<อุบลราชธานี แบ่งพื้นที่เลือกตั้งได้ 4 เขต มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 11 คน>-อุบลราชธานี แบ่งพื้นที่เลือกตั้งได้ 4 เขต มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 11 คน-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-อุบลราชธานี แบ่งพื้นที่เลือกตั้งได้ 4 เขต มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 11 คน-
-

               การกำหนดเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 ดังนี้ แบ่งกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศเป็น 8 กลุ่มจังหวัด แต่ละกลุ่มจังหวัดจะมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนฯกลุ่มละ 10 คน

               สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในกลุ่มที่ 4 มี 6 จังหวัด ประกอบไปด้วย บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด

หมายเลข 1 พรรคเพื่อแผ่นดิน

 1. นายวัลลภ ไทยเหนือ
 2. นางกนกกาญจน์ ควรหา
 3. นายชาติชาตรี โยสีดา
 4. นางเพชรี เพชรสว่าง
 5. นายจิโรจน์ โชติพันธ์
 6. นายทวีศักดิ์ สระใหญ่
 7. นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์
 8. นายคำตา แคนบุญจันทร์
 9. นางพรรณทิพย์ จันทร์อารักษ์
 10. นายสิทธิชัย โควสุรัตน์

หมายเลข 2 พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา

 1. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
 2. นายวิโรจน์ แสงมณี
 3. น.ส.เย็นจิตร์ ชินนาค
 4. นายวรนิต วินทะไชย
 5. พล.ต.ต.สุธี สุทธิศิริวัฒนะ
 6. นายประมวล อุ่นใจ
 7. นายยุทธชัย ครองสิน
 8. พันตรี วริทธิกร กันเมล์
 9. นายฉลาด มะเสนะ
 10. นายอาทิตย์ ยุทธเสรี

หมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์

 1. นายวิฑูรย์ นามบุตร
 2. นายดนัย นพสุวรรณวงศ์
 3. นางจันทร์เพ็ญ สายปิน
 4. นายประสงค์ สุภาสัย
 5. น.ส.จันทรพร ขันโมลี
 6. นางพิมพร สุนทรา
 7. นางพิสมัย จึงจิตรักษ์
 8. นายศรีเมือง วัฒนาชีพ
 9. น.ส.อภิรดี สุพรรณฝ่าย
 10. นางรัตนากร ขันอาสา

หมายเลข 8 พรรคเกษตรกรไทย

 1. นายสุพร วัฒนาเอี่ยวสกุล
 2. นายธนภณ เสนาวงค์
 3. นายสุวัฒน์ จันทร์เติบ
 4. นายบุญธรรม คำมี
 5. นายสมดี พัชรวายุแสง
 6. นางสาวอ่อนหวาน นาควัน
 7. นายเกริกเกียรติ กิตติพรรณวรกุล 
 8. นางสาวจตุพร ศรีชื่น
 9. นางสาวนิชราพร แวงอุ้ย
 10. นางสาว หนูจริง แวงอุ้ย

หมายเลข 9 พรรคประชาราช

 1. นายมานะ มหาสุวีระชัย
 2. นายศักย์ มหาสุวีระชัย
 3. นายชาญชัย ปทุมวรชาติ
 4. นายแสงอรุณ มีรสล้ำ
 5. นายสมยศ ศรีภักดี
 6. นางสาว ทองไส โปร่งจิต
 7. นายสมชาย โรจน์วณิชชากร
 8. ว่าที่ ร.ต. เทวารัณย์ สระคูพันธ์
 9. นายนาวี บุญประสม
 10. นายเกียรติศักดิ์ คำมุงคุล

หมายเลข 11 พรรคพัฒนาประชาธิปไตย

 1. นายสุรทิน  พิจารณ์
 2. นายสุวรรณ ทองหนุน
 3. นายสมัย ยอดพรหม
 4. นายประเสริฐ บุญแก้ว
 5. นายศุภวุธ คำศรี
 6. ผศ.คำผล กองแก้ว
 7. นายเอกชัญญา หลักคำ
 8. นายวิฑูรย์ เกตุวงศา
 9. นายคำพูล เมืองโคตร
 10. นายดนัย ไสยโชติ

หมายเลข 12 พรรคพลังประชาชน

 1. น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
 2. นายชัย ชิดชอบ
 3. นายเพิ่มพูน ทองศรี
 4. นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์
 5. พล.ต.อ.วิรุฬ ฟื้นแสน
 6. นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์
 7. นายมังกร ยนต์ตระกูล
 8. นายประเกียรติ นาสิมมา
 9. นายกล่ำคาน ปาทาน
 10. พ.ต.ต.สำเนียง ลือเจียงคำ

