<เยือนชุมชนวัฒนธรรม แหล่งโบราณคดีล้ำค่า ประวัติศาสตร์ 3,000 ปี.....บ้านชีทวน>-เยือนชุมชนวัฒนธรรม แหล่งโบราณคดีล้ำค่า ประวัติศาสตร์ 3,000 ปี.....บ้านชีทวน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เยือนชุมชนวัฒนธรรม แหล่งโบราณคดีล้ำค่า ประวัติศาสตร์ 3,000 ปี.....บ้านชีทวน-
-


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อบต.ชีทวน โทร. 0-4523-2035

                    การคันพบทางโบราณคดีได้มีหลักฐานยืนยันว่า เมื่อประมาณ 3000 ปีมาแล้ว ดินแดนอันเป็นที่ตั้งของท้องถิ่นตำบลชีทวนเคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนยุคสมัยเจนละ ซึ่งอาณาจักรเจนละเคยมีศูนย์กลางอำนาจอยู่บริเวณรอบแอ่งสุวรรณภูมิทุ่งกุลาร้องไห้ ต่อมา, ความเจริญของอาณาจักรเจนละได้แผ่ขยายและเคลื่อนย้ายมาตามสายน้ำมูลและน้ำชี  จึงเกิดชุมชนต่างๆ ขึ้นหลายแห่งตามลุ่มน้ำทั้งสองฝั่งนี้ รวมทั้งบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ้านชีทวน  เมื่อสมัยโน้นมีการเพาะปลูกข้าว แล้วใช้แกลบผสมกับดินสร้างแท่นบูชาในบริเวณโนนนกเขียน หรืออีกนัยหนึ่งคือบริเวณที่ตั้งวัดทุ่งศรีวิไลในปัจจุบัน

                    ต่อมา, อาณาจักรเจนละโดยพระเจ้าชัยเสน  ผู้นำของเจนละน้ำ ได้พัฒนาสังคมจนเป็นอาณาจักรขอมอันยิ่งใหญ่  รุ่งเรืองอยู่ระหว่างพุทธศัตวรรษที่ 10-18  ขยายวัฒนธรรมขอมครอบครองพื้นทวีปตั้งแต่แหลมญวน ขึ้นไปถึงหลวงพระบาง  อันประกอบด้วยลุ่มน้ำโขง มูล ชี เจ้าพระยาและอิรวดี

                    บริเวณที่ตั้งตำบลชีทวนในปัจจุบัน ได้เกิดเป็นเมืองภายใต้วัฒนธรรมของชื่อ “นครลำดวน”   ทั้งนี้, ได้มีผู้ศึกษาและอ้างว่าได้หลักฐานตำนานมาจากหลวงพระบาง  เขียนเป็นอักษรลาวเดิมฉบับพระอุปปงญะ ซึ่งแปรมาจากภาษาขอมของเมืองล้านช้าง (หลวงพระบาง) อีกต่อหนึ่ง  ความว่า ที่โนนนกเขียนหรือวัดทุ่งศรีวิไลนี้ เคยเป็นอุทยานของพระเจ้าเกษตราธิราช

                    “นครลำดวน” นี้ทิศเหนือจรดโนนพริก (บ้านมะพริกปัจจุบัน) ทิศตะวันออกจรดคำดูน (บ้านหัวดูนปัจจุบัน) ทิศตะวันตกจรดหนองฮีราด ทิศใต้จรดกำแพงหลวง (กำแพงรอบเมือง)

                    “นครลำดวน” ท่ามกลางวัฒนธรรมขอมนี้ ได้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเมืองขอมอื่นๆ อีกหลายเมือง เช่น เมืองกันตะสีลา (ปราสาทวัดภู ที่หลี่ผี สีทันดร- สปปช.ลาวในปัจจุบัน) เมืองสระแก้ว (ในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษในปัจจุบัน) ดังปรากฎกล่าวถึงในตำนาน “นางเจียงได”

                    “นครลำดวน” รุ่งเรืองอยู่และลุ่มสลายด้วยเหตุใด? เมื่อใด? หามีใครทราบไม่ กระทั่ง พ.ศ.2324 พระปทุมวงศาเจ้าเมืองอุบลคนแรก ได้มอบหมายให้ท้าวโหง่นคำพร้อมราษฎร 150 ครัวเรือน เดินทางจากแม่น้ำมูลเข้าแม่น้ำชีขึ้นมา (เข้าใจว่าจอดพักเรือที่ท่าบ้านคำซีซ่วนหรือท่าเค็ง – ผู้เขียน) ได้พบกับคนขอมกลุ่มหนึ่งเฝ้าเมืองร้างอยู่ หัวหน้าคนขอมจึงเล่าเรื่องให้ฟังและเชิญชวนท้าวโหง่นคำสร้างเมืองขึ้นใหม่ โดยปักเสาภูมิบ้านภูมิเมืองขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ปี พ.ศ.2324 (ผู้เขียนสันนิฐานว่าน่าจะอยู่ในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม) และได้ตั้งชื่อเมืองว่าซีซ่วน โดยมีความหมายตามภูมินิเวศที่แม่น้ำชีช่วงนี้มีการไหลย้อนขึ้น

                    หลังจากนั้น ชุมชนได้เติบโตขึ้นตามที่มีผู้คนหลั่งไหลจากสังคมชุมชนตอนบนทั้งฝั่งว้ายและฝั่งขาวแม่น้ำโขงมาอยู่เมืองซีซ่วน การปกครองก็ดำเนินตามฮีตตามคองเวียงจันทน์เช่นเดียวกับเมืองและชุมชนอื่นๆ ที่ต่างก็โยกย้ายมาจากวัฒนธรรมล้านช้าง หลวงพระบาง นครเวียงจันทน์ เช่น มีท้าวฝ่าย  ตาแสงเป็นผู้ปกครองเมือง,คุ้มและบ้าน เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ บ้านชีทวน

[1] [2] [3] [4]

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511