<ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม>-ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม-
-

ป่าไม้

          ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี คือ ป่าไม้ มีทั้งป่าเต็งรัง หรือป่าแดงที่มีอยู่ทั่วไป ป่าดงดิบในเขตอำเภอน้ำยืนและป่าผสม ส่วนป่าเบญจพรรณ มีอยู่ในบริเวณ อำเภอเขมราฐ อำเภอบุณฑริก และ อำเภอพิบูลมังสาหาร ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้กระยาเลย ได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตระแบก ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้เคี่ยม ไม้ชุมแพรก ไม้กันเกรา เป็นต้น

          จากการแปรภาพดาวเทียม Landsat -5 ปรากฏว่ามีพื้นที่ป่าไม้เหลือจริง ปี 2538 เนื้อที่ประมาณ 2,495ตร.กม. หรือประมาณ 1.56 ล้านไร่ หรือประมาณ ร้อยละ 15.49 ของเนื้อที่ทั้งหมด ของจังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ป่าไม้ ที่เหลืออยู่นี้จะขึ้นหนาแน่น บริเวณแนวชายแดน เป็นส่วนใหญ่ เพราะมีสภาพเป็นภูเขาสูง ไม่เหมาะต่อการเกษตรกรรม ประการหนึ่ง ทั้งเป็นเขตหวงห้ามของทางราชการ ซึ่งบางพื้นที่ไม่มีความปลอดภัย

          พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดอุบลราชธานี จำแนกได้ ดังนี้ 

- ป่าถาวร ตามมติ ครม. จำนวน 1 ป่า เนื้อที่ 77,312.50 ไร่ 
- ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 46 ป่า เนื้อที่ 3,396,009.163 ไร่ 
- พื้นที่ป่ามอบให้ สปก. จำนวน 40 ป่า เนื้อที่ 1,665,543.30 ไร่ 
- ป่าอนุรักษ์ ตาม มติ ครม. จำนวน 10 ป่า เนื้อที่ 1,439,998.402 ไร่ 
- ป่าอนุรักษ์ตามกฏหมาย จำนวน 5 ป่า เนื้อที่ 880,220.00 ไร่ 
- สวนป่า จำนวน 15 ป่า เนื้อที่ 20,985.73 ไร่ 
- พื้นที่ป่าธรรมชาติ (รวม จ.อำนาจเจริญ) เนื้อที่ 24,292,656 ไร่ 

แร่ธาตุ

          จากการสำรวจของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า จังหวัดอุบลราชธานี มีแร่อโลหะเพียงชนิดเดียว คือ เกลือหิน ซึ่งเจาะพบแล้วมีอยู่ 2 แห่งคือ ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี และที่อำเภอตระการพืชผล นอกจากนี้มี ทรัพยากรแร่ที่อยู่ในรูปของหินชนิดต่างๆ อีกมากมาย

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511