<พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดพระโต บ้านปากแซง>-พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดพระโต บ้านปากแซง-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดพระโต บ้านปากแซง-
-

มอง 4 ทิศ

 

               จังหวัดอุบลราชธานี  มีความเป็นมาที่ยาวนานสืบสานมรดำทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรือง  มีเอกลักษณ์เป็นที่กล่าวขานกันว่า  เมืองนักปราชญ์  ในด้านประวัติศาสตร์ของบรรพชนหลายยุคหลายสมัยที่สร้างบ้านแปงเมืองให้ลูกหลานได้อาศัยผืนแผ่นดินนี้สืบทอดมาปรากฏหลักฐานให้ศึกษาบทบาททบทวนเป็นตำนานบอกเล่ามากมายได้สาระ  เช่น  ด้านโบราณคดีจังหวัดอุบลราชธานี  เรามีแหล่งโบราณคดีที่โด่งดังไปทั่วโลก  มีการสืบค้นเรื่องราวของคนสมัยโบราณซึ่งได้สร้างหลักฐานเป็นภาพเขียนตามผังถ้ำที่ผาแต้ม  อ.โขงเจียม  หลักศิลาจารึกที่ริมฝั่งแม่น้ำมูล  และด้านสถานที่สำคัญและโบราณวัตถุมีกระจัดกระจายทั่วทั้งจังหวัดรวมไปถึงฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง (ด้าน สปป.ลาว) ที่มีความเกี่ยวโยงถึงความเจริญด้านศาสนาและประเพณีดั้งเดิมของประชาชนสองฝั่งแม่น้ำโขง  เช่น  ปราสาทบ้านเบ็ญจ์  ปราสาทวัดภู  นารายณ์บรรทมสินธุ์  เครื่องปั้นดินเผาที่บ้านก้านเหลือง  เป็นต้น

               ทางด้านพระพุทธศาสนา  จังหวัดอุบลราชธานี  ถือเป็นต้นกำเนิดของการสืบทอดและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  มีพระอริยสงฆ์ที่สำคัญ ๆ เช่น  หลวงปู่เสาร์, หลวงปู่มั่น, หลวงปู่ขาว, หลวงปู่ชา  และพระเถระ  พระเสมณศักดืชั้นสมเด็จถึง 2 รูป  มีการสอนภาษาไทยบาลีและจัดการศึกษาที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร  นับเป็นความเจริญรุ่งเรืองของชาวอุบลราชธานีที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง  ด้วยความเจริญรุ่งเรืองของวิถีชีวิตของอุบลราชธานีดังกล่าว  พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจะปรากฏหลักฐานและเล่าต่อ ๆ กันมาล้วนแต่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพกราบไหว้บูชาของชาวพุทธตราบเท่าทุกวันนี้  เช่น  พระแก้วบุษราคัม  วัดศรีอุบลรัตนาราม  พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง  วัดมหาวนาราม  พระเหลาเทพนิมิต  วัดพระเหลา  และอีกมากหลายแห่ง  ซึ่งทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติไว้

               พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ  เดิมเรียกชื่อว่าพระเจ้าอินทร์ใส่โสม  ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระโต  บ้านปากแซง  กิ่งอำเภอนาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี  ปางมารสะดุ้ง  หรือมารวิชัย  ลักษณะงดงามมาก  สร้างด้วยอิฐ  ขนาดหน้าตักกว้าง  2.90  เมตร  สูง 4.365 เมตร  ประดิษฐานแท่นบูชา  สูง  1.19 เมตร  ที่พระพุทธรูปที่เก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของประชาชนคนไทย  และประชาชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปป.ลาว)  เลื่อมใสศรัทธากราบไหว้บูชาตลอดมา  จนกลายเป็นประเพณีที่สำคัญในการนมัสการพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ  ระหว่างวันขึ้น  9  ค่ำถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี  และจะมีประชาชนจากทั่วสารทิศ  ทั้งไทย-ลาว  ได้มานมัสการจำนวนมาก

