<ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต>-ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต-
-

          จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดหนึ่งใน 19 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่าง ละติจูดที่ 14 องศา 13 ลิปดาเหนือ ถึง 16 องศา 6 ลิปดาเหนือ และลองติจูดที่ 104 องศา 23 ลิปดาตะวันออก ถึง 105 องศา 38 ลิปดาตะวันออก

          พื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี  มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย รองจากจังหวัดนครราชสีมา เชียงใหม่ กาญจนบุรี และตาก ตามลำดับ หรือมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเนื้อที่ประมาณ 16,112 ตารางกิโลเมตร หรือ 10 ล้านไร่ เท่ากับพื้นที่ร้อยละ 9 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          จังหวัดอุบลราชธานี  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหัวตะพาน กิ่งอำเภอลืออำนาจ อำเภอพนา อำเภอปทุมราชวงษา อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย แขวงสุวรรณเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนธรรมชาติ ระยะทางยาวประมาณ 130 กิโลเมตร และระยะทางพรมแดนส่วนที่เป็นพื้นดินประมาณ 214 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว อกเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511