<จำนวนประชากร>-จำนวนประชากร-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-จำนวนประชากร-
-

จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,805,322 คน เป็นชาย 905,359 บาท เป็นหญิง 899,963 คน

อำเภอ/กิ่งอำเภอ
จำนวนประชากร
ชาย
จำนวนประชากร
หญิง
รวม
1. เมืองอุบลราชธานี
230,167
112,745
117,422
2. กุดข้าวปุ้น
39,826
19,904
19,922
3. เขมราฐ
76,768
38,533
38,235
4. เขื่องใน
110,109
54,611
55,498
5. โขงเจียม
32,043
16,388
15,655
6. ดอนมดแดง
26,474
13,214
13,260
7. เดชอุดม
170,457
85,736
84,721
8. ตระการพืชผล
120,444
60,330
60,114
9. ตาลสุม
31,682
15,945
15,737
10. ทุ่งศรีอุดม
26,852
13,507
13,345
11. นาจะหลวย
54,456
27,625
26,831
12. น้ำยืน
68,232
34,387
33,845
13. บุณฑริก
90,998
46,212
44,786
14. พิบูลมังสาหาร
134,244
67,368
66,876
15. โพธิ์ไทร
42,067
21,354
20,713
16. ม่วงสามสิบ
83,678
41,885
41,793
17. วารินชำราบ
159157,
80,290
77,625
18. ศรีเมืองใหม่
64,786
32,410
32,376
19. สำโรง
51,919
25,918
26,001
20. สิรินธร
46,986
23,830
23,156
21. กิ่ง อ.นาเยีย
24,638
12,473
12,165
22. กิ่ง อ.เหล่าเสือโก้ก
25,371
12,733
12,638
23. กิ่ง อ.นาตาล
35,195
17,714
17,481
24. กิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์
29,954
15,061
14,893
25. กิ่ง อ.น้ำขุ่น
30,061
15,186
14,875

ที่มา : ที่ทำการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูล : พ.ศ.2546

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511