Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
ชุมชนศีรษะอโศก

          ชุมชนศีรษะอโศก เป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เรื่องการผลิดผักปลอดสารพิษ มีการปลูกพืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพรในลักษณะผสมผสาน โดยไม่ใช้สารเคมี แต่ใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตขึ้นเอง ภายในชุมชนมีการจัดการที่เป็นระบบ นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินและได้รับความรู้จากการนำชมและสาธิตกิจการต่างๆ ของชุมชน เช่น ศูนย์วัฒนธรรมชุมชน โรงงานปุ๋ยชีวภาพ โรงงานเพาะเห็ดนางฟ้า, เห็ดหลินจือ โรงสีข้าวกล้อง ไร่เกษตรตัวอย่าง แปลงผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร และสถานีวิทยุชุมชน นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ทุกวัน ส่วนการเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบการผลิตและทัศนียภาพภายในชุมชนนั้น กรุณาติดต่อล่วงหน้า

          แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง น้ำตกสำโรงเกียรติ น้ำตกห้วยจันทร์ น้ำตกภูละออ วัดล้านขวด ผามออีแดง และอุทยานแห่งชาติเข้าพระวิหาร

          สถานที่ติดต่อ ชุมชนศีรษะอโศก ต.กระแซง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โทร. 0-4563-5767, 635691

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511 Fax : 0-4525-4700