<งานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน ประจำปี 2551>-งานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน ประจำปี 2551-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-งานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน ประจำปี 2551-
-

               นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี แจ้งว่า เนื่องในวโรกาสปีใหม่ไทย ทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับเกียรติให้จัดงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน ประจำปี 2551 ขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2551 โดยมีกิจกรรม พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ(รดน้ำดำหัว) การก่อพระปะทาย เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงามของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับกิจกรรมการประกวดมากมาย สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด โดยมีหลักเกณฑ์การรับสมัครดังนี้

1. การประกวดขบวนแห่

               เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน/ ชุมชน / คุ้มวัดต่าง ๆ จัดส่งขบวนแห่สงกรานต์เข้าร่วมกิจกรรม โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีให้เงินสนับสนุนขบวนละ 10,000 บาท ทั้งนี้ได้กำหนดรูปแบบของขบวนจะต้องประกอบด้วย

1.1 รถพระประธาน
1.2 รถนางสงกรานต์
1.3 วงดนตรีพื้นเมือง
1.4 ขบวนรำและการละเล่นพื้นเมืองหรือรีวิวประกอบขบวน
1.5 ผู้เข้าร่วมขบวนต้องมีอย่างน้อยขบวนละ 50 คนขึ้นไป

               *รับสมัครขบวนแห่สงกรานต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 5 เมษายน 2551 และให้ไปรับเงินสนับสนุนขบวนแห่ได้ในวันที่ 10 เมษายน 2551

2. การประกวดเทพีสงกรานต์ คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

2.1 ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี
2.3 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
2.4 สถานภาพไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อน
2.5 มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สามารถ อ่าน เขียน พูด และเข้าใจภาษาไทยได้ดี
2.6 ไม่เคยประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียรติของสังคม เช่นการถ่ายภาพ หรือบันทึกภาพที่ล่อแหลมต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
2.7 เป็นผู้มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

               *วันเวลาและสถานที่ - วันที่ 25 มีนาคม – 4 เมษายน 2551 การเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด ณ สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี

               **หากมีจำนวนผู้สมัครมากกว่า 30 คน จะทำการคัดเลือกให้เหลือเพียง 30 คน ในวันที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 4 ) ตึกสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3. การประกวดร้องเพลง การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ

3.1 ประถมศึกษา (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2539)
3.2. ระดับมัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2535)

               วันเวลาและสถานที่ วันที่ 25 มีนาคม – 4 เมษายน 2551

               เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด สมัครได้ที่สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี สภาวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี

4. การประกวด“ยุวทูตวัฒนธรรม ปี2551” คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

1. เด็กชาย หรือเด็กหญิง
2. อายุไม่เกิน 8 ปี
3. ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดไทย ในยุคสมัยใดก็ได้

               ขั้นตอนการดำเนินงาน วันที่ 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2551

               ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี (หลังร้านค้าสวัสดิการครู ข้างอุบลพลาซ่า)

[1] [2] [3]
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511