<ผ้ากาบบัว ผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานี>-ผ้ากาบบัว ผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ผ้ากาบบัว ผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานี-
-

               "ผ้ากาบบัว" เป็นชื่อผ้าในวรรณกรรมโบราณอีสาน ซึ่งไม่อาจทราบหรือพบในปัจจุบันแล้ว สีของผ้ากาบบัวหรือกลีบบัว จะไล่กันไปจากสีอ่อนไปถึงแก่ คือ ขาว ชมพู เทา เขียว น้ำตาลและชื่อของผ้ากาบบัว จะมีความหมาย และเหมาะสมกับชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี

 

ประกาศ
ผ้ากาบบัวเป็นลายผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

               จากการที่ นายศิวะ แสงมณี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีแนวความคิด ที่จะเผยแพร่ผ้าพื้นเมืองของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จัก กันอย่างกว้างขวาง และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ดังนั้นจึงได้ริเริ่ม ดำเนินการโครงการ "สืบสานผ้าไทย สายใยเมืองอุบล" โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้

               1. เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ผ้าไทย โดยออกแบบลายผ้า เป็นเอกลักษณ์ ของจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง

               2. เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพทอผ้าในหมู่บ้าน ตำบล ได้พัฒนา คุณภาพงาน และสร้างรายได้ ให้เพิ่มมากขึ้น ตามกิจกรรม โครงการ อันเนื่องมาจากพรพราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุบลราชธานี

               จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 19 คน เพื่อพิจารณาศึกษา ประวัติความ เป็นมาของลายผ้าในอดีต นำมาปรับปรุงออกแบบสร้างสรรค์ ลายผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นลายผ้า เอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

               จากการดำเนินงาน ของ คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้ง 19 ท่าน ได้ร่วมกัน พิจารณาลักษณะของลายผ้า เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของ จังหวัด อุบลราชธานี โดยใช้ชื่อลายผ้าว่า "ผ้ากาบบัว" และในขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้ลงนามในประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ให้ผ้ากาบบัวเป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ให้การสนับสนุนการผลิต ซึ่งสนับสนุนเงินทุน จำนวน 200,000 บาท ให้กับกลุ่ม จำนวน 6 กลุ่ม เพื่อใช้เป็นเงินยืมในกิจกรรมการทอผ้ากาบบัว ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

               ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตประกอบด้วย กลุ่มทอผ้า บ้านปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานีกลุ่มทอผ้า บ้านหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานีกลุ่มทอผ้า บ้านถ่อน อำเภอวารินชำราบกลุ่มทอผ้าบ้านโนนศวาง อำเภอกุดข้าวปุ้นกลุ่มทอผ้า บ้านสร้างถ่อ อำเภอเขื่องในกลุ่มทอผ้า บ้านลาดสมดี อำเภอตระการพืชผล

               ราคาผ้ากาบบัวที่กลุ่มได้ผลิต (1 ชิ้น ความยาว 2 เมตร) ผ้าฝ้าย ราคาชิ้นละ 400 บาท ผ้าไหม ราคาชิ้นละ 900 บาท

               เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ที่จะรณรงค์ให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไป ได้มาร่วม ในการใช้ผ้ากาบบัว ซึ่งเป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และเป็น การแสดงถึง เอกลักษณ์ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของพี่น้องชาว อุบลราชธานี และเพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้า จากกลุ่มผู้ผลิต ซึ่งเป็นชาวบ้าน ที่รวมกลุ่มกันผลิต และช่วยเพิ่มได้มีรายได้ที่ดีขึ้น

               ผู้ที่สนใจ อยากได้ผ้ากาบบัว สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)254720, 262749 หรือ ที่ทำการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี โทร.(045)243519

[1] [2]
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511