<สักการะ 3 อนุสาวรย์บุคคลสำคัญของเมืองอุบลราชธานี>-สักการะ 3 อนุสาวรย์บุคคลสำคัญของเมืองอุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สักการะ 3 อนุสาวรย์บุคคลสำคัญของเมืองอุบลราชธานี-
-

               จังหวัดอุบลราชธานี มีอนุสาวรีย์บุคคลสำคัญ 3 พระองค์ และอีก 2 อริยสงฆ์ แต่ละท่าน ล้วนมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเมืองอุบลนับแต่อดีตกาล ไกด์อุบลจึงขอถือโอกาสนี้ นำพาท่านไปสักการะอนุสาวรีย์สำคัญของเมืองอุบล โดยจะขอแนะนำอนุสาวรีย์บุคคลสำคัญ 3 พระองค์ก่อน คือ

               อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ในสมัยของพระองค์ อุบลราชธานีเป็นเมืองที่มีเขตการปกครองอย่างกว้างขวางที่สุด ทางด้านตะวันออกของภาคอีสานตอนล่างครอบคลุมที่ราบและแม่น้ำสายสำคัญของภาค อีสานถึง 3 สายด้วยกัน คือ แม่น้ำชี แม่น้ำมูล และแม่น้ำโขง อีกทั้งยังมีแม่น้ำสายเล็กๆที่มีกำเนิดจากเทือกเขาในพื้นที่ เช่น ลำเซบก ลำเซบาย ลำโดมใหญ่ เป็นต้น อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันออกของทุ่งศรีเมือง ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของศาลากลางหลังเดิม

               อนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ มณฑลอีสาน ระหว่าง ร.ศ.112-129 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปรีชาสามารถปราบกบฏผีบุญผีบาปได้รวดเร็ว ยังความตื่นกลัวด้วยเชื่องมงายให้หายไป ประชาชนมีแก่ใจทำมาค้าขาย ติดต่อกันได้ทั่วมณฑล จนเจริญเป็นปึกแผ่นขึ้นมาก เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทั้งทางการทหาร การตำรวจ การปกครอง การศาล การคมนาคม และราชการทั่วไป ทรงทนุบำรุงพระศาสนา การศึกษา และการทำมาหากินโดยชอบของประชาชนจนเป็นที่เคารพรัก ของประชาชนทั่วไป อนุสาวรีย์ของพระองค์ประดิษฐานไว้ ณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี

               อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าตำผง) มีความสำคัญในลำดับแรก เนื่องจากผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี ครองเมืองอุบลราชธานีในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี ระหว่าง พ.ศ.2335-2338 อนุสาวรีย์เจ้าคำผง ประดิษฐานอยู่ในทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


อนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์


อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าตำผง)

[1] [2] [3] [4]

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511