<-ม.ราชภัฏฯอุบลฯ ทุ่มงบกว่า 2 ล้านบาท ดันโครงการปลูกผักแบบไม่ใช้ดิ>--ม.ราชภัฏฯอุบลฯ ทุ่มงบกว่า 2 ล้านบาท ดันโครงการปลูกผักแบบไม่ใช้ดิ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
--ม.ราชภัฏฯอุบลฯ ทุ่มงบกว่า 2 ล้านบาท ดันโครงการปลูกผักแบบไม่ใช้ดิ-
-

       

              

 

 

               ดร.สุรินทร์ หลวงนา อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า ในการจัดทำโครงการปลูกพืชแบบระบบไม่ใช้ดิน หรือ Hydroponics ได้เริ่มทำมาประมาณ 4 เดือน ตั้งแต่ กรกฎาคม ถึง เดือน พฤศจิกายน 2549 โดยใช้งบประมาณประจำปีของทางมหาวิทยาลัย จำนวน กว่า 2 ล้านบาท และเพื่อให้ได้ผลผลิตตามเวลา ปริมาณ และคุณภาพตามต้องการของตลาด ซึ่งการที่จะผลิตให้ได้ตามเป้าหมายต่าง ๆ ต้องใช้ปัจจัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ป้องกัน และกำจัด ศัตรูพืช ด้วยการปลูกแบบระบบให้สารละลายธาตุอาหารพืช และอากาศ ไหลวนผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่องในถาดปลูก และศึกษาการผลิตผักในเชิงธุรกิจ พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป ตลอดจนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช แบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้ฝึกปฏิบัติงาน เริ่มตั้งแต่การเพาะเมล็ดพันธุ์ผักในฟองน้ำเพื่อการเกษตร ลักษณะแผ่นใหญ่ ขนาดกว้าง 12 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว และสูง 1 นิ้ว ตัดแบ่งให้มีลักษณะสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว และสูง 1 นิ้ว มีรอยบากตรงสี่เหลี่ยมยอดเมล็ดพันธุ์ เมื่อใส่ครบทุกช่อง จะเริ่มการดูแลอนุบาลกล้าผัก ย้ายต้นกล้าผักที่มีอายุระหว่าง 5-7 วัน ลงบนแผ่นปลูกในตอนเย็น

            จากนั้นวางเรียงไว้ในแปลงปลูกที่เป็นน้ำเปล่า น้ำที่ใช้เป็นน้ำประปามีค่าความเป็นกรด – ด่าง เท่ากับ 7 โดยให้รากพืชสัมผัสกับระดับน้ำ ปิดมุ้งป้องกันแมลง หลังจากที่ย้ายกล้า 1 วัน เติมสารละลายธาตุอาหารพืชลงในถังพักน้ำที่อยู่ใต้แปลงปลูก ขณะเดียวกันผักจะดูดเอาธาตุอาหารต่าง ๆ จากน้ำที่ผสมธาตุอาหารไว้ในตอนเริ่มต้น ผ่านทางราก ตลอดจนมีการปรับค่าการนำไฟฟ้า ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารพืช และค่าความเป็นกรด- เบส ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อระยะการเจริญเติบโตของพืช ปัจจุบันปลูกผักประมาณ 8 ชนิด ประกอบด้วย ผักคะน้าฮ่องกง คะน้าเห็ดหอม ผักกวางตุ้งโชวจีน ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ ผักบุ้งจีน ผักกาดขาวไดโตเกียว ผักกาดหอม และผักสลัดพันธุ์ต่างประเทศ ซึ่งผักแต่ละชนิดจะมีอายุที่สามารถเก็บได้ในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน และก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 5 วัน จะไม่มีการเติมปุ๋ยเข้าสู่ระบบ แต่จะเติมน้ำเปล่าลงไปแทน เพื่อลดความเข้มข้นของธาตุอาหารที่อาจตกค้างในพืชผัก

            ส่วนด้านการตลาด นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบรรจุภัณฑ์ผักที่มีการออกแบบสวยงาม ภายใต้ตราสินค้า ผักสดราชภัฏ ซึ่งจำหน่ายให้แก่ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตลอดจนเข้าร่วมกับกรมการค้าภายใน จำหน่ายผักสดในโครงการธงฟ้าราคาประหยัด และจำหน่ายในงานแสดงสินค้า OTOP ครั้งที่ 3 ที่ เทสโกโลตัส สาขาอุบลราชธานี และในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ที่จะถึงนี้จะเริ่มนำผักไปส่งที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ขณะเดียวกันในการส่งสินค้าในแต่ละวัน ประมาณ 60-70 แพ็ค แพ็คละ10-20 บาท แล้วแต่ประเภทของผัก

 

 

 

 

 

 

            “กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่รักสุขภาพ เนื่องจากลูกค้าเหล่านี้จะซื้อผักปลอดสารพิษไปรับประทานเป็นประจำ”

            นางสาวนภาพร วงษ์ละคร นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า ในการเข้าร่วมในโครงการนี้เป็นการฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกผักอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งถือเป็นความใหม่ที่ได้รับ ส่วนการดูแลจะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน เป็นหลัก และใน 1 สัปดาห์จะมีนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1- 3 ผลัดเปลี่ยนกันมาศึกษา

            “ในแต่ละวันจะใช้เวลาอยู่ในแปลงเกือบทั้งวัน ซึ่งจะคอยดูแลตั้งแต่ การปล่อยน้ำไปจนถึงการเก็บผลผลิต เพื่อบรรจุ ส่งขาย ในการบรรจุส่งขายนี้จะมีนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์มาช่วยกันทำ”

            อย่างไรก็ตามโครงการศึกษาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผัก ด้วยระบบการปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา ในด้านการป้องกัน กำจัดโรค และวัชพืช ตลอดจนการผลิตพืชผักทำงานเป็นหมู่คณะของนักศึกษา

www.psunews.net

20 /11/ 49

 

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511