<อาคารสัญลักษ์ฯ เสด็จอุบลฯ 80 พรรษา>-อาคารสัญลักษ์ฯ เสด็จอุบลฯ 80 พรรษา-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อาคารสัญลักษ์ฯ เสด็จอุบลฯ 80 พรรษา-
-


วารสารข่าวหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
เดือนมกราคม 2551

                ชื่อบทความที่ปรากฏข้างบนนี้ เป็นชื่อย่อของ  “โครงสร้างสัญลักษณ์ที่เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน (จังหวัดอุบลราชธานี)  เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550”

                จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกอบพิธีเปิดอาคารสัญลักษณ์ตามโครงการนี้  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550  เวลา 18.19 น.  ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม (พระอารามหลวง)

                การดำเนินการตามโครงการนี้  ได้มีการประชุมล่วงหน้าหลายครั้ง  เพื่อเตรียมการและหาหลักฐานเพื่อเป็นข้อสรุป  พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมดกี่ครั้ง เนื่องจากเอกสารแต่ละหน่วยงานยังไม่เป็นข้อยุติตรงกันจนกระทั่งได้ข้อสรุป  จำนวน 10 ครั้ง

                เมื่อผู้เขียนได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ตามหนังสือที่ ศธ. 0529.10/5636  ลง 12 พ.ย. 50) ให้เป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่อง “พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี”  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550  จึงได้นำข้อสรุปดังกล่าวไปเผยแพร่ดังต่อไปนี้

                การเสวนาเรื่อง " พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี”  ณ  นิทรรศการชั้น 3 อาคารข้อมูลท้องถิ่นสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2550 เวลา 10.30 - 12.00 น. การเสด็จ ณ อุบลราชธานี รวม 10 ครั้ง     ครั้งที่ 1 วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2489 เสด็จฯเยี่ยมราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อข่าวนี้ประกาศเป็นทางการ  ชาวบ้านชาวเมืองอุบลฯต่างปิติยินดี  มีการแต่งกลอนลำเต้ยเพื่อนำไปแสดงหน้าพระที่นั่ง  โดยครูใหญ่ ร.ร.วิไลวัฒนา  ปรียาถิระกิจ (พี่สาวครูนิตย์  ถิระกิจ  ครู ร.ร. เบ็ญจะมะมหาราช)  สะท้อนถึงความรู้สึกของชาวอุบลฯอย่างลึกซึ้ง มีข้อความว่า

                ผัดแต่เมืองอุบลฯตั้ง ยังบ่เคยมีจักเทื่อ เหนือเกล้าฯเจ้าแผ่นดินสิเสด็จฯเยี่ยมยามไทยบ้าน  ปานว่าฟ้าสิลอยเลื่อนลงมาหาพื้นดิน  ได้ยินเสียงส่าลือก้องไกลแต่ปีก่อน  ราษฎรทั่วถิ่นเหย้าต่างถ่าเฝ้าบาทยุคล ชาวอุบลฯ ซุมข้าน้อยออนซอนหลาย  หาได๋เปรียบปานหมอบกราบกราน สองแก่นไท้ ใจสะอื้นตื้นทรวง

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2498

                เสด็จจากฯ จังหวัดร้อยเอ็ด  สู่จังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอยโสธรฯ  ระหว่างเส้นทางเสร็จไปอำเภออำนาจเจริญ  ผ่านตำบลป่าติ้วป่าตอง  ซึ่งมีพระครูโพธาภินันท์  เป็นเจ้าคณะตำบล  ได้นำชาวบ้านสร้าง "ซุ้มป่า”  โดยใช้กิ่งเครือไม้ใบไม้  เป็นซุ้มรับเสด็จฯ  ที่ถนนตลอดเขตตำบลยาวประมาณ 2 กิโลเมตร  ให้เหตุผลว่า เป็นร่มเงาป้องกันแสงแดดแก่พระองค์  พอขบวนเสด็จถึง ซุ้มป่า  โปรดฯให้หยุดรถพระที่นั่งทรงดำเนินเยี่ยมราษฎรตลอดความยาว 2 ก.ม. ซึ่ง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  ที่ไปร่วมรับเสด็จฯ ได้นำเสนอภาพและข่าวโดยละเอียด  พร้อมกับเล่าถึงความประทับใจในความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้านจากการสนทนาได้ถามชาวบ้านว่า  “พากันมารับเสด็จทั้งหมู่บ้าน ไม่มีคนเฝ้าบ้านแม้แต่คนเดียว ไม่กลัวว่าผู้ร้ายจะขโมยของหรือ " ชาวบ้านตอบว่า "ไม่กลัวสิ่งของจะถูกขโมย เพราะเชื่อว่าผู้ร้ายอ้ายขโมยก็คงมารับเสด็จเช่นเดียวกัน  การที่ในหลวงเสด็จมาไม่มีใครกล้าทำความชั่ว มีแต่จะช่วยกันทำความดี"

