาศักดิ์ เก็บไว้ที่อุบลราชธานี-
-


เจ้ายุติธรรมธร (เจ้าคำสุก ณ จำปาศักดิ์)

 

               สายสัมพันธ์ เมืองอุบลราชธานี กับ นครจัมปาศักดิ์ แน่นแฟ้นมายาวนาน ย้อนไปเมื่อครั้งกบฏอ้ายเชียงแก้ว พ.ศ.2334 พระเจ้าองค์หลวง (ไชยกุมาร) เจ้าเมืองนครจำปาศักดิ์กำลังป่วยหนัก และถึงแก่พิลาลัย อ้ายเชียงแก้วพาพรรคพวกเข้ายึดนครจำปาศักดิ์ไว้ได้ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้เมืองนครราชสีมายกกองทัพไปปราบกบฏอ้ายเชียงแก้ว อย่างไรก็ดี พระประทุมสุรราช (เจ้าคำผง) และท้าวฝ่ายหน้า ผู้น้อง ได้ยกกำลังไปปราบก่อน กองกำลังอ้ายเชียงแก้วแตกพ่ายไป ส่วนอ้ายเชียงแก้วถูกจับได้และถูกประหารชีวิต

               ความดีความชอบในการปราบกบฏอ้ายเชียงแก้วนี้เอง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พระประทุมสุรราช เป็นพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ ครองเมืองอุบลราชธานี และแต่งตั้งให้ ท้าวฝ่ายหน้า เป็นพระวิไชยราชขัตติยวงศ์ ครองนครจำปาศักดิ์

               เสด็จเจ้ายุตติธรรมธร (คำสุก เจ้าฟ้าห่มขาว) เจ้าผู้ครองนครจัมปาศักดิ์ เป็นโอรสเจ้านครจัมปาศักดิ์ (ฮุย) เจ้ายุตติธรรมธรขึ้นครองนครจัมปาศักดิ์ เมื่อ พ.ศ.2406 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ครั้งถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จเป็นข้าหลวงผู้ช่วย ในข้าหลวงต่างพระองค์ มณฑลลาวกาวหรือมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำที่เมืองอุบลราชธานี ถึงแก่พิลาลัยเมื่อ พ.ศ.2445 ก่อนเสียดินแดนจัมปาศักดิ์แก่ฝรั่งเศส เป็นต้นราชสกุล "ณ จัมปาศักดิ์" ซึ่งคู่กับสกลุ "ณ อุบล" ในมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการขอรับพระราชทานนามสกุล เมื่อ พ.ศ.2458 นั้น เจ้าศักดิ์ประเสริฐ ปลัดจังหวัดลำปางเป็นผู้ขอ และเจ้านายในราชสกุลจัมปาศักดิ์ ได้ใช้นามสกุลนี้ตามกันมาจนปัจจุบัน

               สกุล "ณ จัมปาศักดิ์" (เขียนตามทะเบียนนามสกุลพระราชทาน แต่ส่วนใหญ่นิยมเขียนว่า "ณ จำปาศักดิ์", Na Champassak) ผู้ที่นับได้ว่าเป็นต้นสกุลนี้คือ เจ้ายุติธรรมธร (เจ้าคำสุก ณ จัมปาศักดิ์) เจ้าผู้ครองนครจำปาศักดิ์ลำดับที่ 11  โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสกุลนี้ผ่านทาง เจ้าศักดิ์ประสิทธิ์ (เจ้าเบงคำ) และเจ้าศักดิ์ประเสริฐ (เจ้าอุย) พระโอรสของเจ้ายุติธรรมธร (เจ้าคำสุก ณ จัมปาศักดิ์) ซึ่งได้ขอเข้ามารับราชการในไทย โดยไม่ยอมอยู่ในบังคับของฝรั่งเศส (ขณะที่ได้รับพระราชทานนามสกุลนั้น เจ้านายทั้งสององค์มีตำแหน่งเป็น ปลัดเมืองพิจิตร และจ่าเมืองเชียงราย ตามลำดับ)

               แต่เนื่องจากเจ้านายในสกุลนี้สืบเชื้อสายราชวงศ์ล้านช้างเช่นเดียวกับ ราชวงศ์ล้านช้างหลวงพระบาง จึงควรนับว่าเป็นราชสกุลหนึ่งที่สำคัญของประเทศลาวในอดีตด้วยเช่นกัน ราชสกุลนี้มีบทบาทอย่างสูงทางการเมืองในสมัยราชอาณาจักรลาว ก่อนที่จะต้องลี้ภัยการเมืองไปยังประเทศต่างๆ ภายหลังสิ้นสุดการปกครองโดยรัฐบาลระบอบกษัตริย์ และการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี พ.ศ. 2518

               ปัจจุบัน อัฐิบรรพบุรุษของตระกูล "ณ จัมปาศักดิ์" ส่วนหนึ่ง ได้บรรจุไว้ที่ด้านหลังของโบสถ์วัดสุทัศนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี หรือด้านทิศเหนือของทุ่งศรีเมือง เป็นประจักษ์พยานว่า เมืองอุบลราชธานีและเมืองจัมปาศักดิ์ มีสายสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน และในโอกาสฉลอง 222 ปี อุบลราชธานี ในปี 2557 นี้ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า สกุล ณ จัมปาศักดิ์ จะมีส่วนร่วมในงานเฉลองฉลองนี้อย่างใด

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511