<ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้ง ม.อุบลฯ 1 ใน 7 ศูนย์การเรียนรู้การลงทุน "SET IC" ทั่วประเทศ>-ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้ง ม.อุบลฯ 1 ใน 7 ศูนย์การเรียนรู้การลงทุน "SET IC" ทั่วประเทศ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้ง ม.อุบลฯ 1 ใน 7 ศูนย์การเรียนรู้การลงทุน "SET IC" ทั่วประเทศ-
-

               ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center: SET IC) ขยายความรู้สู่ภูมิภาค ให้บริการความรู้และข้อมูลการลงทุนแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ ที่ทันสมัย ครบวงจรประจำภูมิภาค ภายใต้แนวคิด "YourInvestment Center: ศูนย์เรียนรู้การลงทุน ที่คุณเข้าถึงได้"  ให้บริการ ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

               รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center : SET IC) ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้โดยความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการเรียนรู้เรื่องการลงทุน สำหรับนักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมี ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

               ดร.วิโรจน์  มโนพิโมกษ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ กล่าวว่า สำหรับศูนย์เรียนรู้การลงทุน หรือ SET IC นับว่าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การลงทุนที่ดีและมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้ให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้ลงทุนทั่วไปในจังหวัดอุบลราชธานีและเขตอีสานใต้  ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งในเขตอีสานใต้ โดยการเลือกคณะบริหารศาสตร์ เป็น 1 ใน 7 ศูนย์การเรียนรู้การลงทุน ทั่วประเทศ จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้เรียนรู้จากห้องเรียนเสมือนจริง เพื่อฝึกฝนให้เป็นบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้การลงทุนแห่งนี้ ยังอำนวยความสะดวกในการให้บริการความรู้ พร้อมกับการให้ข้อมูลการออมและการลงทุน สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้ลงทุนทั่วไปในเขตอีสานใต้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ ในการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น ไทย ลาว กัมพูชา และพม่า อีกด้วย

               นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ รองประธานกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ SET IC ในภูมิภาค จะเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ที่ประจำสาขาต่างจังหวัดในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการแก่ผู้ลงทุน โดยการเรียนรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์รวมทั้งกิจกรรมการอบรมที่จัดขึ้นที่ศูนย์ SET IC เป็นประจำ นอกจากนี้สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยยังได้มอบทุนจัดตั้งชมรม Young Investor Club ให้แก่คณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ลงทุนคุณภาพหรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ในอนาคตอีกด้วย

               ศูนย์ SET IC ให้บริการภายใต้แนวคิด "Your Investment Center: ศูนย์เรียนรู้การลงทุน ที่คุณเข้าถึงได้" ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเงินและการลงทุนที่ดีให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ใน จ.อุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งศูนย์ SET ICถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการลงทุนที่ทันสมัยและครบวงจร พร้อมด้วยสื่อความรู้จากตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิหนังสือ ตำราวิชาการ วารสาร เอกสารเผยแพร่ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน รวมถึงเชื่อมต่อทุกข้อมูลและความรู้การลงทุนออนไลน์ทั้งบริการข้อมูลบริษัทจดทะเบียนและราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังด้วยโปรแกรม SETSMART การถ่ายทอดสดและดูย้อนหลังกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (OpportunityDay) บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ด้วยโปรแกรม Aspen โปรแกรมการแข่งขันตลาดหุ้นจำลอง click2winและความรู้ออนไลน์บนเว็บไซต์ www.tsi-thailand.org รวมมูลค่าการจัดตั้งและสื่อการเรียนรู้ภายในศูนย์ SET IC กว่า 4.5 ล้านบาท

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511