<ผู้สมัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนา>-ผู้สมัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนา-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ผู้สมัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนา-
-

 1. นายชุมพล  ศิลปอาชา
 2. พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์
 3. นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง
 4. นายยุทธพล  อังกินันทน์
 5. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
 6. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต
 7. นายฐนนท์ศรณ์  เลิศฤทธิ์ศิริกุล
 8. นายเกษมสันต์  วีระกุล
 9. นายวิโรจน์  ตั้งวาณิชย์
 10. นายกุลเกียรติ  ทับทิมทอง
 11. นายเจรจา เที่ยงธรรม
 12. นางสาวพรรณี โพธสุธน
 13. นายเฉลิมชัย โควสุรัตน์
 14. ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
 15. ศ.นพ. อำนวย คัจฉวารี 
 16. รศ.นพ.ฉลาด โสมะบุตร์
 17. ผศ. อารีย์ วชิรวราการ
 18. นายมนัส บุญจำนงค์ นักมวยสากลสมัครเล่น  เหรียญทองโอลิมปิค  2004 ประเทศกรีซ
 19. นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์
 20. นายสมพงษ์ บ่างตระกูล
 21. นายอุฤทธิ์ บุญมาก
 22. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตน
 23. นายธวัชชัย เผ่าเหลืองทอง
 24. นายนำชัย แซ่ตั้ง อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 25. นายสันติชัย  เอื้อจงประสิทธิ์
 26. ม.ล.ชนะพันธุ์ กฤดากร รองผู้ว่า กฟผ.
 27. พล.ต.ท.ธรรมนิตย์  ปิตะนีละบุตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 / สสร.ปี 50
 28. นายวิเชียร เปาอินทร์ ผู้ว่าฯสมุทรสาคร
 29. นพ.พีรยศ ตรงสวัสดิ์
 30. นพ.ขจร เวชพฤติ นายแพทย์ประจำ รพ.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 31. พล.ต.สิทธา พิบูลรัชต์ ที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 32. พ.ต.อ.(พิเศษ) ไพศาล สุนทรส รองผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค 2 ชลบุรี
 33. ดร.สุรางคนา มัณยานนท์
 34. ดร.จันทวัลย์ สุ่นสวัสดิ์
 35. น.ส.อรพินท์  บุนนาค
 36. นายสุรชัย ตั้งจิตสมคิด
 37. นางนฤมล เวชชนินนาท
 38. นายเจริญ รอดรักษา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
 39. นายสุพล เนยปฏิมานนท์
 40. นายวิทยา เรืองอภิรมย์ 
 41. นายจนัย แย้มมีกลิ่น
 42. นายประวิต ชอุ่ม
 43. นายวิมาน จิ๋วเจียม สท.หนองแขม
 44. นายประสงค์ ชุ่มใจหาญ
 45. พ.ต.ท.เยี่ยม สุดาทิพย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 46. นายทวีสิทธิ์ ดำรักษ์ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
 47. นายวิชัย คูสกุลนักกีฏวิทยา
 48. นายประวัติ แสงจันทร์ 
 49. นายเฉลิม วิธุรัติ
 50. นายจำลอง อินทรกำแหง ที่ปรึกษา 10 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (ก.พ.)
