<กกต. อุบลฯ ประกาศสถานที่เลือกตั้งกลาง สว. ล่วงหน้า 13-14 เม.ย. นี้>-กกต. อุบลฯ ประกาศสถานที่เลือกตั้งกลาง สว. ล่วงหน้า 13-14 เม.ย. นี้-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-กกต. อุบลฯ ประกาศสถานที่เลือกตั้งกลาง สว. ล่วงหน้า 13-14 เม.ย. นี้-
-

          นายบุญตา  หาญวงศ์  ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจังหวัดอุบลฯ       กล่าวว่า  กกต.อุบลฯ  ได้ประกาศกำหนดเขตเลือกตั้งกลาง  สว. ล่วงหน้า อย่างเป็นทางการ  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 90  ประกอบมาตรา 81  แห่งราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฏรและสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ. 2541   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2543  โดยประกาศสถานที่เลือกตั้งกลาง สว. ล่วงหน้า ในเขตจังหวัดอุบลราชธานึ  จำนวน  25  เเห่ง    ดังนี้ 

          หอประชุมเมืองอุบลฯ   ศาลาประชาคม อ. เดชอุดม , หอประชุม อ. ตระการพืชผล , หอประชุม อ. วารินชำราบ , หอประชุม อ. พิบูลมังสาหาร , หอประชุม อ. เขื่องใน , หอประชุม  อ. ม่วงสามสิบ  หอประชุม ร.ร. บุณฑริกวิทยาคาร , หอประชุม อ. เขมราฐ , หอประชุม อ. ศรีเมืองใหม่ , หอประชุม อ. สำโรง , หอประชุม อ. น้ำยืน , หอประชุม อ. นาจะหลวย ,หอประชุม ร.ร. โพธิไทร-วิทยาคาร , หอประชุม อ. กุดข้าวปุ้น ,หอประชุม อ. ตาลสุม ,  เต็นท์ข้างที่ว่าการ อ. โขงเจียม , หอประชุม อ. ทุ่งศรีอุดม , หอประชุม อ. ดอนมดแดง , อาคารอเนกประสงค์  กิ่ง อ. สว่างวีระวงศ์ ,หอประชุม กิ่ง อ. เหล่าเสือโก้ก  เต็นท์บริเวณที่ว่าการ กิ่งอำเภอน้ำขุ่น , อาคารโรงเก็บรถหลังที่ว่าการ กิ่งอ. นาตาล , อาคารฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติกิ่งอำเภอนาเยีย รวมทั้งสิ้น 25 แห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี  

          จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดอุบล ฯ   1.3 ล้านคน  ไปลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ ในวันที่ 13-14 เม.ย. 2549  ตั้งแต่เวลา 08.00- 17.00 น.  หรือเลือกตั้ง  สว.  ในวันพุธที่ 19  เมษายน  2549  เวลา  08.00- 15.00 น.  ณ  หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง 

กมลพร   คำนึง   ข่าว/ส.ปชส.อุบลฯ 
10 เม.ย.49

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511