<เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี>-เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี-
-

               ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  เมื่อวันที่  1  กันยายน  2554 ที่ผ่านมา และคณะกรรมการเลือกตั้งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน  45  วัน    โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี  ในการประชุม  ครั้งที่  65/2554              เมื่อวันที่ 30  สิงหาคม  2554  จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่  9  ตุลาคม  2554  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.  ณ  หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อและมีสิทธิ  เข้าคูหากากบาทได้เขตละไม่เกินหกหมายเลข

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

  • ผู้มีสัญชาติไทย ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
  • อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘ ปี บริบูรณ์ในวันที่  ๑  มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง (เกิดก่อนวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๖)
  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง   (ย้ายเข้าก่อนวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓)
  • ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันไม่ถึง ๑ ปี นับถึงวันเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนนในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี

หลักฐานที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง

  • บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ
  • หลักฐานอื่นของทางราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร แต่ต้องไม่หมดอายุ เช่น
  • บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • ใบขับขี่
  • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี  045-246060 - 4    ต่อ  ๒๒๒  ในวันและเวลาราชการ

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511