 51. นายจำลอง ธรรมมะ
 52. นายทวนพ โรจนอารัมภ์กุล
 53. นายวิชัย ผลอวยพร
 54. นางพรพิมล  ผลอวย
 55. นางพิมลพรรณ เป้าสุวรรณ
 56. น.ส.วรดา คำทา
 57. น.ส.เพ็ญศิริ คำทา
 58. นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจส.ว. ปี 2539 - 2543  / ประธานสภาคนพิการฯ แห่งประเทศไทย
 59. นายสิระ กลั่นผล รองประธานองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ / ผู้ช่วยเลขากรรมการอิสลาม จ.ตราด
 60. นายกมล  จิตระวัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรฯ / ผู้ว่าฯอ่างทอง
 61. นายมนู พุ่มคำ
 62. นายสมาน กลิ่นเกษร ผู้ว่าฯกระบี่
 63. ร.ต.สมนึก เกิดเกษ ผู้ว่าฯชัยนาท / สุพรรณบุรี / กำแพงเพชร
 64. นายวิรัช วัฒนไกร
 65. นายนิรันดร์ วณิชวรพงศ์
 66. นายทรงพล ทิมาศาสตร์ สนช. / ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี
 67. นายสาทร เรืองจิระอุไร
 68. นายสมชาย สุวพันธุ์ อุปนายกสมาคมกีฬา จ.อ่างทอง
 69. นายปรีชา จั่นเพชร เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา (คนแรก)
 70. นายสำเนียง เฟื่องฟู นายกเทศมนตรีเทศบาลโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
 71. นายปราโมทย์ พัฒนมงคล
 72. นายสำราญ พลายจั่น
 73. น.ส.เศรษฐินันท์  ศิริสกุลเขมทัต
 74. นายไพสันต์ โพธิพฤกษาวงศ์
 75. นายสำรวย ฉิมฉวี สสร./นายก อบต. /ประธานศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค จ.ลำปาง
 76. นายสาธิต พูลสวัสดิ์ สจ.อ่างทอง
 77. นายสุพจน์ นาคประดิษฐ
 78. นายมูฮำมัดซูลฮัน  ลามะทา
 79. นายสมภาศ พจนปรีชา
 80. นายสนธิญา สวัสดี
 81. นายเจริญ จิตบรรจง อัครราชทูต (ฝ่ายพาณิชย์) กรุงพนมเปญและกรุงฮานอย
 82. พ.ต.ฉลอง จิตรตรง
 83. พ.ต.มิตร ชิตเดชะ 
 84. นายอาหมัด นิยม
 85. น.ส.สุพาณี  เวชศาสตร์ ผู้ช่วยส.ส.ชาติไทยพัฒนา
 86. นายนิทัศน์  สัญจร ผู้ช่วยส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา
 87. นายนิรันดร์ แวดือราแม
 88. นายอดิศักดิ์ มูซอ
 89. นายพีรพงศ์ อิศรภักดี
 90. นายสุทน กีตา ประธาน กกต.อุทัยธานี 4 สมัย
 91. นายวีระ จงเกษกรณ์
 92. นายสมเกียรติ สายทอง
 93. นายพิเชษฐ์ ชัยวัน
 94. นายพูนพล กมุทติรา
 95. นายสุภา พรหมคุณ
 96. นายศักดา สารีบุตร
 97. นายอนันต์ แพทยานนท์
 98. นายจินณ์ ถาคำฟู
 99. นายเมธากรณ์  จรัสอาชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน  
 100. นางดารณี  เลศะวานิช ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.คมนาคม
 101. น.ส.วรางค์ลักษณ์ ยศสังข์
 102. นายกฤชชัย ศรีสว่าง
 103. น.ส.จารุณี  ปิตะบูรณ์ 
 104. น.ส.สุพิษ ขันธ์ดวง
 105. นางมะลิวัลย์ ยมนัตถ์ 
 106. น.ส.ปราณี สืบพันธ์โพธิ์
 107. นางมยุรา  อุทัยศรี
 108. นายอินทศักดิ์  คมน์ธนะวัฒน์ สจ.ลพบุรี / ประธานสภาจ.ลพบุรี
 109. นายพีระ เกตุแก้ว
 110. นายอนันต์  วัฒโน
 111. นายอัครพล สงวนพงษ์
 112. นายธวัชชัย จงดี
 113. นายสิทธิชัย ตันติรังสี
 114. นายชากร จงสม
 115. นายดุษฎี  จันทร์สคราญ
 116. นายสันติ  รวมเมฆ
 117. นายอภิวัฒน์  บัวพันธ์
 118. นายพัฒนา โต๊ะชาลี
 119. นายชัยรัตน์ เหมมั่น
 120. พ.ต.ท.ชลิต  สิงหรัตนศิริ รองผกก.สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
 121. นายอภิสัณห์ เย็นบุญส่ง
 122. นายชัยรัตน์ มุทาญาณากร
 123. นายสมชาย คุ้มพูล
 124. นายฉัตรพนธ์ อรุณพัฒน์เมธี และ
 125. นายชัยนนท์ เตชะสุภากูร 
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511