<รายชื่อผู้สมัครกรรมการ ป.ป.จ. อุบลราชธานี ทั้ง 67 ราย กรรมการสรรหาวอนชาวอุบลฯ ช่วยตรวจสอบ>-รายชื่อผู้สมัครกรรมการ ป.ป.จ. อุบลราชธานี ทั้ง 67 ราย กรรมการสรรหาวอนชาวอุบลฯ ช่วยตรวจสอบ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-รายชื่อผู้สมัครกรรมการ ป.ป.จ. อุบลราชธานี ทั้ง 67 ราย กรรมการสรรหาวอนชาวอุบลฯ ช่วยตรวจสอบ-
-

รายชื่อผู้สมัครกรรมการ ป.ป.จ. อุบลราชธานี

               ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีประกาศรับสมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2556 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 รวม 9 วัน ปรากฏว่ามีผู้ยื่นความประสงค์สมัครจำนวน 67 ราย นับเป็นจังหวัดเดียวในจากจำนวน 32 จังหวัด ที่มีผู้สมัครจำนวนมากที่สุด ดังนี้

  1. นายธรธรรม์ ชินโกมุท ข้าราชการบำนาญ
  2. นายชัยยันต์ ไชยกาล ครูชำนาญการพิเศษ
  3. นายเรืองเวทย์ แสงรัตนา ข้าราชการบำนาญ
  4. นายสมมาตร มะลิลา ธุรกิจส่วนตัว
  5. พ.ต.ท. วรพล ทองชาติ ทนายความ
  6. นายทองพูล หล้าหาญ ค้าขาย
  7. นายชลธิษ จันทร์สิงห์ นักสื่อสารมวลชน
  8. พันโท ชาญชาติ เฟื่องงาม ข้าราชการบำนาญ
  9. นายวรภูริ มูลสิน รับจ้าง
  10. นางสาวชูศรี ฉลองชัยสิทธิ์ ไม่มี
  11. นายศาครินทร์ ดวงตะวัน สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
  12. พล.ต.นิยม สกลเกียรติขจร ข้าราชการบำนาญ
  13. นายสุรัตน์ มุทุวงศ์ ข้าราชการครู
  14. นายสุภรณ์ กองทอง ข้าราชการบำนาญ
  15. นายสุนทร ชูราษี ข้าราชการบำนาญ
  16. นายพลชิน ปฐพี ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน
  17. พ.ต.อ. เกียรติศักดิ์ กอมณี อาจารย์ ม. ราชภัฏอุบลราชธานี
  18. นาวาอากาศเอก.พิสิฐ ประเสริฐศรี ข้าราชการทหาร
  19. นายไพบูลย์ เบ้าเงิน ข้าราชการบำนาญ
  20. นายคงภพ มณีวรรณ นักวิชาการอิสระ
  21. นายประศาสน์ ผลแก้ว ข้าราชการบำนาญ
  22. นายฤาชน บำรุงแสง ข้าราชการบำนาญ
  23. นายสุพจน์ แสงโสม ข้าราชการบำนาญ
  24. นายกริช เกียรติสุรนนท์ นักธุรกิจ
  25. นายพิจิตร ศรีแสง ข้าราชการบำนาญ
  26. พลตรี มนัส หนูวัฒนา ข้าราชการ
  27. พ.ต.อ.วีระพันธุ์ สกุลไทย ข้าราชการบำนาญ
  28. นายนิพนธ์ ชูรัตน์ ข้าราชการบำนาญ
  29. นางอุทัยทิพย์ เปราะแดง ข้าราชการบำนาญ
  30. นางสิรภัควาณิช พลพัชระเสฏฐ  ข้าราชการบำนาญ
  31. นายโอภาส เจริญพจน์ อาสาสมัครอิสระ
  32. นายโชคศักดิ์ ใจหาญ ข้าราชการบำนาญ
  33. พันเอก. อรัญ สุวรรณศรี ข้าราชการบำนาญ
  34. นายเทียนสาย ป้อมหิน ข้าราชการบำนาญ
  35. นายสมยศ จันทวีสุข ข้าราชการ
  36. นายฉาดฉาน นิลกำแหง ข้าราชการ
  37. นายกิติ จันทรเสนา ข้าราชการบำนาญ
  38. นายพูลศักดิ์ เผ่าภูรี ข้าราชการ
  39. นายบุญยืน ชัยสุโรจน์ ข้าราชการ
  40. นายประจักษ์ บุญอารีย์ ข้าราชการบำนาญ
  41. นายเจษฎา สุขสำราญ ข้าราชการบำนาญ
  42. ว่าที่ร้อยตรี.สมศิลป์ สูนานนท์ ทนายความ
  43. นายสมภาร หารสาร อดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
  44. นายอิทธิศักดิ์ แฝงพงศ์ ข้าราชกรครู
  45. นายพงศ์ศิลป์ โสภิตะชา ข้าราชการครู
  46. นายประทีป เดชพันธ์ ข้าราชการบำนาญ
  47. นายแสง ศรีบุระ อดีตสมาชิกสภาจังหวัด
  48. นายเชวงศักดิ์ คุ้มแถว ธุรกิจส่วนตัว
  49. นายอารมณ์ กัณหา ข้าราชการบำนาญ
  50. นายสุรภาพ เสียงหวาน ข้าราชการครู
  51. พลตำรวจตรี พินิจ แฝงยงค์ ข้าราชการบำนาญ
  52. นายสวาท สุทธิอาคาร ข้าราชการบำนาญ
  53. นายสมเกียรติ ลาสา รับราชการ
  54. นายเสนาะ ตันสันติ ข้าราชการบำนาญ
  55. นายปัจจัย บ่งเทพ ข้าราชการครู
  56. นายเอกรัฐ โลหะสาร ข้าราชการบำนาญ
  57. นายสุมิตร กองกาญจน์ ข้าราชการบำนาญ
  58. นายวิชัย ศิริบูรณ์ ข้าราชการบำนาญ
  59. นายสมพงษ์ ฎาราณุท ข้าราชการครู
  60. นายผดุงศักดิ์ นนทภักดี ข้าราชการบำนาญ
  61. นายพิษณุ บุญเกลี้ยง อิสระ
  62. นางพริ้งพิศ วังทอง นักธุรกิจ
  63. นายเจษฎางค์ กางกั้น อิสระ/ผู้ประเมินภายนอก
  64. นายคมชาติ ปริโยทัย ทนายความ
  65. นายประยุทธ ชุ่มนาเสียว นักวิชาการอิสระ
  66. นายศักดา ราคาธรรมกุล ข้าราชการครู
  67. นายสรศิลป์ นามมณี  ข้าราชการครู

               โดยคณะกรรมการสรรหา จะดำเนินการคัดเลือกให้เหลือ 10 คน เพื่อส่งให้ส่วนกลางแต่งตั้งให้เหลือเพียง 5 คน วอนประชาชนชาวอุบลฯ ช่วยตรวจสอบประวัติผู้สมัครทั้ง 67 ท่าน หากมีประชาชนคัดดค้านความไม่เหมาะสมผู้สมัครรายใด  จะเป็นข้อมูลในกาพิจารณาประกอบ

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511