<รร. บ้านป่าข่า ยึดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงช่วยแก้ไขปัญหาอาหารกลางวัน>-รร. บ้านป่าข่า ยึดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงช่วยแก้ไขปัญหาอาหารกลางวัน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-รร. บ้านป่าข่า ยึดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงช่วยแก้ไขปัญหาอาหารกลางวัน-
-

 

 

 

นายอุดร  วงศ์คูณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าข่า  กล่าวว่า  โรงเรียนบ้านป่าข่าได้นำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในปี  2540  เนื่องจากต้องการที่จะแก้ไขปัญหาต่าง    ในโรงเรียน  อาทิ  โครงการอาหารกลางวัน   เพราะปัจจุบันทางโรงเรียนได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากทางรัฐบาลจำนวนไม่มาก  เพียง  30%  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด  ฉะนั้นทางโรงเรียนจึงคิดหาวิธีแก้ปัญหาว่าทำอย่างไรนักเรียนจะได้รับประทานอาหารครบ  100%   ทางโรงเรียนจึงได้นำโครงการเกษตรแบบพอเพียงเข้ามาบูรณาการใช้ในโรงเรียน   ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  และประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวัน  และงานที่เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  ตลอดจนมีทักษะในการใช้เครื่องมือ  และทักษะในกระบวนการทำงานอย่างมีแบบแผน  เพื่อสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  ปลูกฝังให้มีนิสัยที่ดีในการทำงานและรู้จักพึ่งตนเอง  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีการปรับปรุงผลงาน  และกระบวนการให้ดีอยู่เสมอ

โดยมีกิจกรรมการปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ  ประกอบกับเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมแบบครบวงจร  คือ  มีระบบผลิต  จำหน่าย  และระบบออม  ซึ่งขณะนี้โรงเรียนได้กำเนินการมา  10  ปีแล้ว ปรากฏว่าประสบผลสำเร็จ  และได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากชาวบ้านป่าข่า  โดยเฉพาะทำให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น  นอกจากนั้นยัง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิชาการ  และ  ช่วยเหลือตนเองทางด้านโครงการอาหารกลางวัน  ที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์  ประกอบกับทำให้นักเรียนมีรายได้  เนื่องจากในบางครั้งทางโรงเรียนมีกิจกรรมให้นักเรียนนำผลผลิตที่ได้ไปจำหน่ายที่ตลาด  นอกจากนั้นยังมี กิจกรรมดีเด่น  3  อย่างที่ทางโรงเรียนได้ทำมาโดยตลอด  ได้แก่  แม่ไม้มวยไทย,  เกษตรพอเพียง  และโรงเรียนวิถีพุทธ 

“ในการนำโครงการนี้เข้ามาเป็นการแก้ไขปัญหาจริง    ส่วนรางวัลที่ได้มานั้นเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น  นอกจากนั้นเป็นการสร้างจิตสำนึกของทั้งครู  นักเรียนด้วย”

นายประสิทธิ์  บุญโกมล  ครู  คศ.  2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ  กล่าวว่า  หลังจากที่ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ตนไปศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงว่าจะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง  ตนจึงได้นำเอกสารมาศึกษาเกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจากสำนักงานเกษตร  จังหวัดอุบลราชธานี  ตลอดหาวิธีการบูรณาการมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนว่าจะสามารถที่จะใช้กับวิชาไหนได้บาง  รวมทั้งสำรวจความพร้อมของโรงเรียนว่าสารถที่จะทำได้หรือไม่  ประกอบด้วย  1.  สถานที่ในการจัดกิจกรรม 2. งบประมาณ  3.  แหล่งความรู้ที่จะศึกษา  และ4.  หน่วยงานที่จะให้การสนับสนุน  ส่วนเงินงบประมาณเริ่มต้นที่จะจัดทำกิจกรรมมาจากการให้ความช่วยเหลือจากประชาชน  ทั้งในและนอกหมู่บ้าน  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สำหรับแหล่งเรียนรู้  ผอ.  โรงเรียนได้นำนักเรียนไปเรียนรู้ที่ดงนาทาม  หลังจากนั้นในปี  พ.ศ.   2541  ได้เริ่มมีการดำเนินการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก  เลี้ยงกบ  และปลูกผัก  ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มโครงการมาจนถึงปัจจุบันปัญหาที่ทางโรงเรียนประสบ  คือ เรื่องดิน  และเรื่องงบประมาณ 

ในปีการศึกษา  2549  กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้ทำ  คือ  การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย  การปลูกผัก  การเลี้ยงไก่  โครงการจัดทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  และกิจกรรมออมทรัพย์  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักประหยัด  รู้จักการใช้จ่าย  ส่วนในเรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในขณะนี้  คือการจัดอบรมผู้นำชุมชน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นแหล่งศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้านของในตำบลบุ่งมะแลง  ขณะที่ผลตอบรับสำหรับผู้ปกรองนักเรียน  คือ  ผู้ปกครองนักเรียนมีความเชื่อมั่นกับโรงเรียนมากขึ้น  ตลอดจนให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง    เป็นอย่างดี

สำหรับเรื่องรางวัลที่ได้รับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต  4  คือ  รางวัลเหรียญทอง  (ยอดเยี่ยม)  จากการประกวดนวัตกรรมการศึกษา  ด้านการเรียนการสอน  ซึ่งมีโรงเรียนนำโครงการเข้าแข่งขันทั้งหมด  75  โรง  ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 

“ไม่ว่าจะเป็นผัก  หรือ  ผลผลิตต่าง    ที่ทางโรงเรียน    ได้พานักเรียนได้ทำนั้น  ไม่เคยถูกขโมย  เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียน  และชาวบ้านเข้าใจว่าการจัดทำโครงการนี้ขึ้นเป็นการทำเพื่อนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของตนจริง    ”

อนึ่งโรงเรียนบ้านป่าข่า  ตั้งอยู่บ้านป่าข่า   หมู่  6  ตำบลบุ่งมะแลง  กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี  มีพื้นที่  13  ไร่  2  งาน  98  ตารางวา  มีนักเรียน  151  คน  มีครู  8  คน  นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังได้รับรางวัลชนะเลิศอีกหลายแขนง  อาทิ  ชนะเลิศอันดันที่  1  กายบริหารท่าแม่ไม้มวยไทยในงานประถมศึกษาแห่งชาติ  ปี  2542  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

www.psunews.net

15 / 12 /49

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511