<ประวัติศาสตร์จารึก 98 รายชื่อ 'คนดัง-ราชสกุล' ขอพระราชทานรัฐบาลชั่วคราว>-ประวัติศาสตร์จารึก 98 รายชื่อ 'คนดัง-ราชสกุล' ขอพระราชทานรัฐบาลชั่วคราว-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ประวัติศาสตร์จารึก 98 รายชื่อ 'คนดัง-ราชสกุล' ขอพระราชทานรัฐบาลชั่วคราว-
-

ฎีกาขอพระราชทานรัฐบาลชั่วคราว

5 มีนาคม 2549

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

          ตามที่พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ได้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทำการยุบสภา โดยมิได้มีเหตุอันควรที่ถือธรรมเนียมปฏิบัติ ตามครรลองของระบบรัฐสภา การกระทำดังกล่าวนอกจากจะเป็นการทำลายระบบรัฐสภาแล้ว ยังทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก ประชาชนได้มาชุมนุมมากขึ้นเป็นลำดับ กลุ่มบุคคลผู้หวังดีต่อประเทศชาติหลายกลุ่มเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก แต่ก็ไม่เป็นผล นายกรัฐมนตรีกลับสั่งให้มีการระดมประชาชนเพื่อมาสนับสนุนตนเองโดยไม่ใส่ใจต่อคำเรียกร้องของประชาชน

          บัดนี้พรรคฝ่ายค้านได้ตกลงร่วมกันไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งน่าจะทำให้พรรคไทยรักไทยกลายเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวในสภา การต่อต้านของประชาชนจะมีมากขึ้น ทั้งก่อนระหว่างและหลังการเลือกตั้งนำไปสู่สภาวการณ์ที่ไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติ

          ข้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นทางออกใด นอกจากการขอพระราชทานพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมขอพระมหากรุณาเป็นที่พึ่งขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยนำจารีตประเพณีการปกครองตามมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาใช้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีรัฐบาลชั่วคราวทำหน้าที่แก้ไขรัฐธรรมนูญและดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นการเริ่มต้นกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยใหม่ โดยพรรคการเมืองทุกพรรคมีโอกาสในการแข่งขันอย่างเท่าเทียม และบริสุทธิ์ยุติธรรม

