<จังหวัดอุบลฯ มอบเกียรติบัตรและเข็มเครื่องหมายแก่บุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน>-จังหวัดอุบลฯ มอบเกียรติบัตรและเข็มเครื่องหมายแก่บุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-จังหวัดอุบลฯ มอบเกียรติบัตรและเข็มเครื่องหมายแก่บุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน-
-

  

    จังหวัดอุบลราชธานีมอบเกียรติบัตรและเข็มเครื่องหมายแก่บุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน รวม 17 คน เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นต้นแบบที่ดีของสังคม ด้านคนดีศรีแผ่นดิน เผย ความดีนั้นไม่มีขายในท้องตลาด

ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินโครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับจุลภาคหรือโครงการคนดีศรีแผ่น เพื่อมุ่งยกย่องคนดีที่เป็นแบบอย่างของการทำความดีและผู้คนในสังคมยอมรับ สามารถเป็นต้นแบบของสังคมนั้นอย่างใกล้ชิด รวมทั้งในปี 2549 เป็นปีที่ประชาชนชาวไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับจุลภาคจึงได้จัดกิจกรรม “ ต้นแบบคนดี 60 ปี ในหลวง ” ขึ้น เพื่อสรรหาและพิจารณาต้นแบบคนดี ศรีแผ่นดิน

โดยดำเนินการพิจารณาตามเป้าหมายคุณลักษณะคนดี 9 ประการ อันประกอบด้วย 1.มีคุณธรรมและจริยธรรม 2.มีระเบียบวินัย 3. มีจิตสำนึกดี 4.รักการเรียนรู้ 5.มีความรัก ผูกพันเอื้ออาทรห่วงใยกับบุคคลในครอบครัว 6. รักความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย 7.มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 8.มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และ9.ไม่มั่วสุมอบายมุข

ในส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนั้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินขึ้น ให้ผู้ที่สนใจหรือประชาชนทั่วไปเสนอชื่อและประวัติของคนดีเข้ามา โดยจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบตามขั้นตอน จนได้รับผู้ผ่านการพิจารณา ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินของจังหวัดอุบลราชธานี มีหลากหลายอาชีพ ทั้ง ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไป ที่ทำความดีเพื่อสังคมมาโดยตลอด จำนวน 17 คน

ซึ่งได้ดำเนินการมอบเกียรติบัตรและเข็มเครื่องหมายต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินแก่บุคคลดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้มอบ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก จำนวนทั้งสิ้น 17 คน ได้แก่ นายหอม วิริยะกุล ,นางสุภาพร เสาใบ , นางอุปกรณ์ แสนทวีสุข , นายสุบรรณ จันทบุตร , นางอารีย์ วีระกุล ,นายบัญชา ห่อพร่าม , นายอาคม อ่อนพุทธา , นางสายสุณีย์ คูหากาญจน์ , นางลักษณ์ ยมนา ,นายอารักษ์ ภววิจารณ์ ,นายถนอม นนท์ศิริ ,นายอนุสรณ์ บุตราช ,นายทองดี ลำต้น , นายอุทัย บุญทา , นายอำพน จิตพิทักษ์ , นางสุนันทา สาครวงวงศ์วัฒนา และนายลุน สายทอง

ขณะเดียวกัน นายอาคม อ่อนพุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อหวาง ต.คูเมือง อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ตนเองรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเครื่องหมายต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งตนเองได้รับการคัดเลือกจากเขตพื้นที่การศึกษา เขต 4 อุบลราชธานีให้เป็นตัวแทนเขตจากนั้นก็เข้ามาคักเลือกในระดับจังหวัด จนได้รับรางวัลดังกล่าว

ส่วนที่มาของการได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ตนเองคิดว่าเป็นเพราะคุณงามความดีที่ได้สั่งสมไว้ เพราะความดีไม่สามารถชื้อขายในท้องตลาด อีกทั้งได้มุ่งเน้นการพัฒนาให้ ชุมชน บ้าน วัด และโรงเรียน พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยการส่งเสริมให้ชาวบ้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน ตลอดจนเน้นโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่ 2 ของนักเรียนเพื่อให้ความรักความอบอุ่นและเป็นแหล่งความรู้ที่ยึดให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้วย ตามสโลแกนที่ว่า Education for all and all the Education หรือ การศึกษาเพื่อปวงชนและปวงชนเพื่อการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การศึกษาจากภาคเอกชน จำนวนกว่า 600,000 บาท นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่มีผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่น

อย่างไรก็ตามนายอาคมยังกล่าวอีกว่ารางวัลดังกล่าวนับเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคม เพราะโรงเรียนนับเป็นหน้าต่างที่จะนำเยาวชนสู่โลกกว้าง

psunews.net

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511