<หอวัฒนธรรมอุบลนิทัศน์>-หอวัฒนธรรมอุบลนิทัศน์-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-หอวัฒนธรรมอุบลนิทัศน์-
-

               แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง ตั้งอยู่ที่บ้านก้านเหลือง ภายในวัดบ้านก้านเหลือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวจังหวัด ไปทางด้านทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร บริเวณตรงข้าสวนวนารมณ์

               บ้านก้านเหลือง เป็นชื่อหมู่บ้านที่มีดงไม่ยืนต้น ประเภทไม้เนื้อแข็ง แก่นของลำต้นมีสีเหลืองขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตสมัยก่อนที่จะมีตัวหนังสือใช้ในแถบนี้ มีอายุประมาณ 1,500 - 2,500 ปีมาแล้ว โดยสำรวจพบโบราณวัตถุจำนวนมาก เศษภาชนะดินเผากระจัดกระจายบนเนินดินด้านทิศตะวันออกของวัดบ้านก้านเหลือง

               และเมื่อทำการขุดค้นทางโบราณคดีแล้ว ได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑสถานประจำแหล่งโบราณคดี เพื่อจัดแสดงเรื่องราวพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต คติความเชื่อในการฝังศพสมัยโบราณ ให้แก่คนในสังคมปัจจุบันได้ศึกษาหาความรู้ต่อไป

               แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ มีประวัติการค้นพบ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2534 เป้นต้นมา ได้ปรากฎข่าวการค้นพบโบราณวัตถุจากการขุดไถปรับพื้นที่เพื่อทำบ้านจัดสรรในบริเวณบ้านก้านเหลือง จนหลักฐานต่างๆ ทางโบราณคดีถูกทำลายเสียหายเป็นจำนวนมาก

               กรมศิลปากรจึงจัดทำโครงการเพื่อหางบประมาณมาทำการสำรวจศึกษา และเก็บข้อมูลทางวิชาการไว้ และในปี พ.ศ.2535 หน่วยศิลปากรที่ 6 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา กองโบราณคดีซึ่งรับผิดชอบพื้นที่เขตอีสานล่างในขณะนั้น (ปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของสำนักานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 8 อุบลราชธานี) ซึ่งได้ทำการสำรวจขุดค้นทางโบราณคดี และศึกษาหลักฐานต่างๆ พร้อมกับจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานประจำแหล่งโบราณคดี

               กรมศิลปากร ได้วางแนวทางการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลืองไว้ โดยการสำรวจหลักฐานที่พบบนผิวดินและเก็บข้อมูลวิชาการ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ทางโบราณคดี จึงต้องขุดค้นหาหลักฐานที่อยู่ในชั้นดินที่ลึกลงไปกว่าชั้นดินปัจจุบัน โดยได้เลือกบริเวณที่ไม่ถูกรบกวนเป็นหลุมขุดค้นทางโบราณคดีขึ้น 2 หลุม ขุดลงไปทีละชั้นจนกระทั่งถึงชั้นดินที่ปราศจากการกระทำของมนุษย์

               ผลของการขุดค้นศึกษาและวิเคราะห์หลักฐานต่างๆ สรุปว่า บริเวณบ้านก้านเหลืองในอดีต มีคนเข้ามาใช้พื้นที่นี้ตั้งแต่เมื่อ 1,500 - 2,500 ปีมาแล้ว เป็นคนในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อกับระยะเริ่มต้นประวัติศาสตร์

               หลักฐานที่พบในระดับลึกที่สุด จัดให้อยู่ในสมัยของคนก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย (ยุคโลหะตอนปลาย) พบหลักฐานเครื่องมือเหล็ก ขี้แร่ที่เหลือจากการถลุงแกลบข้าว เศษศภาชนะดินเผา เครื่อมือช่วยปั้นหม้อที่เรียกว่า หินดุ แท่งดินเผาไฟ

               หลักฐานที่สำคัญที่สุด คือ กาคค้นพบภาชนะบรรจุกระดูกกระดูกขนาดใหญ่จำนวน 11 ใบ 7 แบบ โดยภาชนะในกลุ่มรูปทรงรี พบอยู่ในชั้นดินลึกที่สุด ต่อมาพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปทรงภาชนะเป้นทรงกลมแทน จึงได้พบรูปทรงกลมอยู่ในชั้นดินที่สูงกว่า ภาชนะทั้ง 2 ทรงเป็นภาชนะที่มีฝาปิดเสมอ

