<10 ชุมชนอนุรักษ์เทียนพรรษษาเมืองอุบล>-10 ชุมชนอนุรักษ์เทียนพรรษษาเมืองอุบล-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-10 ชุมชนอนุรักษ์เทียนพรรษษาเมืองอุบล-
-

ชุมชนวัดหนองปลาปาก

                ตั้งอยู่ที่บ้านหนองปลาปาก  ต.ขามไหญ่  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  การเดินทางจากตัวเมืองตามถนนชยางกูรถึงบ้านดอนกลาง  (กม.5)  เลี้ยวซ้ายไปอีก  1  กม.  และเลี้ยวซ้ายไปอีก  1  กม.  และเลี้ยวขวา  300  เมตร  ถึงวัดหนองปลาปาก  ภายในวัดจะมีเตาอบสมุนไพร  เป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไป  โดยเฉพาะผู้มีโรคความดันโลหิตสูง  เบาหวานหรือโรคอ้วน  เป็นศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี

                ชุมชนวัดหนองปลาปาก  มีนายทรงพล  สำราญสุข  เป็นช่างทำต้นเทียนประจำชุมชน  ซึ่งมีประสบการณ์และทำเทียนพรรษามาตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2539  โดยชนะเลิศประเภทแกะสลัก  2  ครั้ง  รางวัลรองชนะเลิศและชมเชยตามลำดับ  โดยเฉพาะชาวบ้านในชุมชนมีพลังศรัทธา  มีความรักความสามัคคีถึงแม้จะอยู่ชานเมืองก็ส่งเทียนพรรษาเข้าร่วมงานทุกปี

 

ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว

                ตั้งอยู่ถนนธรรมวิถี  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  ด้วยศรัทธาแรงกล้าของพุทธศาสนิกชนอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะสร้างวัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม  ในวาระมงคลกึ่งพุทธกาล   พุทธศตวรรษ  2500  (พ.ศ. 2500)  และได้ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2498  ภายในบริเวณวัดมีพระบรมธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์  เป็นแบบจำลองมาจากพระเจดีย์พุทธคยา  ประเทศอินเดีย  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

                สำหรับชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว  มีนายวิเชียร  ภาดี  เป็นช่างทำต้นเทียน  (ประเภทแกะสลั)  ซึ่งเริ่มเรียนรู้การทำต้นเทียนมาตั้งแต่อายุ  15  ปี  มีผลงานการทำเทียนพรรษามา  27  ปี  ได้รับรางวัลชนะเลิศรวม  8  ครั้ง  มีความภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ของครู  โดยเฉพาะ  (อ.อุตส่าห์  จันทรวิจิตร)   ที่สร้างชีวิตให้กับทีมงานจนกลายมาเป็นช่างทำเทียนพรรษา  และช่างศิลปะชื่อดังของจังหวัดอุบลราชธานี

 

ชุมชนวัดท่าวังหิน

                วัดท่าวังหิน  ตั้งอยู่ซอยสรรพสิทธิ์  9 ถนนสรรรพสิทธิ์  อยู่ใกล้กับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  เดิมเป็นที่พระสงฆ์ใช้เป็นที่กรรมฐานปักกลด  เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งน้ำมูลน้อย  ต่อมาปี  พ.ศ. 2471  ญาท่านอาจ  ได้พาญาติโยมสร้างศาลา  และตั้งชื่อวัดป่าท่าวังหิน ต่อมาบริเวณดังกล่าวมีความเจริญและได้เกิดป็นชุมชนใหญ่ประกอบกับทางวัดได้มีการกันพื้นที่เพื่อก่อสร้างกุฎิและอุโบสถ จึงทำให้มีป่าไม้เบาบาง  คณะกรรมการวัดจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น  วัดท่าวังหิน  โดยตัดคำว่า  ”ป่า”  ออก

                วัดท่าวังหิน  มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์  เป็นที่พึ่งด้านจิตใจของชุมชนคือพระเจ้าใหญ่ศรีสรรเพชร  เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวชุมชนท่าวังหิน  นอกจากนั้นวัดท่าวังหินยังได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานตำนานเทียนร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี  โดยส่งต้นเทียนประเภทแกะสลักเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีทุกปี  และก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศ  และชมเชย  สลับสับเปลี่ยนกันไปทุกปี  โดยมีพระครูวรดิตถ์โสภณ  เจ้าอาวาสวัดท่าวังหินเป็นผู้อำนวยการในการทำต้นเทียน

 

ชุมชนวัดไชยมงคล

                วัดไชยมงคล  ตั้งอยู่ที่  ถ.พโลชัยด้านทิศเหนือของศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นวัดที่พระพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์  (เจ้าหน่อคำ)  เจ้าเมืองอุบลราชธานี  คนที่ 4 สร้างเมื่อพ.ศ.  2409  ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และยังได้เป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานีในการนำต้นเทียนของวัดร่วมขบวนแห่เทียนในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาที่  กทม.

