Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ป่าไม้

          ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี คือ ป่าไม้ มีทั้งป่าเต็งรัง หรือป่าแดงที่มีอยู่ทั่วไป ป่าดงดิบในเขตอำเภอน้ำยืนและป่าผสม ส่วนป่าเบญจพรรณ มีอยู่ในบริเวณ อำเภอเขมราฐ อำเภอบุณฑริก และ อำเภอพิบูลมังสาหาร ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้กระยาเลย ได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตระแบก ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้เคี่ยม ไม้ชุมแพรก ไม้กันเกรา เป็นต้น

          จากการแปรภาพดาวเทียม Landsat -5 ปรากฏว่ามีพื้นที่ป่าไม้เหลือจริง ปี 2538 เนื้อที่ประมาณ 2,495ตร.กม. หรือประมาณ 1.56 ล้านไร่ หรือประมาณ ร้อยละ 15.49 ของเนื้อที่ทั้งหมด ของจังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ป่าไม้ ที่เหลืออยู่นี้จะขึ้นหนาแน่น บริเวณแนวชายแดน เป็นส่วนใหญ่ เพราะมีสภาพเป็นภูเขาสูง ไม่เหมาะต่อการเกษตรกรรม ประการหนึ่ง ทั้งเป็นเขตหวงห้ามของทางราชการ ซึ่งบางพื้นที่ไม่มีความปลอดภัย

          พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดอุบลราชธานี จำแนกได้ ดังนี้ 

- ป่าถาวร ตามมติ ครม. จำนวน 1 ป่า เนื้อที่ 77,312.50 ไร่ 
- ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 46 ป่า เนื้อที่ 3,396,009.163 ไร่ 
- พื้นที่ป่ามอบให้ สปก. จำนวน 40 ป่า เนื้อที่ 1,665,543.30 ไร่ 
- ป่าอนุรักษ์ ตาม มติ ครม. จำนวน 10 ป่า เนื้อที่ 1,439,998.402 ไร่ 
- ป่าอนุรักษ์ตามกฏหมาย จำนวน 5 ป่า เนื้อที่ 880,220.00 ไร่ 
- สวนป่า จำนวน 15 ป่า เนื้อที่ 20,985.73 ไร่ 
- พื้นที่ป่าธรรมชาติ (รวม จ.อำนาจเจริญ) เนื้อที่ 24,292,656 ไร่ 

แร่ธาตุ

          จากการสำรวจของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า จังหวัดอุบลราชธานี มีแร่อโลหะเพียงชนิดเดียว คือ เกลือหิน ซึ่งเจาะพบแล้วมีอยู่ 2 แห่งคือ ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี และที่อำเภอตระการพืชผล นอกจากนี้มี ทรัพยากรแร่ที่อยู่ในรูปของหินชนิดต่างๆ อีกมากมาย

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511 Fax : 0-4525-4700