-ASEAN UBRU-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ASEAN UBRU-
-

               คณะอนุกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยกลุ่มสื่อมวลชน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการผยแพร่ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ห้องบัวทิพย์ 3 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก เพื่อลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนานักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งด้านภาษา เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม พร้อมทั้งขับเคลื่อนให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านอาเซียน

               ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนได้ที่เว็บไซต์ http://aec.ubru.ac.th/

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511