 

ชุมชนวัดสุทัศนาราม

                วัดสุทัศนาราม  ตั้งอยู่ที่ถนนพโลรังฤทธิ์  ติดกับศาลแขวงอุบลราชธานีมีชื่อเดิมว่าวัดสุทัศน์  สร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2396  โดยราชบุตรสุ้ย  พร้อมด้วยญาติร่วมกันสร้าง  จากนั้นราชบุตสุ้ยได้ไปทำศึกสงครามเมืองญวนที่เขมรโดยเป็นนายกองใหญ่สร้างทาง  เมื่อครั้งเสร็จศึกสงคราม  ได้เข้ากรุงเทพฯพร้อมกับท่านพระยาบดินทร์เดชา  จากนั้นราชบุตรสุ้ย  ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองอุบลราชธานี  แต่ยังไม่ได้มานั่งเมือง  เพื่อว่าราชการที่เมืองอุบลราชธานี  ท่านก็ได้ถึงแก่อสัญกรรมที่กรุงเทพฯ  ด้วยโรคอหิวาต์  และได้นำอัฐิของท่านมาบรรจุไว้ที่เจดีย์  ณ  วัดสุทัศน์แห่งนี้

                นอกจากมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจแล้ว  วัดยังมีจุดท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกมากมาย  เช่น  อุโบสถที่มีความสวยงาม  มีศิลปะผสมผสานระหว่างไทยกับยุโรป  ภายในอุโบสถมีพระประธานพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คือพระมิ่งเมือง  วัดสุทัฯนารามได้ร่วมกิจกรรมส่งต้นเทียนประเภทแกะสลักเพื่ออนุรัษ์ประเพณีวัฒนธรรมของเมืองอุบลราชธานีทุกปี  ซึ่งการประดิษฐ์ต้นเทียนของวัดสุทัศนารามนั้น  เจ้าอาวาสวัดสุทัศนาราม  (พระครูสุทัศโนบล)  เป็นผู้อำนวยการในการสร้างต้นเทียนซึ่งก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เมื่อปี  พ.ศ. 2537 และรางวัลต่าง ๆมากมาย

 

ชุมชนวัดมหาวนารม  (วัดป่าใหญ่)

                พระอารามหลวงตั้งอยู่ถนนหลวง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  สร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2350  มีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง “พระเจ้าใญ่อินทร์แปลง” ที่มีประชาชนศรัทธากราบไหว้บูชาจำนวนมาก

                สำหรับชุมชนวัดป่าใหญ่มีนายสุคม  เชาวฤทธิ์  เป็นช่างทำต้นเทียนโดยใช้ประสบการณ์และผลงานกว่า  22  ปี  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2529  และได้รับรางวัลชนะเลิศ  10 ครั้ง  และรองชนะเลิศ  10  ครั้ง  ได้รับโล่ศิลปินดีเด่นสาขางานเทียน  (ประติมากรรม)  ของจังหวัดอุบลราชธานี  และโล่รางวัลการทำต้นเทียน  (ประเภทติดพิมพ์)  ชนะเลิศ  5  ปี  (2535-2539)  ติดต่อกัน  ซึ่งเป็นคนแรกและคนเดียวของจังหวัดอุบลราชธานี

 

