<หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี>-หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี-
-

               หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี เป็นส่วนราชการส่วนกลาง สังกัดหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่ออาคารว่า "หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี" เป็นสถาบันระดับชาติที่ทุกประเทศมีไว้ เพื่ออนุรักษ์และเก็บรักษาเอกสารที่ล้นกระแสการปฏิบัติงานของส่วนราชการไว้เป็นเอกสารประวัติศาสตร์ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

อาคารและที่ตั้ง

               ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตแข็งแรง 3 ชั้น หลังคาทรงไทย ส่วนยอดหลังคาทำเป็นองค์พระธาตุพนม สัญลักษณ์แห่งพื้นถิ่นอีสาน เนื้อที่อาคาร 2,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอุบล ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ 10 บ้านหนองหอย ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในบริเวณพื้นที่สาธารณะเดิมที่เคยใช้เป็นสนามม้า จำนวน 22 ไร่

อาณาเขต

ทิศเหนือ จด แฟลตที่พักอาศัยข้าราชการกรมการปกครองและสนามกีฬาเทศบาลตำบลอุบล

ทิศใต้ จด ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี

ทิศตะวันออก จดซอยสีห์พนมและถนนเลี่ยงเมือง

ทิศตะวันตก จด กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)

โครงสร้างหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

               พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2538 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้กำหนดหน้าที่ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ไว้ดังนี้

  1. รวบรวม ประเมินคุณค่า เก็บรักษา ให้บริการเอกสารสำคัญของชาติแก่หน่วยราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ และประชาขนทั่วไป
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพื่อพัฒนาและเผยแพร่เอกสารสำคัญของชาติ
  3. บันทึกเหตุการณ์สำคัญของชาติที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศ และนอกประเทศ
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับภาพยนตร์แห่งชาติ
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทหน้าที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี

               นอกเหนือจากมีบทบาทหน้าที่ ตามโครงสร้างของหอจดหมายเหตุแห่งชาติแล้ว ยังมีหน้าที่สำคัญในการติดต่อประสานงาน กับทุกส่วนราชการใน 19 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนการถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 โดยเฉพาะในเรื่อง การรับมอบเอกสารราชการที่มีอายุครบ 25 ปี การฝากเก็บเอกสารราชการ และการทำลายเอกสารราชการ

               การได้มาของเอกสารที่เก็บรักษาไว้เป็นเอกสารสำคัญของชาติ หรือเอกสารจดหมายเหตุ ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จำแนกได้ดังนี้

  • รับมอบเอกสารจากส่วนราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 หมวด 3 การเก็บรักษา ยืม และการทำลายหนังสือ
  • รับมอบเอกสารตามมติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการคุ้มครองเอกสาร พ.ศ.2520
  • รับมอบเอกสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • รับมอบเอกสารจากการบริจาค การแลกเปลี่ยน การจัดซื้อและส่วนราชการมอบให้

การให้บริการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี

  • บริการค้นคว้าวิจัยจากเอกสารจดหมายเหตุ ทั้งสำเนาต้นฉบับ และสำเนาไมโครฟิล์ม
  • บริการให้คำแนะนำเรื่องการจัดเก็บ และทำลายเอกสารราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  • บริการให้คำแนะนำในการค้นคว้าวิจัยเอกสาร

               หอจดหมายเหตุหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี เปิดทำการในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ (045) 285522-3ความคิดเห็นที่ 1

อิอิ ^0^......


โดย : เจียเจีย   email : jub_jub@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2551 เวลา 17:32:14 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 2

ดีครับ เราควรภูมิใจที่ได้เป็นคนอุบลครับ

โดย : เด็กหนุ่ม17 เมื่อ วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2551 เวลา 11:09:16 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 3

บุคคลภายนอกเข้าไปค้นคว้าได้หรือเปล่าครับผม

โดย : นายมดยิ้ม   email : mr.smiler@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธุ์ 2551 เวลา 13:03:22 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 4

บุคคลภายนอกสามารถเข้าไปค้นคว้าได้ในวันและเวลาราชการค่ะ
นอกจากมีเอกสารจดหมายเหตุแล้วเรายังมี หนังสือจากหอสมุดแห่งชาติ
ไว้ให้บริการอ่านด้วย


โดย : คนอุบล   email : nasisus1@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2551 เวลา 08:49:27 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 5

ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอุบล ถนนเลี่ยงเมือง
หมู่ 10 บ้านหนองหอย ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
...
ขอโทษนะค๊ะ ไม่ทราบจริงๆว่าอยู่ตรงไหน
ช่วยอธิบายว่าอยู่แถวไหนได้มั๊ยค๊ะ
...


