<อบจ.อุบลฯ เตรียมรับมอบป้ายทอง 5 ส.ดีเด่น พร้อมรางวัลเกียรติยศแห่งแรกของไทย>-อบจ.อุบลฯ เตรียมรับมอบป้ายทอง 5 ส.ดีเด่น พร้อมรางวัลเกียรติยศแห่งแรกของไทย-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อบจ.อุบลฯ เตรียมรับมอบป้ายทอง 5 ส.ดีเด่น พร้อมรางวัลเกียรติยศแห่งแรกของไทย-
-

          นายพรชัย  โควสุรัตน์ นายก อบจ.อุบลราชธานี  เปิดเผยว่า  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส  เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีระเบียบที่ดี มีวินัยในการทำงาน บริเวณสำนักงาน อาคารและสถานที่ปฏิบัติงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีมีบรรยากาศในการทำงาน เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดความสะดวกสะอาดและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีความพร้อมเพื่อให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด อันเป็นการเทิดพระเกียรติในปีมหามงคลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในปี 2550

          โดยที่ผ่านมาได้มีการอบรมตามโครงการ 5 ส และ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส จนประสบความสำเร็จ อาคารสำนักงานสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย น่าทำงานและน่าเข้ารับบริการ  ทำให้ล่าสุดสถาบันพัฒนาคุณภาพขั้นพื้นฐานได้เตรียมมอบป้ายทองรับรองผลงานองค์การที่ดำเนินกิจกรรม 5 ส ดีเด่น ประเภทยอดเยี่ยม ระดับ 5 ดาว แห่งปี 2550 และรางวัลเกียรติยศ Thailand Modern Nice Office in Action Aword แห่งแรกของประเทศไทย ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 27 ก.พ. นี้ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

          ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันและขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในการรับป้ายทอง 5 ส.  และรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511