<ความเป็นมาของคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี>-ความเป็นมาของคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ความเป็นมาของคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี-
-


วารสารข่าวหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
เดือนกันยายน 2544

          เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อปี พ.ศ. 2528 คณะรัฐมนตรีมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กว้างไกลยิ่งขึ้น จึงให้แต่ละจังหวัด กำหนดคำขวัญขึ้นมา โดยนำเอกลักษณ์ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวและทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว มาพิจารณาเป็นคำขวัญ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากขณะนั้นอุบลฯ ยังไม่มีสำนักงาน ททท. เช่นทุกวันนี้ จังหวัดฯ จึงมอบหมายให้เทศบาลเมืองอุบลราชธานี ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งพึ่งจดทะเบียนก่อตั้ง รับไปดำเนินการร่างตัวอย่างคำขวัญจังหวัดฯ พร้อมกับอธิบายเหตุผลประกอบแต่ละวรรคของคำขวัญ เพื่อเสนอจังหวัดฯ พิจารณาต่อไปโดยด่วน ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี พ.ศ. 2528 เพราะจะเริ่มใช้คำขวัญ ต้นปี พ.ศ. 2529 ตามที่ ครม.กำหนด

          เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน ผู้เขียนซึ่งเป็นปลัดเทศบาลเมืองอุบลราชธานีในขณะนั้น ได้หารือกับนายกเทศมนตรีกับคณะทำงาน เสนอโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ในการพิจารณาคำขวัญ โดยฟังความคิดเห็นของชาวอุบลฯ ทุกสาขาอาชีพ สถาบันการศึกษา, สมาคม, สโมสร, องค์กรเอกชน, กลุ่มพลังมวลชน ทุกหมู่เหล่าเพื่อจะได้ชื่อว่า เป็นคำขวัญของอุบลฯ อย่างแท้จริง โดยเสนอที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและนายอำเภอ, ผกก.สวญ.ในการประชุมประจำเดือน เป็นอันดับแรก

สักวา "คุณค่าเมืองอุบล"

     สักวา อุบล เมืองคนดี
ทุกคนมี ดวงจิต อันผ่องใส
อุบลบาน เบ่งเกสร ขจรไกล
ทั่วถิ่นไทย ซาบซึ้ง ถึงอุบล

     ทั้งนักปราชญ์ ราชบัณฑิต สถิตย์อยู่
คนเชิดชู ไปทั่ว ทุกแห่งหน
อาจารย์มั่น ท่านพ่อลี ศรีอุบล
บำเพ็ญตน พ้นโลกีย์ วิชาไกล

     อีกสมเด็จ พระมหา วีรวงศ์
ปฐมองค์ นายกสงฆ์ องค์ยิ่งใหญ่
ยกฐานะ ชาวอีสาน รู้กว้างไกล
ด้วยการให้ การศึกษา ประชาชน

     นักการเมือง นักปกครอง ก็หลากหลาย
ทั้งหญิงชาย กระจายอยู่ ทุกแห่งหน
ผดุงชาติ ศาสน์กษัตริย์ รัฐมณฑล
เปรมกมล คนถิ่นท้าว ของชาวไทย

     ทรัพยากร มากล้น จนเหลือที่
ผ้ามัดหมี่ ข้าวปลาหลาก มากเหลือล้น
ทั้งเกาะแก่ง แหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกมล
ให้อยากยล น้ำสองสี ที่งามตา

     วัฒนธรรม ประเพณี เป็นศรีศักดิ์
ให้ตระหนัก งานแห่เทียน เวียนพรรษา
แข่งเรือส่วง ไหลเรือไฟ ให้ตรึงตรา
เชิญท่านมา เยือนยล อุบลเอย.