               แม้ในการขุดค้นภาชนะขนาดใหญ่ดังกล่าว จะไม่พบร่องรอยของชิ้นกระดูกอยู่ภายในเลยก็ตาม แต่ได้นำตัวอย่างดินที่พบในภาชนะนั้น ไปให้นักวิทยาศาสตร์ของกรมศิลปากรวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของดิน พบว่าดินในภาชนะมีประมาณของฟอสเฟตและแคลเซียมในปริมาณที่มากกว่าดินทั่วไป ทำให้เชื่อว่าน่าจะเกิดมาจากองค์ประกอบหลักทางเคมีของกระดูกที่อยู่ในรูปของฟอสเฟตและคาร์บอเนตของแคลเซียม ซึ่งถูกย่อยสลายไปหมด เนื่องจากความเป็นกรดของฝนชะในเวลานานหลายร้อยปี

               ในภาคอีสานบริเวณลุ่มน้ำมูลและชี ได้ค้นพบภาชนะบรรจุกระดูกอยู่ทั่วไปด้วยเหมือนกัน ซึ่งส่วนใหญ่มีกระดูกหักรวมกันอยู่ภายในภาชนะดินเผา หรือที่เรียกกันว่าเป็นการฝังศพครั้งที่ 2 ภายหลักจากทำการทำศพครั้งแรก แล้วทิ้งระยะเวลาไปช่วงหนึ่ง จึงนำกระดูกมาใส่รวมกันในภาชนะมีเครื่องเซ่นศพฝังรวมกันไปด้วย ประเพณีการฝังศพครั้งที่ 2 ในภาชนะ พบว่ามีการแพร่กระจายเข้าไปในดินแดนลาวที่เรียกว่า ทุ่งไหหิน และในประเทศเวียตนามด้วย

               แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง จึงอาจแสดงหลักฐานการฝังศพครั้งที่ 2 ของคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย อันเป็นสังคมที่รู้จักการเพาะปลูก (ข้าว) รู้จักการถลุงโลหะ และทำเครื่องมือเครื่องใช้จากโลหะเหล็กและสำริด รู้จักการปั้นภาชนะดินเผา อายุของชุมชนนี้อยู่ระหว่าง 1,500 - 2,500 ปีมาแล้ว

               หลักฐานที่พบจากชั้นดินระดับบนๆ น่าจะมีอายุอยู่ในระยะเริ่มต้นสมัยประวัติศาสตร์ หรือที่เรียกว่า วัฒนธรรมทวารวดี โบราณวัตถุที่พบมี พวยกาดินเผา แววดินเผา เศษเหล็ก ขี้แร่ แท่งดินเผา ลูกปัดดินเผา กระพรวนสำริด และขวานเหล็ก เปรียบเทียบอายุสมัยโบราณวัตถุเหล่านี้ กับหลักฐานที่พบในแถบอิสานโดยทั่วไป มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-16

 ความคิดเห็นที่ 1

อยากไปดูของจริง ไปอย่างไรคับจากกรุงเทพ

โดย : 11   email : eakx_1984@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2551 เวลา 16:23:53 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 2

อยากเป็นนักโบราณคดีบ้างจัง

โดย : FF   email : omojung54@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 8 มีนาคม 2551 เวลา 20:40:53 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 3

โบราณคดีสนุกน่าศึกษา

โดย : 21   email : jan-2537@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 2 สิงหาคม 2551 เวลา 17:59:37 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 4

ขอบคุณค่ะ ^^

โดย : piano   email : kitty_piano@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2552 เวลา 23:02:54 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 5

บ้านเกิดผมมีคนอยากไปท่องเที่ยวมากขนาดนี้... ภูมิใจมากครับ...