โดย : BoBo เมื่อ วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2551 เวลา 19:03:07 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 6

โห้ว เพิ่งรู้ว่ามีแบบนี้ด้วย ต้องหาโอกาสเยี่ยมชมซะแล้ว

โดย : su_rover เมื่อ วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2551 เวลา 19:39:30 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 7

อยู่ติดกับ มสธ. ค่ะ
จากสี่แยกไฟแดงก่อนถึงแม็คโคร
ไม่ถึง 500 เมตรจะมีป้าย มสธ. ก็เลี้ยวตรงนั้นเลยค่ะ


โดย : Domita เมื่อ วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2551 เวลา 08:25:21 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 8

ดีมากค่ะ อยากให้มีข้อมูลมากกว่านี้

โดย : โอ๋   email : mooping_148@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 10 มิถุนายน 2551 เวลา 20:20:34 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 9

สำนึกรักบ้านเกิด ที่อุบลก็มีอะไรดีหลายอย่างนะ

โดย : -   email : key1983@windowslive.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 13 มกราคม 2552 เวลา 16:52:31 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 10

ddd

โดย : d   email : key1983@windowslive.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2552 เวลา 14:20:26 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 11

ไม่ทราบว่าพิธีตัดกรรม วันที่ 6 ตุลาคม 2552 จะจัดที่วัดไหนเหรอคะ
ช่วยกรุณาตอบด้วยนะคะโดย : nana   email : nana9119@thaimail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2552 เวลา 11:42:02 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 12

ไม่ทราบว่ารับสมัครงานป่าวคะ
พึ่งจบมานะคะ ป.ตรี สาขาประวัติศาสตร์


โดย : นานา   email : nidnarak_msu@hotmail.com เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2552 เวลา 15:51:21 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 13

รับสมัครงานตอนไหนอีกค่ะ
จบ เอกบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบลค่ะ
080-1539974 บอกข่าวด้วยนะค่ะ


โดย : นิภาพร ถนอมพันธ์   email : pomseuw@hotmail.com เมื่อ วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2552 เวลา 15:13:42 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 14

จะไปฝึกงานที่หอจดหมายเหตุทำไงดีค่ะ

โดย : ทิชากร มมส   email : katainoi_hi@hotmail.com เมื่อ วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2553 เวลา 10:40:48 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 15

อยากสอบถามเกี่ยวกับการทำลายเอกสาร ราชการ ของ อบต. นะค่ะ จะสอบถามได้ในเมลล์ไหน หรือ โทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ไหมค่ะ

โดย : ธุรการค่ะ เมื่อ วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2554 เวลา 22:24:24 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 16

อยากทราบว่า หน่วยงานตั้งอยู้ จ.หนองบัวลำภู จะขออนุมัติ
ทำลายเอกสาร จะจัดส่ง บัญชีขออนุมัติมา ที่ หอจดหมายเหตฯ อุบลราชการธานีใช่หรือไม่


โดย : พานิช   email : pani2_sa@doh.go.th เมื่อ วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2555 เวลา 13:56:50 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 17

อยากทราบว่ารับ นิสิตฝึกงานไหมคะ สาขาประวัติศาสตร์ จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ไหนคะ ต้องติดต่อด้วยตนเองหรือเปล่า หรือทางโทรศัพท์คะ

โดย : ชลธิชา   email : jubjib33@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 16:57:43 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 18

ผม ร.ต.ท.สิทธิพงษ์ ศรีกุลบุตร กองร้อย ตชด.๒๑๗ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ กำลังศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจดหมายเหตุในพื้นที่ จ.สุรินทร์ โดยเฉพาะ อ.กาบเชิง พนมดงรัก สังขะ และ อ.ปราสาท เพื่อทำประวัติความเป็นมาในส่วนของ กองร้อย ตชด.๒๑๗ ซึ่งเคยเป็น กองร้อย ๒ กก.ตชด.เขต ๓ เดิม สิ่งที่ผมสนใจค้นหามีดังนี้
๑. ภาพการสู้รบ หรือเหตุการณ์ปะทะกองกำลังเขมรแดง พร้อมรายละเอียด ประมาณ ปี ๒๕๑๘-๒๕๓๐
๒. การเสด็จพระราชดำเนิน หรือปฏิบัติพระราชกรณียกิจในอดีตของพระบรมวงานุวงศ์
๓. เหตุการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ ตชด. ในพื้นที่ข้างต้น
หากมีประการใด ขอประสานเบื้องต้นทางอีเมลที่ให้ครับ


โดย : ร.ต.ท.สิทธิพงษ์ ศรีกุลบุตร   email : t45_afaps@hotmail.com เมื่อ วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 10:42:18 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 19

เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้ว คุณพ่อ(นายอาคม หงษ์สุขและครอบครัว)ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระราชินีนาถ ณ โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้า ตำบลลำชี กิ่งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ทางครอบครัวของดิฉันจึงอยากจะใคร่ครวญเจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุฯช่วยค้นหารูปถ่ายเมื่อสมัยนั้น เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของดิฉัน หรือแนะนำหรือชี้แนะแนวทางในการสืบค้นภาพถ่ายให้แก่ครอบครัวดิฉันด้วยนะคะ

หากมีประการใด ติดต่ออีเมลที่ให้ไว้นะคะ ขอบพระคุณค่ะ


โดย : ปภัสรา   email : bohiizz_1993@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 20:52:26 น. ลบ


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511