<วัดเลียบ นมัสการหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโส กราบพระแก้วนิลกาฬ>-วัดเลียบ นมัสการหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโส กราบพระแก้วนิลกาฬ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-วัดเลียบ นมัสการหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโส กราบพระแก้วนิลกาฬ-
-

               วัดเลียบ ตั้งอยู่เลขที่ 116 ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีเนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2391 ตรงกับปลายรัชสมัยพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รับกาลที่ 3 เป็นวัดที่สร้างขึ้นเลียบคูเมือง เดิมเป็นสำนักสงฆ์สายวิปัสนา สำนักสงฆ์แห่งนี้ มีอายุได้ 44 ปี มีเจ้าอาวาสปกครอง 10 รูป จนมาถึงยุคของพระอาจารย์ทิพย์เสนา ทิพฺพเสโน (แท่นทิพย์) ท่านได้มรณภาพลงเมื่อ พ.ศ.2433 เป็นเหตุให้วัดเลียบร้างคราวหนึ่ง

               ในสมัยพระยาสิงหเทพมาเป็นข้าหลวงกำหับราชการเมืองอุบลราชธานี จึงให้ท้าวสิทธิสารบุญชู คือ พระอุบลกาลประชานิจ กับเมืองแสนอุ่น กรมช้างทองจัน พร้อมด้วยญาติวงศ์พากันมาปฏิสังขรณ์วัดเลียบขึ้น แล้วนิมนต์พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลเถร พระอาจารย์ฝ่ายวิปัสนามารองวัด

               หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีลเถร ได้บุกเบิกเสริมสร้างขึ้นเป้นวัดธรรมยุต เมื่อ พ.ศ.2534 ในรัชกาลที่ 5 ภายในมีพระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์) เป้นเจ้าอาวาส พร้อมด้วยภิกษุ สามเณร ภายนอกมีพระอุบลการประชานิจ (บุญชู พรหมวงศานนท์) พระสุรพลชยากร (อุ่น) ท้าวกรมช้างทองจัน และสังการีจารปัจฌา สังการีจารเกษ และทายิกา ได้พร้อมกันมีศรัทธาขยายพื้นที่วัดเพิ่มเติม โดยสร้างรั้วรอบวัด เสนาสนะและถาวรวัตถุ

               ต่อมาหลวงปู่เสาร์ กนฺสีลเถร ขอพระราชทานขอเป็นวิสุงคามสีมา โดยท้าวสิทธิสารและเพี้ยเมืองจัน ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาเป็นวิสุงคามเสมา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2439 ตรงกับรัชสมัยของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รับกาลที่ 5

               เจ้าอาวาสวัดเลียบ

    1. พระครูวิเวกพุทธกิจ (หลวงปู่เสาร์ กนฺสีโส) พ.ศ.2435 - 2445
    2. พระอาจารย์มหาเสนา มหาเสโน พ.ศ.2445 - 2452
    3. พระอาจารย์วิชิตอักษร คมฺภีโร (ขัมภรัตน์) พ.ศ.2452 - 2482
    4. พระอาจารย์สนธิ์ สุวโจ พ.ศ.2482 - 2498
    5. พระโพธิญาณมุนี สุธีร์ ภทฺทิโย (ดวงมาลา) พ.ศ.2498 - 2531
    6. พระครูธรรมธรมาโนช โชติโก (ทรัพย์ยานนท์) พ.ศ.2533 - 2537
    7. พระอธิการไพโรจน์ อิทฺธุปาโท (สุรพัฒน์) พ.ศ.2539 - 2541
    8. พระครูอุบลคณาภรณ์ (วีระชัย อริญฺชโย บุตราช) พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน


พระครูอุบลคณาภรณ์  เจ้าอาวาสปัจุบัน


พระแก้วนิลกาฬ

Latitude : N15.228187
Longitude : E104.866418

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511