<อนุสาวรีย์แห่งความดี มีคุณค่าปรากฏเป็นคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี>-อนุสาวรีย์แห่งความดี มีคุณค่าปรากฏเป็นคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อนุสาวรีย์แห่งความดี มีคุณค่าปรากฏเป็นคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี-
-

               ความเป็นมาของคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน  ผู้เขียนได้เรียนแล้วว่า  หอการค้าอุบลฯ เมื่อครั้งแรกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2528  ได้รับมอบหมายจากจังหวัดฯ ให้ทำร่วมกับเทศบาลเมืองอุบลฯ ยกร่างคำขวัญ  เพื่อนำเสนอรัฐบาลขอรับเงินอุดหนุนพิเศษสำหรับเมืองท่องเที่ยว ในการยกร่างคำขวัญได้นำบทกลอนซึ่งแข่งขันกับจังหวัดชลบุรี  ที่ไทยทีวี  บางขุนพรหมมาเป็นตัวอย่าง  นั่นคือ “สักวาคุณค่าเมืองอุบลฯ” ที่ชาวอุบลใน กทม. เมื่อ พ.ศ. 2502 ระดมสมองช่วยกันคิดสักวาจนชนะทีมชลบุรี  เนื่องจากชาวอุบลล้วนแต่ทรงคุณวุฒิได้รับสมญานามว่าเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิต  ได้คัดเลือกนักกลอนชั้นครูจำนวน 4 ท่าน  เข้าแข่งขันรายการกลอนสด  ในนาม “ทีมอุบลราชธานี” มีรายชื่อดังภาพ  ที่ค้นคว้านำมาเสนอนี้ตามที่ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านแนะนำว่าให้พยายามหาภาพ “ทีมอุบลราชธานี”  มาเผยแพร่เพราะเป็นข้อมูลสำคัญ

                สักวาคุณค่าเมืองอุบลฯ ตรงกับเอกลักษณ์ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวและเป็นทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวและเป็นทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวจึงเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวอุบลราชธานีอย่างเป็นรูปธรรม

                เนื่องจากผลการวิจัยทางวิชาการ  ถึงเหตุผลที่นักท่องเที่ยวทั่วโลก มุ่งมาเที่ยวเมืองไทย ด้วยปัจจัย 4 ว. ดังนี้

                1. วัง   เช่น พระบรมมหาราชวังบางประอิน

                2. วัด  เช่น วัดพระแก้ว, วัดโพธิ์, วัดอรุณ

                3. วัฒนธรรม  ประเพณี  เช่น  ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

                การที่ “วัฒนธรรม” ได้รับความสนใจ เป็นอย่างมากเพราะว่า  “การรักษาวัฒนธรรมเป็นการรักษาเอกราชของชาติ  ด้านคุณค่าวัฒนธรรม   ส่วนเอกราชด้านความมั่นคงการทหารหากสูญเสียไป  ยังสามารถกู้เอกราชกลับคืนมาได้  เช่น สมัยกรุงศรีอยุธยาไทยเสียเอกราช 2 ครั้ง ยังกู้คืนได้  แต่วัฒนธรรมของชาติหากสูญเสียไปแล้ว ไม่เคยมีชาติใดสามารถกู้วัฒนธรรมกลับคืนมาได้  สูญสลายสิ้นชาติไปเลย”

                4. วิวทิวทัศน์ธรรมชาติ  อาทิเช่น  “ผาแต้มทัศนาดวงสุริยา  ก่อนใครในสยาม”, “สามพันโบก”, ปากบ่องช่องแคบกลางแม่น้ำโขงใช้สวิงด้ามยาวตักปลา”

                นอกจากนี้ยังมีอาหาร เฉพาะถิ่นโอชารส เช่น  “เค็มหมากนัด” เคยขึ้นโต๊ะเสวยมาแล้วเมื่อครั้งที่ ร.9 เสด็จฯ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร  มาทราบภายหลังว่า “หม่อมเจียงคำฯ” ได้นำทูลเกล้าฯ  ขึ้นโต๊ะเสวยรัชกาลที่ 5 มาแล้ว (“กลุ่มสืบสานนำฮอย หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา(ท.จ.)  น่าจะศึกษาค้นคว้า เรื่องนี้ เผยแพร่ เพื่อเชิดชูเกียรติคุณต่อไป จะเห็นได้ว่า 25 ปี (พ.ศ. 2528-2553) ที่มีคำขวัญอุบลราชธานี มีศักยภาพเพื่อการท่องเที่ยวตลอดมา  ในการนี้มีเงื่อนไขกำหนดไว้ว่า หากจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง คำขวัญเดิมประการใด  ขอให้คำนึงถึง “คุณค่า”  “ความเชื่อถือ” “ความถูกต้องเป็นรูปธรรม”  “เอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่ภาคภูมิใจ”  ยอมรับได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”