หมายเลข 13 พรรคชาติไทย

 1. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
 2. นางกรองกาญจน์ วีสมหมาย
 3. นายบรรจง พงศ์ศาสตร์
 4. นายเอกพจน์ กฤตยเรืองโรจน์
 5. นายโกมินทร์ พิมพ์จันทร์
 6. นางนิตยา สารรัตน์
 7. นายปรีชา เดชะคำภู
 8. นางอรุณี บุญศิริธรรมชัย
 9. นางมยุรา อุทัยศรี  
 10. น.ส. อารียาพร พรมสาร

หมายเลข 14 พรรคดำรงไทย

 1. นายโชติพัฒน์ สกุลดีเชิดชู
 2. นางสาวหทัยทิพย์ เชิดชู
 3. นายกงสี ศิริไทย
 4. นางศุภลักษณ์ เชิดชู
 5. นางจุติพร วิบูลย์เขียว
 6. นางปารณีย์ กัลยามาตร์
 7. นายชัยมะณี พวงระย้า
 8. นายชาย คูโคกสูง
 9. นายยิ่งศักดิ์ ศรีสว่าง
 10. นายทองศรี บุญพันธ์

หมายเลข 15 พรรคมัชฌิมาธิปไตย

 1. นายวีระศักดิ์ จินารัตน์
 2. นายการุณ ใสงาม
 3. นายสถิต คำมะสอน
 4. ดร.วิชัย แข่งขัน
 5. นายเสกสรรค์ นิสัยกล้า
 6. นายทองสุข พูลสุข
 7. ดร.อุทัย ภิรมย์รื่น
 8. ดร.นิพนธ์ ทาบุราญ
 9. รศ.ดร.วีระ ไชยศรีสุข
 10. นายวีระพันธ์ แสนเสริม

หมายเลข 17 พรรคความหวังใหม่

 1. นายสุรสีห์ ผาธรรม
 2. นายธีรชาติ เล็กสิงห์โต
 3. นายประพันธ์ เวียงสมุทร
 4. นายสุริยันตร์ คงสุขดี
 5. นางสาวอุไรวรรณ สุภากุล
 6. นายทรงศักดิ์ สุริยวงศ์
 7. นางวันทนา จงกลกลาง
 8. นางบุญอาภา สุขบรรเทิง
 9. นายปัณณวิทย์ กะภูหิน
 10. นายเชาวลิต ผ่องแผ้ว

หมายเลข 19 พรรคประชามติ

 1. นายพร เพ็ญพาส
 2. นายโสรัจจ์ ดาศรี
 3. นายรพิศ ดวนใหญ่
 4. นายมงคล แพงงา
 5. นางพรชัย มโนราช
 6. นายสันติ พูดเพราะ
 7. นายสวรรค์ ขันธุลา
 8. นายพัฒนพล คำตา
 9. พ.ต.ท. กวีศักดิ์ ทองมาก
 10. นางสมพิศ กุลโพนเมือง

หมายเลข 20 พรรคไทเป็นไท

 1. นางสดใส ปัญญาสาร
 2. นายสิงทอง กินามณีย์
 3. นายพงศกร บุ้งทอง
 4. นายพัฒนพล คำกมล
 5. นายพรหม ดาศรี
 6. นางมณีรัตน์ ธวัลหทัยกุล
 7. นายสุรศักดิ์ ไชยรักษ์
 8. นางพิมพ์ชูพรรณ นิวาสวงษ์
 9. นางสว่างจิต สมัครรบ
 10. นางเพชรี ส่งเสริม

หมายเลข 27 พรรคไทยร่ำรวย

 1. นายชยพล ศรีธารชัย
 2. นายปัญญา สารพล
 3. นางพัชนี บัวพา
 4. นายปรีชา วิเชียรศรี
 5. นายหิรัญ ฉาบสูงเนิน
 6. นายฉาย ตากกระโทก
 7. นายชวาลภพ สายสมบัติ
 8. นายวิทวัส ชมภูวงศ์
 9. นาย สิทธิพงษ์ ทวีพงษ์
 10. นายประสาร พิลายนต์

หมายเลข 29 พรรคพลังแผ่นดิน

 1. นายวิชิต แสงทอง
 2. นายสุทร เสนะเกตุ
 3. นายเพชรเนตร สุวรรณกูฎ
 4. นายม้วน ศิลาล้อม
 5. นายเสริมไทย ไพรศรี
 6. นายคำสอน ศิริโรจนงาม
 7. นายถนอมชัย แสงสุวรรณ
 8. นางพิมลรัตน์ สุวรรณกูฎ
 9. นางศศิประภา กตัญญู
 10. นายไพรวัลย์ ปัตย์ถาทุมภ์

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ..>>
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511