ชุมชนวัดศรีประดู่

                ตั้งแต่ที่หมู่ที่  5  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  ก่อตั้งเมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2518  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อปี  พ.ศ. 2519 และมีศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่อยู่ที่บ้านนายสมคิด  สอนอาจ  ครูภูมิปัญญาไทยรุ่น 3 ซึ่งเป็นช่างทำเทียนพรรษาของวัดศรีประดู่  ซึ่งมีประสบการณ์กว่า  40  ปี  และได้รับรางวัลชนะเลิศการทำต้นเทียนพรรษาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2531-2550  รวม  11  ครั้ง  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตั้งแต่ปี  2544-2549  รวม  12  ครั้ง  รองชนะเลิศอันดับ  2  อีก  4  ครั้ง  และชมเชย  11  ครั้ง  รวมถึงรางวัลศิลปินดีเด่นสาขาช่างเทียน  จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นครูที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเทียนให้เยาวชนอย่างต่อเนื่องหลังเกษียณอายุราชการ

 

ชุมชนวัดบูรพา

                ตั้งอยู่ที่  ถ.พโลรังฤทธิ์  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  ในอดีตเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมต้นกำเนิดวัดสายวิปัสสนากรรมฐาน  เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อเหมือนของพระอาจารย์วิปัสสนา  5  องค์  คือ  พระอาจารย์สีเทา  ชัยเสโน,พระอาจารย์เสาร์  กันตสีโล, พระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต,  พระญาณวิศิษย์และพระสิทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์  ประชาชนเลื่อมใสศรัทธามากราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคล

                สำหรับชุมชนวัดบูรพา  มีนายแก้ว  อาจหาญ  เป็นช่างทำต้นเทียน  (ประเภทติดพิมพ์)  พร้อมด้วยนายยุทธเกียรติ  โกศัลวิตร์, นายจันทร  ป้องทอง  มีผลงานประสบการณ์เริ่มทำต้นเทียนมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2535-2550  รวม  15  ครั้ง  รางวัลรองชนะเลิศ  5  ครั้ง  รวมทั้งต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดเล็กในนาม  อ.ศรีเมืองใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกัน  5  ปี  (พ.ศ.2545-2549)

ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง

                ตั้งอยู่ถนนหลวง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  สร้างสมัยปลายรัชกาลปลายรัชกาลที่  3 มีพระเจ้าใหญ่ศรีเมือง  เป็นพระประธานในวิหารศรีเมือง  ภายในวัดยังมีหอไตรกลางน้ำ  แหล่งสืบค้นและโบราณสถานที่สำคัญสำหรับชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง  มีส่วนร่วมในงานประเพณีแห่งเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่อง  โดยพระครูสมุห์สำลี  ทิฎธมโม  และคณะทำงานร่วมกับชุมชนออกแบบและจัดทำต้นเทียนเพื่อสืบสานงานบุญประเพณีแห่งเทียนให้มีความยั่งยืน  โดยเฉพาะการทำเทียนพรรษาจะมีเยาวชนนักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนสนใจได้ศึกษาและเรียนรู้ร่วมฝึกปฏิบัติการหลอมใจ  ทำบุญจากการทำเทียนพรรษา  โดยมีความเชื่อว่าการทำบุญ  ทำเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา  แล้วชีวิตจะมีความรุ่งโรจน์ปัญญาสว่างไสวดุจแสงเทียน

 

บ้านคำปุน

                ตั้งอยู่ถนนวาริน-ศรีสะเกษ  ใกล้โรงเรียนวารินชำราบ  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  มีความโดดเด่นในการผลิตและแหล่งเรียนรู้การทอผ้าไหมของจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนางคำปุน  ศรีไส  และนายมีชัย  แต้สุริยา  ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี  กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกและเป็นการคิดค้นลายกาบบัวมาประยุกต์เป็นลายผ้าพื้นเมืองอุบลจนมีชื่อเสียงระดับประเทศ

                สำหรับบ้านคำปุน  เป็นอาคารทรงไทยแบบอีสาน  รอบๆ อาคารหลังใหญ่จะมีอาคารหลังเล็กๆ สำหรับทอผ้าและผลิตภัณฑ์จากไหม  ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมประทับใจกับความพยายามของช่างทอผ้าซึ่งทอด้วยฝีมือประณีต  ที่สำคัญแหล่งเรียนรู้บ้านคำปุนยังได้สืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้ยั่งยืนตลอดไป

 

                โดยแต่ละชุมชนต่างมีเทคนิค  รูปแบบ  วิธีการและเคล็ดลับภูมิปัญญาพื้นบ้านในการประดิษฐ์ต้นเทียนและความสมัครสมานสามัคคีของผู้คนในชุมชนที่จะต้องร่วมมือในการตกแต่งต้นเทียนที่เป็นเอกลักษณ์


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511