               จากหลักฐานการบูรณะวัดพระโต  ในปี พ.ศ.2461  พระครูกุ  พร้อมชาวบ้านได้ร่วมกันก่อสร้างวิหารโดยว่าจ้างช่างชาวญวนใช้เวบาสร้าง  3  ปี  และจารึกไว้ที่วิหารว่า  “ข้าพเจ้าพระครูทองกุศกร  สมภาควัดกลางเขมราฐ  มีท่านพระครูกุ  เป็นประธานพร้อมด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านได้พร้อมใจกันบริจาคทรัพย์สร้างวิหารพระเจ้าใหญ่ปากแซง  ใน  5  หมู่บ้าน  คือ  บ้านปากแซง  บ้านนาทราย  บ้านพะลาน  บ้านบก  บ้านทุ่งเกลี้ยง  ได้จ้างคนอานาม  (เวียดนาม)  เป็นเงิน  700  บาท  สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2463  ถึง  พ.ศ. 2468  แล้วเสร็จ”

               สำหรับวัดพระโตแห่งนี้  มีความสำคัญที่ประชาชนคนไทยและชาวจังหวัดอุบลราชธานี  มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง  เพราะเป็นมรดกล้ำค่าทางด้านศาสนา  เป็นศูนย์รวมดวงใจชาวพุทธทั้งไทย – ลาว ต่างเลื่อมศรัทธากราบไหว้บูชา  และด้วยพระบารมีความศักดิ์สิทธิ์ของ  “พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ”  จึงเป็นสายสัมพันธ์เชื่อมโยงไทย  - ลาวให้มีความผูกพันตลอดมา

               พระครูพุทธวราธิคุณ เจ้าอาวาสพระโตกล่าวว่า  เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน 2520  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  พร้อมด้วยเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยา  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามบรมราชกุมาร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรที่บ้านปากแซง  อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี  ยังความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่พสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีอย่างยิ่ง

               นอกจากนี้  ยังมีบุคคสำคัญและผู้นำประเทศได้เดินทางมานมัสการพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อหลายท่าน  เช่น  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ปราโมช  อดีตนายกรัฐมนตรี  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  อดีตนายกรัฐมนตรี  นายกร ทัพรังสี  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายปรีชาเลาหพงษ์ชนะ  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  นายสุวิทย์  คุณกิตติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายจำลอง  ครุฑขุนทด  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายสิทธิชัย  โควสุรัตน์  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  และอีกหลายท่านหลายหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประจำปีกลายเป็นประเพณียิ่งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีและเป็นศูนย์กลางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอันเป็นแนวทางที่ทุกคนชนชาติปรารถนา

               พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อจากอดีตถึงปัจจุบัน ยังคงเป็นปูชนียสถานอันสำคัญ  เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์  เป็นศูนย์รวมดวงใจชาวไทย – ลาวสองฝั่งโขง  เชื่อมโยงสู่ความเจริญทางด้านจริยธรรม  คุณธรรม  และประเพณีอันดีงามให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไปไม่มีวันเสื่อมคลาย  ที่สำคัญเมื่อพระครูพุทธวราธิคุณ  ได้มาเป็นเจ้าอาวาส  ตั้งแต่  ปี  2540  ถึงปัจจุบันกว่า  10  ปี  มีคณะกรรมการดำเนินงานเปิดโอกาสให้ชุมชน  และทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาวัดให้เจริญก้าวหน้า  โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับพุทธศาสนิกชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามลำน้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลก  เช่น  สามพันโบก  สองคอน  หาดสลึง  และต้นปี  2553  มีการค้นพบแหล่งท่องเที่ยวสองฝั่งโขง  คือ  เก้าพันโหง่น  ที่เป็นเกาะแก่งหินกลางลำน้ำโขงตั้งตระหง่านหลายพันก้อน  หลายพันโหง่น  และหาดทรายที่สวยงามใกล้กับวัดพระโต บ้านปากแซง  อ.นาตาล  นับเป็นดินแดนสงบ  ปลอดภัย  น่าอยู่  น่าเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี

[1] [2]
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511