<ผลประเมินการศึกษาปฐมวัย สพท.อุบล เขต 1 มีพัฒนาการสูงทุกด้าน>-ผลประเมินการศึกษาปฐมวัย สพท.อุบล เขต 1 มีพัฒนาการสูงทุกด้าน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ผลประเมินการศึกษาปฐมวัย สพท.อุบล เขต 1 มีพัฒนาการสูงทุกด้าน-
-

          สพฐ.สรุปผลประเมินการศึกษาปฐมวัยกว่า 1 ล้านคน พบภาพรวมมีพัฒนาการดีขึ้นทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ระบุร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี ร้อยละ 94 ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสม ร้อยละ 97 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 83 และใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสม ร้อยละ 79.33

          นางพรนิภา ลิมปพยอม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ดำเนินโครงการประเมินพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 ในปีการศึกษา 2544-2545 และปี 2547 ในระดับประเทศ เขตตรวจราชการ เขตพื้นที่การศึกษา และยังได้ข้อมูลประชากรจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ปี 2547-2548 เพื่อเป็นข้อมูลคิดอัตราส่วนเปรียบเทียบกับประชากรเด็ก อายุ 3-5 ปี ที่ได้รับการศึกษาระดับอนุบาลปีที่ 1-2 อายุ 4-5 ปี สังกัด สพฐ.ซึ่งมีจำนวนถึง 1,169,903 คน

          ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรจริงของสำนักงานสถิติแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 70.3 และเทียบกับประชากรโดยการคาดประมาณของ สกศ.คิดเป็นร้อยละ 58.2 ซึ่ง สพฐ.ได้ประเมินพัฒนาการในภาพรวมตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 พบว่า มีผลประเมินทั้ง 12 มาตรฐานอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ประกอบด้วย มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.33 ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัย เฉลี่ยร้อยละ 97 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เฉลี่ยร้อยละ 83 และการใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย เฉลี่ยร้อยละ 79.33

          "สรุปได้ว่าพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 ทุกด้านในปีการศึกษา 2547 สูงกว่าปีการศึกษา 2544 และปีการศึกษา 2545 และยังพบว่าพัฒนาการทางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นที่น่าพอใจ" เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

          นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาแยกเพศ ที่ตั้งโรงเรียน และขนาดโรงเรียน พบว่า เพศหญิงมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสูงกว่าเพศชาย นักเรียนที่อยู่โรงเรียนที่ตั้งในเมืองมีพัฒนาการทุกด้านสูงกว่านักเรียนที่อยู่โรงเรียนในเขตนอกเมือง และนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีพัฒนาการทุกด้านสูงกว่าโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็ก และยังพบว่า มี สพท.ที่มีผลประเมินพัฒนาการสูงทุกด้านใน 30 อันดับแรก มีจำนวน 8 เขต คือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) พิษณุโลก เขต 2, สพท.สุโขทัย เขต 2, สพท.ยโสธร เขต 2, สพท.สมุทรปราการ เขต 1, สพท.อุบลราชธานี เขต 1, สพท.ชุมพร เขต 1, สพท.สมุทรสาคร และ สพท.เชียงใหม่ เขต 4

http://www.komchadluek.net/news/2006/01-16/stu-19651718.html

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511