<ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ว.จังหวัดอุบลราชธานี อย่างไม่เป็นทางการ>-ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ว.จังหวัดอุบลราชธานี อย่างไม่เป็นทางการ-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ว.จังหวัดอุบลราชธานี อย่างไม่เป็นทางการ-
-

รายงานผลคะแนนเขตเลือกตั้ง จ.อุบลราชธานี
Last Update by GITS : March 2, 2008, 11:30 pm  
 
นับคะแนนไปแล้ว 100.00 % 
จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 1230779 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 710533 คน
บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 605874 บัตร
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 55622 บัตร
บัตรเสีย 49037 บัตร
 
รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
หมายเลข 11   นาย ถนอม ส่งเสริม
หมายเลข 7   นาย เรืองยศ โภคกุลกานนท์
113431 คะแนน
หมายเลข 6   นาย ยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง
107726 คะแนน
 
ผลคะแนนของผุ้สมัครรับเลือกตั้งของเขตเลือกตั้ง จ.อุบลราชธานี
หมายเลข 1   นาย พฒนพงศ์ ศรีส่วน
  62330 คะแนน
หมายเลข 2   นางสาว นิทรา เทียมสุวรรณ ( ไม่รับรองคุณสมบัติ )
  17 คะแนน
หมายเลข 3   นาย วรวิทย์ ตางาม ( ไม่รับรองคุณสมบัติ )
  0 คะแนน
หมายเลข 4   นาง นิภานันท์ ทยุติธร ( ไม่รับรองคุณสมบัติ )
  0 คะแนน
หมายเลข 5   นาง พชร เตชะตานลท์ ( ไม่รับรองคุณสมบัติ )
  10 คะแนน
หมายเลข 6   นาย ยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง
  107726 คะแนน
หมายเลข 7   นาย เรืองยศ โภคกุลกานนท์
  113431 คะแนน
หมายเลข 8   นาย วิญญัติ ศรีธัญรัตน์
  54349 คะแนน
หมายเลข 9   นาย รังสรรค์ ศรีจันทร์
  21996 คะแนน
หมายเลข 10   นาย ไสว ศรีจันทร์
  26461 คะแนน
หมายเลข 11   นาย ถนอม ส่งเสริม
หมายเลข 12   นาง สมหญิง พิทักษ์พรพัลลภ
  36638 คะแนน
หมายเลข 13   นาง ปรมะ นัยวิกุล
  23037 คะแนน
หมายเลข 14   นาย ไพบูลย์ ชมาฤกษ์
  38075 คะแนน


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511