<งานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน ประจำปี 2551>-งานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน ประจำปี 2551-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-งานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน ประจำปี 2551-
-

รายชื่อผู้ประกวดเทพีสงกรานต์ประจำปี 2551 เทศบาลนครอุบลราชธานี


นางสาวขนิษฐา  บรรเทา
อายุ 23  สัดส่วน 33-27-36  น้ำหนัก 60  ส่วนสูง 170

นางสาวปรางนรี  ศิริพัฒน์
อายุ 19  สัดส่วน 33-25-35  น้ำหนัก 49  ส่วนสูง 164

นางสาวกนิษฐา  โสระแสน
อายุ 22  สัดส่วน 32-25-36  น้ำหนัก 50  ส่วนสูง 170

นางสาววิชุดา  ภู่มาก
อายุ 20  สัดส่วน 33-27-38  น้ำหนัก 56  ส่วนสูง 164

นางสาวศศิวิมล  ทองแสน
อายุ 24  สัดส่วน 34-25-37  น้ำหนัก 54  ส่วนสูง 173

นางสาวภาวิณี  หอมหลาย
อายุ 19  สัดส่วน 34-26-39  น้ำหนัก 59  ส่วนสูง 174

นางสาววภัคนันท์  ร่มรักษ์
อายุ 23  สัดส่วน 32-24-37  น้ำหนัก 50  ส่วนสูง 170

นางสาวดวงใจ  จิตรักสวนะ
อายุ 21  สัดส่วน 32-25-35  น้ำหนัก 50  ส่วนสูง 169

นางสาวนวลพรรณ  เอี่ยมเขียว
อายุ 22  สัดส่วน 32-25-36  น้ำหนัก 48  ส่วนสูง 169

นางสาววิไลลักษณ์  กลิ่นพงษา
อายุ 18  สัดส่วน 33-26-38  น้ำหนัก 55  ส่วนสูง 175

นางสาวขนิษฐา  สุกใส
อายุ 23  สัดส่วน 33-27-37  น้ำหนัก 55  ส่วนสูง 165

นางสาวรัตยา  บุญมาธรรม
อายุ 22  สัดส่วน 31-24-37  น้ำหนัก 50  ส่วนสูง 170

นางสาววีระธร  ดวงสมร
อายุ 22  สัดส่วน 32-27-39  น้ำหนัก 60  ส่วนสูง 176

นางสาวอุบลรัก  สุดใจ
อายุ 19  สัดส่วน 31-27-36  น้ำหนัก 48  ส่วนสูง 163

นางสาวณัฐพร  คำดี
อายุ 22  สัดส่วน 32-26-37  น้ำหนัก 55  ส่วนสูง 165

นางสาวเพ็ญนภาพร  คงโคตร
อายุ 20  สัดส่วน 32-26-39  น้ำหนัก 54  ส่วนสูง 169

นางสาวศิวาพร  สายแวว
อายุ 22  สัดส่วน 33-27-39  น้ำหนัก 60  ส่วนสูง 173

นางสาวจรรยา  ศิริชัยสุทธิกร
อายุ 25  สัดส่วน 31-25-35  น้ำหนัก 52  ส่วนสูง 167

นางสาวปรารถนา  ยะรังษี
อายุ 22  สัดส่วน 30-25-36  น้ำหนัก 48  ส่วนสูง 169

นางสาวอำนวยพร  อำนาจสุกลวงศ์
อายุ 22  สัดส่วน 31-24-37  น้ำหนัก 49  ส่วนสูง 166

นางสาวนรีรัตน์  ภูมลี
อายุ 22  สัดส่วน 32-26-36  น้ำหนัก 50  ส่วนสูง 166

นางสาวพลอยชนก  สุวรรณโคตร
อายุ 22  สัดส่วน 32-26-36  น้ำหนัก 50  ส่วนสูง 166

นางสาวกนกรัตน์  วรรณคำ
อายุ 25  สัดส่วน 33-25-35  น้ำหนัก 52  ส่วนสูง 167

นางสาวโสมนัส  อินทร์เจือจันทร์
อายุ 18  สัดส่วน 33-27-37  น้ำหนัก 55  ส่วนสูง 174

นางสาวทิพย์สุดา  บุตรน้อย
อายุ 21  สัดส่วน 33-28-36  น้ำหนัก 57  ส่วนสูง 165

นางสาวณัฐติญากานต์  ขันติวงศ์
อายุ 19  สัดส่วน 31-26-37  น้ำหนัก 57  ส่วนสูง 177

นางสาวจิราภรณ์  แก้วรักษา
อายุ 20  สัดส่วน 32-29-37  น้ำหนัก 55  ส่วนสูง 169

นางสาวรัตติยา  ประคองศิลป์
อายุ 22  สัดส่วน 32-26-35  น้ำหนัก 49  ส่วนสูง 161

นางสาวเพ็ญพิราช  พูลเพิ่ม
อายุ 19  สัดส่วน 33-27-38  น้ำหนัก 68  ส่วนสูง 180

นางสาวลักขณา  แสงจันทร์
อายุ 19  สัดส่วน 33-27-37  น้ำหนัก 60  ส่วนสูง 171

[1] [2] [3]

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511