<เปลี่ยนนาดำเป็นนาหว่าน ผลผลิตวูบไร่ละ 7–10 กระสอบต่อปี>-เปลี่ยนนาดำเป็นนาหว่าน ผลผลิตวูบไร่ละ 7–10 กระสอบต่อปี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เปลี่ยนนาดำเป็นนาหว่าน ผลผลิตวูบไร่ละ 7–10 กระสอบต่อปี-
-

 

นายภาณุศักดิ์   ใจเต็ม    หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร    กล่าวถึงสภาพการทำนาและการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี   ปี   2549   ว่า   ปัจจุบันวิถีการทำนาของเกษตรกรได้เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยทำนาดำก็หันมาทำนาหว่านเพิ่มขึ้น  ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากต้นทุนในการทำนาดำสูงกว่านาหว่านมาก     ในขณะที่พื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวในจังหวัดอุบลราชธานีมีมากถึง   4,273,165   ไร่       โดยแยกเป็นพื้นที่ในการทำนาหว่านทั้งข้าวจ้าวและข้าวเหนียวรวม     857,645    ไร่    พื้นที่ทำนาดำทั้งข้าวจ้าวและข้าวเหนียว    3,340,464   ไร่       ซึ่งพื้นที่อำเภอเดชอุดมเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวจ้าวในแบบนาดำมากกว่าอำเภออื่น    ในจังหวัด  ถึง   252,860   ไร่        และที่อำเภอม่วงสามสิบมีการทำนาหว่านที่สุดถึง   170,293  ไร่  โดยเป็นนาหว่านข้าวจ้าว  

   

นอกจากนี้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอต่าง     ยังมีการอพยพเคลื่อนย้ายครอบครัวเพื่อไปประกอบอาชีพในต่างจังหวัดเป็นประจำทุกปี  ส่งผลให้พื้นที่บางส่วนที่เป็นพื้นที่การเพาะปลูกต้องว่างเปล่ารวมทั้งพื้นที่การทำนาลดลงซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดมีการออกสำรวจเป็นประจำทุกปี

 

ทั้งนี้หากพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรได้รับความเสียหายจากผลกระทบของภัยธรรมชาติ   หรือแมลงศัตรูพืชที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตทางสำนักงานเกษตรจังหวัดมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด   ได้แก่   กรณีที่พืชได้รับความเสียหายจะได้รับเงินชดเชยตามประเภทของผลผลิต    แบ่งเป็น  ข้าว    ให้ความช่วยเหลืออัตราไร่ละ    243  บาท , พืชสวน   ไร่ละ   369  บาท , พืชไร่    ไร่ละ   289  บาท     ในขณะที่พืชที่ปลูกได้รับผลกระทบเล็กน้อยพืชผลชะงักการเจริญเติบโต      

 

จะได้รับความช่วยตามประเภท   ได้แก่  ข้าว  ให้ความช่วยเหลือในอัตรา    ไร่ละ   113  บาท ,  พืชสวน  ไร่ละ   131    บาท   พืชไร่  ไร่ละ   131  บาท    ซึ่งหากเกษตรกรในอำเภอใดหากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจนพืชผลทางการเกษตรเสียหายสามารถแจ้งได้ที่  สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี   หรือเกษตรอำเภอและตำบลที่ใกล้บ้าน

 

ด้านนายประสิทธิ์  ถนอมราบ    อายุ  55   ปี   เกษตรกรบ้านกุดลาด    ต.กุดลาด    อ.เมือง จ.อุบลราชธานี      กล่าวถึงสภาพการทำนาของตนเองและเพื่อนบ้าน  ว่า    ทุกวันนี้ได้หันมาใช้วิธีการทำนาหว่านมากขึ้น     เนื่องจากแรงงานในการทำนาหว่านในปัจจุบันหายากและค่าแรงสูงประมาณ  150  -  200  บาท/วัน   ถึงแม้การทำนาหว่านอาจให้ผลผลิตได้ไม่เต็มที่แต่ก็สามารถประครองต้นทุนของการทำนาได้ในระดับหนึ่ง    สำหรับต้นทุนในการทำนาดำนั้นแยกเป็นค่าแรงและค่าเชื้อเพลิงในการไถนา  โดยค่าน้ำมัน   100  บาทใช้กับเครื่องคูโบต้าไถนาได้ประมาณ   4 – 5  ไร่       และผลผลิตที่ได้นั้นในส่วนของข้าวจากนาดำเฉลี่ยประมาณไร่ละ   20  กระสอบ   ส่วนนาหว่านได้ผลผลิตประมาณ   7 – 10  กระสอบเท่านั้น  ซึ่งปีนี้ฝนได้ทิ้งช่วงมาช้ากว่าปกติทำให้เกษตรต้องนาช้ากว่าทุกปี   และน้ำท่าไม่อุดมสมบูรณ์เหมือปีที่ผ่านมาทำให้ในปีนี้ผลผลิตอาจได้น้อยกว่าทุกปี      ประกอบกับการทำนานั้นอาศัยธรรมชาติจากฝนหากปีไหนฝนเลี้ยงผลผลิตข้าวก็ได้น้อย

  

psunews.net

21  ก.ย.  49

 

 

  
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511