<รายการที่ 18 เลียบโขงเยือนอีสาน 4 วัน 3 คืน>-รายการที่ 18 เลียบโขงเยือนอีสาน 4 วัน 3 คืน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-รายการที่ 18 เลียบโขงเยือนอีสาน 4 วัน 3 คืน-
-

          วันแรก เช้าที่เมืองอุบลราชธานี ออกเดินทางไปยังอำเภอโขงเจียน ชมผาแต้ม อาหารเที่ยงบนแพริมแม่น้ำโขงที่โขงเจียม เยือนตลาดชายแดนช่องเม็ก แล้วเดินทางสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี ชมวัดสุปัฎนาราม ชมวัดทุ่งศรีเมือง พักค้างคืนที่อุบลราชธานี

          วันที่สอง ชมวัดหนองบัว ชมหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว ชมธรรมาสน์สิงห์เทินปราสาทที่บ้านชีทวน ออกเดินทางสู่ยโสธร ชมธาตุก่องข้าวน้อย ชมพระธาตุอานนท์ รับประทานอาหารเที่ยงในตัวเมืองยโสธร ออกเดินทางสู่อำนาจเจริญ ชมหัตถกรรมหมอนขิตที่บ้านศรีฐาน ชมหัตถกรรมทอผ้าขิตที่บ้านคำพระ กราบพระเหลาเทพนิมิตร ที่อำเภอพนา พักค้างคืนในตัวเมืองอำนาจเจริญ

          วันที่สาม ชมไร่ดอกดาวเรือง และสวนเกษตรที่สวนชิตสกนธ์ ชมพุทธอุทธยาน ออกเดินทางสู่มุกดาหาร ชมสวนหินภูผาเทิบ ชมหอแก้วมุกดาหาร รับประทานอาหารเที่ยงในตัวเมืองมุกดาหาร เยือนตลาดอินโดจีนริมโขง ออกเดินทางสู่นครพนม เยือนโบสถ์คริสต์บ้านสองคอน กราบพระธาตุพนม เยือนเรณูนคร พักที่ตัวเมืองนครพนม

          วันที่สี่ ออกเดินทางสู่สกลนคร กราบพระธาตุเชิงชุม เยือนวัดป่าสุทธวาส ชมพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ ชมทัศนียภาพพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์หลังอาหารเที่ยงในตัวเมืองสกลนคร ออกเดินทางสู่อุดรธานี ชมพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น ที่วัดป่าอุดมสมพร อำเภอพรรณานิคม ชมพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง ชอปปี้งในตัวเมืองอุดรธานี แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511