          ตัวอย่างคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี ที่จะนำเสนอ ก็นำมาจาก "สักวาคุณค่าเมืองอุบลฯ" (ดูบทกลอนสักวาด้านซ้ายมือประกอบ) เพราะเวลาจำกัด ไม่มีโอกาส สรรหาจากแหล่งต่างๆ ได้ แล้วอธิบายเหตุผลประกอบว่า เหตุใดจึงนำเอกลักษณ์และศักยภาพเหล่านี้ มากำหนดเป็นตัวอย่างคำขวัญ กล่าวคือ

          "เมืองแห่งดอกบัวงาม" มาจาก "อุบลบาน" ในสักวาบทที่ 3 บาทที่ 1

          "แม่น้ำสองสี" มาจาก "น้ำสองสี" ในสักวา บทที่ 4 บาทที่ 5

          "มีปลาแซบหลาย" มาจาก "ปลาหลาก" ในสักวา บทที่ 2 บาทที่ 5

          "หาดทรายแก่งหิน" มาจาก "เกาะแก่ง แหล่งท่องเที่ยว" ในสักวาบทที่ 3 บาทที่ 5

          "ถิ่นไทยนักปราชญ์" มาจาก "นักปราชญ์" ในสักวาบทที่ 1บาทที่ 2

          "งามล้ำเทียนพรรษา" มาจาก "งานแห่เทียนเวียนพรรษา" ในสักวาบทที่ 2 บาทที่ 6

          ส่วน "ทวยราษฏร์ใฝ่ธรรม" นายกเทศมนตรี ขอให้เพิ่มลงไปเป็นวรรคที่ 6 ด้วย เพราะมีความหมายเกี่ยวกับชาวอุบลฯ เคร่งครัดปฏิบติธรรมในการ "ฟังเทศน์สามัคคี" โดยไม่มีการแบ่งแยกนิกายหรือคุ้มวัด เป็นเอกลักษณ์เฉพาะชาวอุบลฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 ต่อเนื่องโดยลำดับ จนถึงปัจจุบันยังปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

          (สำหรับคำขวัญวรรคสุดท้ายที่ว่า "ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์" ในปี พ.ศ. 2528 ยังไม่มีการค้นพบภาพเขียน ซึ่งเป็นบทบันทึกเรื่องราวของมนุษย์โบราณ อันทรงคุณค่าที่ผาแต้ม จึงมีการเพิ่มคำขวัญวรรคท้าย ในช่วงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2532)

          เมื่อคณะทำงานดำเนินการเสร็จ เทศบาลฯ ร่วมกับหอการค้าฯ ได้เสนอโครงการกำหนดคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี ให้ ผวจ.อบ. พร้อมด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

          คุณสมชาย สุรพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบัน ขณะนั้นเป็นเลขาธิการหอการค้าคนแรก เป็นคณะทำงานเรื่องนี้ด้วย ได้นำตัวอย่างคำขวัญ พร้อมด้วยเหตุผลประกอบที่กล่าวข้างต้น ไปลงพิมพ์ในวารสารข่าวหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับเริ่มแรก ที่เรียกว่า "ฉบับปฐมฤกษ์" ซึ่งพิมพ์ด้วยหมึกสีฟ้าทั้งเล่ม (สีฟ้า เป็นสัญลักษณ์ของหอการค้าไทย) เก๋ไก๋ไม่เบา ชาวอุบลฯ ให้ความสนใจมาก (จะเห็นได้ว่า ผู้เขียนได้เขียนบทความ ลงในวารสารข่าวหอการค้าอุบลฯ ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 แล้วย้ายไปจังหวัดต่างๆ มาลงบทความอีกครั้ง ฉบับเดือนเมษายน 2543 ปีที่ 16 เรื่อยมาจนบัดนี้)ส่วนคุณภาณุ อุยยะพัฒน์ (ผู้มีหุ่นเอวบางร่างน้อย อ้อนแอ้นอรชรเหมือน ผศ. ทินกร อัตไพบูลย์) ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองอุบลฯ ขณะนั้นในฐานะเลขานุการคณะทำงานเรื่องนี้ ได้จัดทำ "สติ๊กเกอร์" ตัวอย่างคำขวัญ แผ่นขนาดใกล้เคียงกับไปรษณียบัตร แจกจ่ายไปตามแกนนำหน่วยต่าง ๆ ทั่วเมืองอุบลฯ

