<ฮีตสิบสอง นครอุบล>-ฮีตสิบสอง นครอุบล-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ฮีตสิบสอง นครอุบล-
-

               คำว่า “ฮีต” เป็นภาษาไทยอีสาน หมายถึงจารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน ซึ่งฮีตนี้จะต้องปฏิบัติเหมือนกันตั้งแต่ประชาชนธรรมดาจนถึงเจ้านายใหญ่โต เมื่อถึงคราววาระและเดือนที่จะต้องประกอบพิธีกรรมตามฮีตแต่ละแห่ง แต่ละชุมชนจะ ต้องปฏิบัติเหมือนกัน ซึ่งมีทั้งหมด 12 ฮีตด้วยกัน คือ เดือนอ้าย (เดือนเจียง) บุญเข้ากรรม เดือนยี่ บุญคูณลาน เดือนสาม ทำบุญข้าวจี่และบุญมาฆบูชา เดือนสี่ ทำบุญพระเวส ฟังเทศน์มหาชาติ เดือนห้า ตรุษสงกรานต์หรือบุญสรงน้ำ เดือนหก ทำบุญบั้งไฟและวันวิสาขบูชา เดือนเจ็ด ทำบุญซำฮะ หรือบุญบูชาบรรพบุรุษ เดือนแปด ทำบุญเข้าพรรษา เดือนเก้า ทำบุญข้าวประดับดิน เดือนสิบ ทำบุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ด ทำบุญออกพรรษา เดือนสิบสอง ทำบุญกฐิน

               ฮีตเปรียบเหมือนธรรมนูญชีวิตของชาวอีสานที่นำ มาซึ่งความสุข สงบ ร่มเย็น แต่ปัจจุบันสังคมอีสานหลายแห่งวิ่งตามโลกวัตถุ หันหลังให้ฮีตเก่าคลองเดิม เห็นความดีงามของวัฒนธรรมต่างชาติและรับมาอย่างง่ายดายโดยไม่พิจารณาจึงทำให้สังคมมีความวุ่นวาย ครอบครัวมีปัญหาแตกแยก ลูกไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ พระ คนแก่ ครู ข้าราชการ ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ส่วนหนึ่งเกิดจากคนห่างเหินฮีตเก่าคลองเดิม ไม่สนใจนำพาคำสอนของบรรพบุรุษมาถือปฏิบัติ


หนังสือ ฮีตสิบสอง ความหนา 80 หน้า
จัดทำโดยเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับไกด์อุบล
แจกฟรี ! ให้กับประชาชนผู้สนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf ฉบับเต็ม คลิกที่นี่

               หนังสือฮีตสิบสอง ของเทศบาลนครอุบลราชธานี เล่มนี้นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนในสังคมได้หันมาให้ความสนใจ ในจารีตประเพณีอันดีงามของเราชาวอีสาน ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ซึ่งจะทำให้สังคมเราได้กลับมาน่าอยู่ ต่อไป

               จารีต คือ ฮีตครองโบราณเป็นประเพณีธรรมเนียมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ อันเป็นแบบแผนคงไว้ ซึ่งความดีงามประพฤติชอบ ฮีตสิบสอง เป็นประเพณีทำบุญสิบสองเดือน หรือประเพณีประจำสิบสองเดือนนั่นเอง เป็นจารีตที่จะให้ผู้คนในสังคมได้มีโอกาสร่วมชุมนุมกัน ทำบุญเป็นประจำทุก ๆ เดือน ในรอบปีหนึ่งผลที่ได้รับจากการกระทำ คือ ทุกคนจะได้มีเวลาเข้าวัด ชำระจิตใจ ใกล้ชิดกับพุทธศาสนา ทำให้ในชุมชนได้ทำความรู้จักมักคุ้นกัน เสียสละร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาสังคม สามัคคีกัน และเป็นการใช้เวลาว่างมาทำประโยชน์ต่อสังคม

               เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัด ได้แก่ งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา และงานประเพณีออกพรรษาให้คงอยู่กับสังคมเรา ซึ่งจะทำให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ และนักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการมาเยี่ยมมาเยือนตลอดไป

นางรจนา กัลป์ตินันท์
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511