                ปรากฏว่า ทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอย่างยิ่ง  สมบูรณ์ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดทุกประการที่สำคัญคือ ชาวต่างประเทศซึ่งเป็นมิตรประเทศที่เกี่ยวข้องยอมรับ และเชิดชูมานานกว่า 65 ปี เพราะเป็นทรัพยากรที่สัมพันธมิตร  เป็นผู้สร้างไว้ เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อความรำลึกถึงความดีฯ มีชื่อว่า Monument of Merit โดยมีการวางพวงมาลาด้วยว่า Motto  ว่า  We Will remember “ Little Mother Ubon”  อนุสรณ์สถานที่มีความสำคัญ  น้อมนำให้ยึดมั่นในหลักธรรม  คือ นิมิตํ  สาธุ รูปนํ”  ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี เพื่อร่วมกันสืบสานเจตนารมณ์และอุดมการณ์ คือ 1. สิ่งที่จะต้องทำคือคุณงามความดี  2. สิ่งที่จะต้องมี  คือ  คุณธรรม  3. สิ่งที่จะต้องทำคือความกตัญญูกตเวที

                ปรากฏว่าอนุสรณ์สถานสำคัญยิ่งแห่งนี้  ยังไม่กำหนดเป็นคำขวัญอุบลราชธานี  ผู้เขียนในฐานะคณะทำงานร่างคำขวัญอุบลราชธานีตั้งแต่แรกจึงได้เสนอ ผวจ.อบ. ดังนี้  ขอเสนอในสาระอื่นๆ ข้อ 4.1

                ตามหนังสือ  จว.อบ. ที่ 0016/ว23245  ลว. 26 พย.53 เรื่องเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำตำแหน่งที่ตั้งเมืองอุบลฯเก่า  เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ไปสู่การ “ท่องเที่ยว” เป็นการถูกต้องอย่างยิ่ง (เพราะการท่องเที่ยวเป็นรายได้อันดับ 1 ของประเทศ ปีละหลายแสนล้านบาท)


อนุสาวรีย์ "พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง)"
ผู้ก่อตั้งสร้างเมืองอุบลราชธานี ผู้ปลูกฝังคุณงามความดีแก่ชาวเมือง
ซึ่งเปรียบเสมือนไม้ผลัดต่างวัย รับคุณงามความดี

                อุบลราชธานีมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นอนุสรณ์สถานมานานกว่า 65 ปี มีนักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลก  ชาวอุบลราชธานีภูมิใจทุกภาคส่วน ควรกำหนดอนุสรณ์สถานแห่งนี้ คือ “อนุสาวรีย์แห่งความดี” (Monument of Merit) เป็นคำขวัญต่อท้ายคุณค่าเดิม  รวมเป็น 9 ประการ  เช่นเดียวกับ “ฆ้องเมืองอุบลมี 9 จูม” เฉลิมพระเกียรติ ร.9 คำขวัญ คุณค่าอุบลราชธานี 9 ประการ มีดังนี้

          อุบลราชธานี           เมืองแห่งดอกบัวงาม

     แม่น้ำสองสี                 มีปลาแซบหลาย

     หาดทรายแก่งหิน          ถิ่นไทยนักปราชญ์

     ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม       งามล้ำเทียนพรรษา

     ผาแต้มอารยธรรมสี่พันปี  อนุสาวรีย์แห่งความดี    

ทั้งนี้ เพื่อสนองกระแสพระราชดำรัส ร.9 “คนไทยช่วยกันสรรหาคนดีบริหารเมือง”

                ที่ประชุมซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลสำคัญทุกส่วนราชการและหน่วยงานรวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วน  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ นายสุรพล  สายพันธ์  เป็นประธาน  ได้ร่วมกันพิจารณา และเห็นชอบตามข้อเสนอเป็นเอกฉันท์

                ส่วนการปรับปรุง  ข้อความว่า “ ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์” ที่วรรคท้ายคำขวัญเดิมเป็น “ผาแต้มอารยธรรมสี่พันปี” เนื่องจากนักโบราณคดี  มีความเห็นว่าได้ความหมายชัดเจนสมบูรณ์กว่าเดิม  นอกจากนี้ยัง สัมผัสคล้องจองกับข้อความว่า “อนุสาวรีย์แห่งความดี” อีกด้วยยวข้อง"กได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างปเป็นที่ภาคภูมิใจ"ึงถึง "วณต่อไป จะเห็นได้ว่า 25 ปี (พ.ศ. 2528-2ป  ยังสามารถกู้เอกราชก


ผู้ร่วมงาน "วันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ทั้งชาวไทยและชาวมิตรประเทศ (จำนวนมากขึ้นกว่าทุกปี)


ส่วนหนึ่งของจำนวนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น "ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2553"
รับประกาศเกียรติคุณจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในงานวันรำลึกความดีชาวอุบลราชธานี-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511