< ม.ราชภัฎฯจัดงานเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549>- ม.ราชภัฎฯจัดงานเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
- ม.ราชภัฎฯจัดงานเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549-
-

.ราชภัฎฯจัดงานเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา โดยคัดเลือกผลงานของนักศึกษา 6 คณะที่ดีเด่น 7 เรื่อง เน้น เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา

 

เมื่อวันที 6 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 08.00 น ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้จัดงานเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ให้โอกาสนักศึกษาได้แสดงออก ซึ่งความรู้ ความสามารถในการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุม  เป็นการส่งเสริมนักศึกษาให้เกิดกำลังใจในการผลิตผลงานทางวิชาการและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เป็นการเชิดชูเกียรตินักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น  การจัดแต่ละปีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะประสานไปยังคณะทั้ง 6 คณะ คือ  คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ   คณะวิทยาศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   โดยแต่ละคณะจะคัดเลือกผลงานของนักศึกษาที่ดีเด่น เพื่อให้นักศึกษาจะได้นำมาเสนอต่อที่ประชุม

 

สำหรับปีนี้มีผลงานที่นักศึกษาจะนำเสนออยู่ 7 เรื่องคือ  1.เรื่องความต้องการในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ผลงานจากนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ )คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ   2.เรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณและการแพร่กระจายของเหล็ก ทองแดง แมงกานีสและสังกะสีในปุ๋ยมูลสุกร โดยวิธีการสกัดแบบลำดับขั้น   ผลงานจากนักศึกษาสาขาวิชา เคมี คณะวิทยาศาสตร์  3.เรื่องการวิเคราะห์บทกวีประกอบภาพของ คมเลนส์ : หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ ผลงานจากนักศึกษาสาขา วิชาภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาตร์ 4.เรื่อง”เปรียบเทียบการเสริมน้ำมันปลาทูน่ากับน้ำมันปาล์มในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่  ผลงานจากนักศึกษาสาขาวิชาสัตวบาล คณะเกษตรศาสตร์ 5. เรื่อง ท่องเที่ยวอุบล เมืองดอกบัวงาม ผลงานจากนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 6.เรื่อง การศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์  7.เรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นในโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ผลงานจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาวิทยาศาสตร์และคณะครุศาสตร์

 

            โดยนักศึกษาที่นำเสนอผลงานจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลทุนการศึกษา เรื่องละ 2000 บาท และนักศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานครั้งนี้ มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลทุนการศึกษา ทุนละ 500 บาท จำนวน 4 ทุน จะจับฉลากหลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอผลงาน และให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่อยู่ในที่ประชุมเท่านั้น

 

            ด้านนายกอบชัย รัฐอุบล นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราธานี หนึ่งในผู้ร่วมเสนอผลงานเรื่อง วิเคราะห์บทกวีประกอบภาพของ คมเลนส์ : หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์  กล่าว่า งานเสนอผลงานทางวิชาการ จะจัดขึ้นทุกๆปี โดยจะนำผลงานของนักศึกษาที่ดีเด่น มานำเสนอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ และปีนี้ถือว่าจัดงานไม่ใหญ่เหมือนทุกปีที่ผ่าน ทำให้ผู้มาเข้าชมผลงานไม่มาก สำหรับขั้นตอนการส่งผลงานเข้าร่วมแสดง  จะต้องนำเค้าโครงเรื่องส่งต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน หลังจากการตรวจผ่านเรียบร้อย  ก็จะปฏิบัติทำผลงานเพื่อนำเสนอ ซึ่งใช้เวลาทำผลงานวิจัยในเรื่องนี้ประมาณ 5 เดือน  ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2548 – วันที่ 1 มิถุนายน 2549

 

            นอกจากนี้ กล่าวอีกว่า” อยากให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งใจเรียน สำหรับงานวิจัยไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราตั้งใจทำ เมื่อเราทำสำเร็จแล้ว เราจะภูมิใจกับผลงานที่เราทำมาก”

 

        สำหรับผู้ที่เข้าชมการเสนอผลงานส่วนใหญ่  กล่าวว่า การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาในครั้งนี้ ไม่ยิ่งใหญ่เหมือนทุกปี ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาด้วยกันที่เข้ามาชม  การจัดงานแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะจะได้รู้แนวทางในการทำผลงานมานำเสนอ ต่อที่ประชุม นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้นักศึกษาได้กล้าแสดงผลงาน ความรู้ ความสามารถ  ให้ผู้อื่นได้รับรู้

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511