<ลักษณะภูมิอากาศ>-ลักษณะภูมิอากาศ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ลักษณะภูมิอากาศ-
-

          จังหวัดอุบลราขธานี จัดอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา (Aw) ตามระบบการจำแนกภูมิอากาศของคอปเปน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,634 มิลลิเมตร ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดประมาณ 83 เปอร์เซนต์ในเดือนกันยายน สำหรับเดือนมีนาคม มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดประมาณ 61 เปอร์เซนต์ ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี 73 เปอร์เซนต์ ปริมาณการระเหยของน้ำเฉลี่ยรายปีมากกว่า 2,100 มิลลิเมตร

1. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ระยะนี้เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีประมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,634 มิลลิเมตร เดือนที่มีฝนตกหนักมากสุด คือเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน ตามลำดับ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นที่พัดเข้ามาในช่วงดังกล่าว

2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพศจิกายนถึงเดอืนกุมภาพันธ์ ระยะนี้เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมหนาวและแห้งแล้ง เดอืนมกราคม เป็นเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด ประมาณ 17 องศาเซลเซียส มีประมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่ำสุด 0.7 มิลลิเมตร

3. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ระยะนี้อุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไปจะสูงขึ้น ทำให้อากาศร้อนกว่าปกติ และจะร้อนมากที่สุดในเดือนเมษายน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 35.9 องศาเซลเซียส ระยะนี้จะมีพายุโซนร้อนเกิดขึ้นด้วย เนื่องจากอากาศเย็นจากประเทศจีนได้เเคลื่อนตัวลงมาเป็นครั้งคราว ทำให้เกิดปะทะกับอากาศร้อนเขตท้องถิ่น เกิดเป็นแนวปะทะอากาศเย็น ทำให้มีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น แต่มีฝนตกไม่นาน ดังนั้นฤดูร้อนจึงมีฝนตกด้วย เดือนเมษายนมีฝนตกเฉลี่ย 86.6 มิลลิเมตร

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511