โดย : Satoshi   email : Kabuto388@gmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2552 เวลา 18:28:29 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 6

ผมไปมาแล้ว ดีมากๆ น่าจะขุดต่อนะครับ


โดย : พีพี   email : ephirs@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม 2552 เวลา 09:41:28 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 7

ผมรักที่นั้นมากคับ

มีอรัยให้ศึกษามากที่เดียวโดย : ทัส   email : tatlove2009@hotmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2552 เวลา 11:21:21 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 8

ดีมีความรู้

โดย : ประจัน ลิ่มต่อ เมื่อ วันพฤหัส ที่ 30 กรกฎาคม 2552 เวลา 09:57:43 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 9

ช่ายๆๆ ขอบคุนมาก ค่ะ

โดย : มู๋อวกาด   email : dek_ki_ji@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2552 เวลา 21:39:04 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 10

ไม่ทราบว่าพิธีตัดกรรม วันที่ 6 ตุลาคม 2552 จะจัดที่วัดไหนเหรอคะ
ช่วยกรุณาตอบด้วยนะคะโดย : nana   email : nana9119@thaimail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2552 เวลา 11:43:39 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 11

รส่รส่สา

โดย : สาส่าส่าส่   email : loeee@thaimail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 11:19:51 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 12

ชอบมาก อยากไปดูแหล่งโบราณคดีสถานที่จริง อยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษามรดกของจังหวัดอุบลราชธานีและมรดกของประเทศชาติไว้ จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

โดย : นางสาวศันศนีย์ เหลาผา   email : yung_ying_cute@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2553 เวลา 22:58:56 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 13

จังหวัดอุบลราชธานี มีของดีอยู่อีกมากมาย ภูมิใจและดีใจที่ได้เกิดเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานี

โดย : ศันศนีย์ เหลาผา   email : yung_ying_cute@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2553 เวลา 23:03:20 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 14

ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้จะมาใหม่น๊ค๊

โดย : เหมี่ยวจัง   email : spcbk@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 21:05:08 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 15

.................ป่า.วม่..า..ย..มีอา.ร..าย...
.. ล้.อ.เฉ..ย.ๆ


โดย : เสี่ย.ว..เพิ่..ล.รั..ก.   email : hall_2544@hotmail.com เมื่อ วันพฤหัส ที่ 22 กรกฎาคม 2553 เวลา 21:09:07 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 16

ขอบคุณมากๆๆ

โดย : ฟ้า   email : far_trumpet@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2553 เวลา 20:26:51 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 17

บ้านเราอยู่ติดแถวนั้น ^^ เคยไปดูมาแล้ว

โดย : Hunter เมื่อ วันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2554 เวลา 10:36:32 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 18

ขนาดมีกิ๊กอยู่บ้านก้านเหลือง(อิอิ)
ไปทุกวัน... หนูก็พึ่งรู้วันนี้แหล่ะว่ามีการค้นพบอะไรมากมายที่หมู่บ้านแห่งนี้

พรุ่งนี้เช้านี้ต้องไปดูให้ได้แล้ว


โดย : ...   email : thaitanium_thaitanium@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2554 เวลา 20:25:57 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 19

มาศึกษาแหล่งโบราณคดีกันเยอะฯนะค่ะ

โดย : 555+   email : pkaema01@gmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2554 เวลา 15:39:18 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 20

อยากได้เบอร์ติดต่อทางพิพิธภัณฑ์ค่ะ ขอหน่อยได้มั้ยคะ อยากไปฝึกงานที่นั่น

โดย : จีอุน   email : G_un_dmj.23@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 2554 เวลา 14:46:02 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 21

ตอนนี้เรียนอยู่ที่โบราณคดี ศิลปากรค่ะ แร้วเรียนโทพิพิธภัณฑ์ อยากหาที่ฝึกงาน เห็นที่นี่น่าสนใจเลยอยากไป ใครมีเบอร์ติดต่อช่วยบอกหน่อยนะคะ

โดย : จีอุน   email : G_un_dmj.23@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 2554 เวลา 14:53:13 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 22

ncncgfjhgjfjfjjfjryfururyurr

โดย : ytitiytyityi   email : atibodee.j@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 21:04:05 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 23

อยากไปเยือนอีกครั้ง หลังจากที่ไม่ได้ไปเยือนนานถึง 22 ปี

โดย : บันทึกเมืองไทย   email : tumseksan@gmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 11:56:38 น. ลบ


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511