          ปรากฏว่า ตัวอย่างคำขวัญเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็ว วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) ใช้ไม้อัดเขียนคำขวัญด้วยตัวหนังสือขนาดใหญ่ แผ่นละ 1 วรรค ติดตั้งเต็มบริเวณวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดต่าง ๆ ก็ติดตั้งป้ายคำขวัญเหนือกำแพงวัด ด้วยไม้อัดแผ่นใหญ่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเห็นได้จากภายนอก หน่วยราชการ สถานศึกษา สมาคม สโมสร ขึ้นป้ายคำขวัญ ด้านหน้าหน่วยงานกันอย่างคึกคัก

          เมื่อกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง รวมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอทราบคำขวัญของอุบลฯ มา จังหวัดฯ ก็ตอบไป ตามตัวอย่างคำขวัญที่ได้รับจากเทศบาลฯ ร่วมกับหอการค้าฯ ตัวอย่างคำขวัญเหล่านี้จึงไปปรากฏในหนังสือ "มหาดไทยชวนรู้" "บันทึกนักปกครอง" ซึ่งเป็นไดอารี่ประจำของชาวสิงห์ทั้งหลายใช้อ้างอิงได้ด้วย รวมทั้งเอกสารเผยแพร่การท่องเที่ยวของ ททท.

          เมื่อตัวอย่างคำขวัญฯ แพร่กระจายไปทั่วประเทศ รวมทั้งต่างประเทศ รู้กันทั่วไปแล้ว ตัวอย่างคำขวัญ จึงไม่เป็น "ตัวอย่าง" อีกต่อไป กลายเป็น "คำขวัญ" โดยอัดโนมัติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา หลังจากนั้น ได้มีคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มขึ้นมาอีกหลายชุด ทำให้เกิดความสับสน บางคนงุนงงว่าจะใช้คำขวัญชุดใดแน่ จังหวัดอุบลราชธานี จึงประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจะหาข้อยุติในเรื่องนี้ เพราะถ้าปล่อยไว้เช่นนี้ จะเกิดความเสียหายและไม่เป็นผลดีต่อ "อุบลราชธานี" อย่างแน่นอน

          ในที่สุด จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีหนังสือที่ อบ0017.2/ว 584 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2543 เรียนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อยุติปัญหาและความสับสน ดังนี้

          ด้วยปัจจุบัน มีการใช้คำขวัญของจังหวัดอุบลราชธานี ตามสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ตรงกัน ทั้งที่เป็นป้ายถาวร หรือป้ายชั่วคราว จึงเกรงว่า จะก่อให้เกิดความสับสนของผู้พบเห็น ตลอดจนประชาชน นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อไท้การประชาสัมพันธ์คำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจ (กรอ.จังหวัดอุบลราชธานี) ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2543 จึงมีมติเห็นชอบ ให้สื่อต่างๆ ทั้งวิทยุ หนังสือพิมพ์ รวมทั้งการกล่าวในงานต่างๆ ของพิธีกร ได้ใช้คำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี ที่ว่า

"เมืองแห่งดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี
มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน
ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฏร์ใฝ่ธรรม
งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์"

          เป็นคำขวัญของจังหวัดอุบลราชธานีเพียงคำขวัญเดียว จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานของท่านทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย

          สรุปได้ว่า ขณะนี้ "คำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี" มีคำขวัญเดียว คือคำขวัญที่กำหนดขี้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2528 และเพิ่มเติมวรรคสุดท้าย ประมาณปี พ.ศ. 2532 คำขวัญนี้ใช้มาเป็นเวลา 10 กว่าปี แล้ว อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต หากจะมีการเปลี่ยนแปลงประการใด ขอให้คำนึงถึง "คุณค่า" "ความน่าเชื่อถือ" ความถูกต้องที่เป็นรูปธรรม" "เอกลักษณ์หรือสัญญลักษณ์ที่โดดเด่นน่าภาคภูมิใจ" เป็นที่ยอมรับได้ทั้งชาวอุบลฯ เอง และชาวเมืองอื่นทั่วไทย รวมไปถึงชาวต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบซึ้งว่า

บัวอุบล เบิกบาน เบ่งเกสร
ทรัพยากร เลิศล้น จนเหลือที่
ชาวอุบล โอบอ้อม เอื้ออารี
ปลูกไมตรี เยือนยล อุบลเอย

 -

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511