<222 ปี อุบลราชธานี เมืองคนดี เมืองนักปราชญ์>-222 ปี อุบลราชธานี เมืองคนดี เมืองนักปราชญ์-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-222 ปี อุบลราชธานี เมืองคนดี เมืองนักปราชญ์-
-

               จังหวัดอุบลราชธานีได้ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 200 ปี บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านการเมือง การปกครอง การทหาร การศึกษา การ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ก็เพราะบุคคลในท้องถิ่นให้ความร่วมมือใน การสร้างความเจริญ ให้กับบ้านเมือง ในการพัฒนา

               ในแต่ละด้านนั้น ได้มีบุคคลที่มีบทบาทเด่นชัดในด้านนั้นๆ เป็นปัจจัยหลัก ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า สั่งสมชื่อเสียง เกียรติคุณให้กับจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งควรแก่การภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา เพื่อนำไปเป็นแบบอย่าง เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ในการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีให้เจริญรุดหน้าไป และจนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองนักปราชญ์” โดยมีบุคคลสำคัญที่สร้างคุณประโยชน์แก่ป่ระเทศชาติเป็นจำนวนมาก และสืบค้นได้ ดังนี้

 • พระอริยาจารย์ (สุ้ย)
 • ท่านเทวธมฺมี (ม้าว)
 • พระครูวิโรจน์รัตโนบล (บุญรอด นนฺตโร)
 • พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
 • สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) สังฆนายกรูปแรกแห่งประเทศไทย
 • พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
 • พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล
 • พระอาจารย์ขาว อนาลโย
 • พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
 • หลวงปู่ทา นาควัณโณ
 • หลวงปู่คำบุ คุตตจิตโต
 • พระครูอุบลเดชราชคุณ
 • ทองอินทร์ ภูริพัฒน์
 • เลียง ไชยกาล
 • ฟอง สิทธิธรรม
 • อรพินท์ ไชยกาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง คนแรกของประเทศไทย
 • ทิม ภูริพัฒน์
 • สุทัศน์ เงินหมื่น
 • เพ็ญพักตร์ ศรีทอง
 • สมบัติ รัตโน
 • พล.ต.อ. ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์
 • วิฑูรย์ นามบุตร
 • อิสสระ สมชัย
 • วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
 • เกียรติศักดิ์ ส่องแสง
 • สุพล ฟองงาม
 • สิทธิชัย โควสุรัตน์
 • หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา
 • นายเดช ถิรวัฒน์
 • ท่านผู้หญิงตุ่น โกศัลวิตร
 • นายวิระ รมยะรูป
 • นางอุดม ไทยมงคล
 • นายกมล เจริญศรี
 • นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
 • นายแพทย์อุทัย สุดสุข
 • นายแพทย์วิฑูร แสงสิงแก้ว
 • นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์
 • นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร
 • ดร.ปรีชา พิณทอง
 • นายคำหมา แสงงาม
 • ศิลปชัย ชาญเฉลิม
 • นายบำเพ็ญ ณ อุบล
 • นายสมชัย กตัญญูตานันท์ (ชัย ราชวัตร)
 • นายทองใส ทับถนน
 • นายทองมาก จันทะลือ ศิลปินแห่งชาติ
 • หมอลำเคน ดาเหลา ศิลปินแห่งชาติ
 • ฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ
 • นางบุญเพ็ง ไฝผิวชัย - ศิลปินแห่งชาติ
 • นางบานเย็น รากแก่น ศิลปินแห่งชาติ
 • ป.ฉลาดน้อย (ฉลาด ส่งเสริม) ศิลปินแห่งชาติ
 • นางคำปุ่น ฟุ้งสุข
 • นายทองคำ เพ็งดี
 • นายสมาน หงษา
 • นายณรงค์ พงษ์ภาพ (นพดล ดวงพร)
 • นายมนัส สุขสาย
 • นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา
 • นายสลา คุณวุฒิ
 • อังคนางค์ คุณไชย
 • วิเศษ เวณิกา
 • นคร พงษ์ภาพ
 • ชรัมย์ เทพชัย

               จังหวัดอุบลราชธานี ขอความร่วมมือจากชาวอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ ได้มีส่วนร่วมการจัดงาน 222 ปี โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ที่มีข้อมูล มีเรื่องราว มีองค์ความรู้ และภาพเก่าที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานด้านประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี โดยกรรมการฝ่ายรวบรวมภาพเก่าเล่าขาน ประกอบด้วย กรรมการหอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี หอจดหมายเหตุฯอุบลราชธานี อบจ.อุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งมีนายปัญญา แพงเหล่า และคณะประสานงาน

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511