                ขบวนเสด็จฯ ถึงอำเภอเมืองอุบลราชธานีเวลาค่ำ ประทับแรม  ณ ค่ายทหารกองพลที่ 6 (มทบ.22 ปัจจุบัน)

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2498

                -ทรงวางพวงมาลา  อนุสาวรีย์ที่เสียชีวิตจากสงคราม  ณ  ค่ายกองพลที่ 6

                -ชาวอุบลราชธานีและ ผกก.ตชด.อบ.น้อมเกล้าฯ ถวายลูกช้างกำพร้าชื่อว่า "พลายบุญเลิศ"

                -เสด็จฯ ไปวัดสุปัฎนารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) ชาวอุบลฯ น้อมเกล้าฯ ถวายการบายศรีสู่พระขวัญ

                -เสด็จฯ พลับพลาหน้าศาลากลางจังหวัดเยี่ยมราษฎรที่รอเฝ้าก่อนเช้าตรู่อย่างเนืองแน่น

                -เสด็จฯ อำเภอพิบูลมังสาหาร  ทอดพระเนตรแก่งสะพือ และเยี่ยมราษฎร

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2498

                -ประทับเครื่องบินพระที่นั่งชมภูมิประเทศ 1 ชั่วโมง

                -ขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ แก่งสะพือ เป็นการส่วนพระองค์

                -เสด็จฯ เยี่ยม กองบัญชาการกองพลที่ 6

                -เสด็จฯเยี่ยมศูนย์กลางการอบรมการศึกษาผู้ใหญ่อุบลราชธานี (ศ.อ.ศ.อ)

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2498

                เสด็จฯ โดยรถไฟพระที่นั่ง จาก จ.อุบลราชธานี ไป จ.ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์

ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2505

                เสด็จฯเยี่ยมทหารมิตรประเทศ  ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 3 วันที่ 18 มิถุนายน 2506

                เสด็จฯ เยี่ยมทหารกองพลน้อยที่ 28 เครือจักรภพในการฝึกธนะรัชต์ ที่ จ.อุบลฯ

ครั้งที่ 4 วันที่ 29 มีนาคม 2511

                เสด็จฯ ยกช่อฟ้า ผูกพัทธสีมา ตัดลูกนิมิตรวัดศรีอุบลรัตนาราม  จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 5  วันที่ 30 กรกฎาคม 2512

                เสด็จฯพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร  ประจำจังหวัดอุบลราชธานีที่ทุ่งศรีเมือง เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ที่วัดศรีอุบลรัตนาราม  แล้วเสด็จฯประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลประจำจังหวัดสรรพสิทธิประสงค์

 

ครั้งที่ 6 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2514

                เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนสิรินธร  และโรงไฟฟ้าลำโดมน้อย พิบูลมังสาหาร  แล้วพระราชทานเปิดโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 7  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2518

                เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนบ้านนาแวง และวัดโขงเจียมปุราณวาส อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 8 วันที่ 16 มกราคม 2519

                เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองอุบลราชธานี และทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ที่มุมศาลหลักเมืองทั้ง 4 ทิศ

ครั้งที่ 9 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2520

                เสด็จฯ พระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านละเปิดค่ายลูกเสืออำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 10   วันที่ 16 มกราคม 2536

                เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพ   พระโพธิญาณเถระ (หลวงพ่อชา  สุภัทโท)  ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ   จังหวัดอุบลราชธานี

                                แม้เป็นฟ้า                              แต่มิได้                                   อยู่ปลายฟ้า

                                เสด็จฯมา                              สร้างสุข                                ทั่วทุกถิ่น

                                พระคือภูมิ                            คุ้มกันภัย                              ให้แผ่นดิน

                                ขจัดสิ้น                                 สิ่งเลวร้าย                             กลายเป็นดี

 

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511