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

รายชื่อคณะผู้ถวายฎีกาดังกล่าว จำนวน 98 คน ประกอบด้วยรายนาม ดังนี้

 1. นายแพทย์มงคล ณ สงขลา,
 2. ม.ร.ว.ยงยุพลักษณ์ เกษมสันต์,
 3. ศาสตราจารย์ ดร.ระพี สาคริก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
 4. ดร.เสนาะ อูนากูล อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
 5. นายวีระวัฒน์ ชลายน อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 6. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ผู้บัญชาการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย,
 7. นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข,
 8. ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ,
 9. คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน,
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกองทุนสื่อประชาสังคมต้านคอร์รัปชั่น
 11. นายกล้านรงค์ จันทิก อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,
 12. นายอัษฎา ชัยนาม อดีตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติ,
 13. ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการสถาบันสหสวรรษ,
 14. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค์ นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย,
 15. รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 16. นายกษิต ภิรมย์ อดีตเอกอัครทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา,
 17. นายสุเทพ วงค์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ,
 18. พลโททวีสิทธิ์ หนูนิมิตร อดีตที่ปรึกษากองทัพบก,
 19. นายแพทย์ปัญญา สอนคม อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข,
 20. นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 21. นายแพทย์สวัสดิ์ ศรีสกุลเมฆี อดีตนายแพทย์ใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช ,
 22. นายแพทย์มรกต กรเกษม อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข,
 23. นายแพทย์อุลิต ลียะวณิช อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,
 24. แพทย์หญิงจุรี นิงสานนท์ อดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษสาขากุมารเวช,
 25. นางดวงใจ สอนคม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลแม่และเด็กบางเขน กรมอนามัย
 26. นายแพทย์สุรเทพ บุณยะสุขานนท์ อดีตสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ,
 27. นายแพทย์จำลอง แจ่มไพบูลย์ อดีตสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช,
 28. แพทย์หญิงองุ่น แจ่มไพบูลย์ อดีตแพทย์อาวุโส,
 29. พันโทแพทย์หญิงกมลพรรณ ชีวะพันธุศรี ประธานเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
 30. นายเชื้อพรหม มหาผล วิศวกร
 31. นางนิตยา (จันทร์เรือง) มหาผล อดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมการแพทย์,
 32. นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ สมาชิกวุฒิสภา,
 33. ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง สมาชิกวุฒิสภา,
 34. นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ สมาชิกวุฒิสภา,
 35. พลตำรวจเอกมีชัย นุกูลกิจ สมาชิกวุฒิสภา,
 36. แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ สมาชิกวุฒิสภา,
 37. พลตรีมนูญกฤต รูปขจร สมาชิกวุฒิสภา,
 38. พลตำรวจตรีเสกสรร อุ่นสำราญ สมาชิกวุฒิสภา,
 39. นางมาลีรัตน์ แก้วก่า สมาชิกวุฒิสภา,
 40. นางเตือนใจ ดีเทศน์ สมาชิกวุฒิสภา
 41. นายพิเชฐ พัฒนโชติ สมาชิกวุฒิสภา,
 42. นายสมบูรณ์ ทองบุราณ สมาชิกวุฒิสภา,
 43. นายการุณ ใสงาม สมาชิกวุฒิสภา,
 44. นายวงศ์พันธ์ ณ ตะกั่วทุ่ง สมาชิกวุฒิสภา,
 45. นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี สมาชิกวุฒิสภา,
 46. ร้อยตรีอนุกูล สุภาไชยกิจ สมาชิกวุฒิสภา,
 47. นายวิญญู อุฬารกูล สมาชิกวุฒิสภา,
 48. ม.ร.ว.นฤมล เกษมสันต์,
 49. ม.ร.ว.สุวนันท์ วัลยะเสวี,
 50. ม.ร.ว.วุฒิศักดิ์ สวัสดิวัตน์
 51. ม.ร.ว.สุดานนท์ สินธวานนท์,
 52. ม.ร.ว.รำพิอาภา เกษมศรี,
 53. ม.ร.ว.วิริยาภา กิติยากร (ช่างเรียน),
 54. ม.ร.ว.สายสิงห์ ศิริบุตร,
 55. ม.ร.ว.สายสวัสดิ์ ทอมป์สัน,
 56. ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
 57. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
 58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวี สุรฤทธิกุล ประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
 59. รองศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
 60. รองศาสตราจารย์สมบัติ วอทอง คณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
 62. อาจารย์เจริญ คัมภีรภาพ กรรมการเครือข่ายสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง,
 63. รองศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
 64. นายคมสัน โพธิ์คง อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
 65. รองศาสตราจารย์พิพัฒน์ ไทยอารี หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 66. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา บวรวัฒนา อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
 67. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วัฒนสุนทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
 68. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
 69. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หรดาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
 70. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 71. รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
 72. อาจารย์นราธิป ศรีราม อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
 73. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนินาฏ ลีดส์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
 74. รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศรีวรรธนะ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 75. รองศาสตราจารย์ วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
 76. รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ คณบดีวิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
 77. อาจารย์ณัฐพงศ์ บุญเหลือ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น,
 78. ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา,
 79. นางปราศรัย รัชไชยบุญ,
 80. นางเนาวรัตน์ กรรณสูต
 81. นายณรงค์ โชควัฒนา,
 82. คุณหญิงวนิดา พูลศิริวงศ์,
 83. คุณหญิงวิจันทรา บุนนาค,
 84. คุณทอศรี สวัสดิชูโต,
 85. คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา,
 86. นางพิยดา สุวรรณรัตน์,
 87. รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ,
 88. พลโทเจริญศักดิ์ เที่ยงธรรม,
 89. นางศรีเทพ กุสุมา ณ อยุธยา,
 90. นางชมภูนุช โทสินธิติ,
 91. นางบุญวรรณ จันทรวิโรจน์,
 92. นายอภิเนตร อูนากูล,
 93. นางดวงแก้ว ไตรตระกูล,
 94. นางดวงมณี สุขุม,
 95. นางอรทัย จิตบุตร,
 96. นางสุนทรา เอี่ยมสุรีย์,
 97. นางกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ และ
 98. นางสาวตรัสวิน จิตติเดชารัตน์

http://www.komchadluek.net/news/2006/03-06/p1--17080.html

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511