<รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี>-รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี-
-

 เขตเลือกตั้งที่ 1 มี ส.ส.ได้ 3 คน

 เขตเลือกตั้งที่ 2 มี ส.ส.ได้ 3 คน

 1. นายอดุลย์ นิลเปรม พรรคเพื่อแผ่นดิน
 2. นายณรงชัย วีระกูล พรรคเพื่อแผ่นดิน
 3. นายวุฒิไกร บุญใหญ่ พรรคเพื่อแผ่นดิน
      
 4. นายสมหวัง อาภรณ์ศรี พรรคดำรงไทย
 5. นายศุภวัฒน์ ชาติวิเชียรวัฒน์ พรรคดำรงไทย
 6. นางพุธนันท์ ภูเดชเรืองทรัพย์ พรรคดำรงไทย
      
 7. นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ พรรคพลังประชาชน
 8. นายโกวิทย์ ธรรมานุชิต พรรคพลังประชาชน
 9. นายสมบัติ รัตโน พรรคพลังประชาชน
      
 10. ดร.ศุภชัย ศรีหล้า พรรคประชาธิปัตย์
 11. นายวุฒิพงษ์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์
 12. นายวิทวัส พันธ์นิกุล พรรคประชาธิปัตย์
      
 13. นางวิไลวรรณ อุดรพูล พรรคเสียงประชาชน
 14. นางสุดาวดี ปามุทา พรรคเสียงประชาชน
 15. นายวีระศักดิ์ แสงกุล พรรคเสียงประชาชน
      
 16. นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
 17. นายศรีบู ขจรฟุ้ง พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
 18. นายอาทิตย์ คณะพันธ์ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 
      
 19. ดร.วิชัย ครองยุติ พรรคชาติไทย
 20. นายไพรัช วรรณวงศ์ พรรคชาติไทย
 21. นายปราสาท สายดวง พรรคชาติไทย 
      
 22. นายวิชช์ มณีภาค พรรคความหวังใหม่
 23. นางอุบลกาญจน์ กำลังกล้า พรรคความหวังใหม่
 24. นายสัมฤทธิ์ บูชาพันธ์ พรรคความหวังใหม่ 
      
 25. นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ พรรคมัชฌิมาธิปไตย
 26. นายชัชวาล วาระนุช พรรคมัชฌิมาธิปไตย
 27. นายสุรศักดิ์ รอนใหม่ พรรคมัชฌิมาธิปไตย 
      
 28. นายเชาว์ศักดิ์ เศรษฐมาส พรรคพัฒนาประชาธิปไตย
 29. นายบุญเรือง ดิโยธา พรรคพัฒนาประชาธิปไตย
 30. นายนทอง เชื้อนิล พรรคพัฒนาประชาธิปไตย 
      
 31. นายอนงค์ พิมพ์วงศ์ พรรคไทเป็นไท
 32. นางกิ่งแก้ว ผสมทรัพย์ พรรคไทเป็นไท
 33. นายชนินเวท ทองมาลี พรรคไทเป็นไท 
      
 34. นายอุทิศพงษ์ สรวงสุธาร พรรคประชาราช
 35. นายสรัจชนม์ ทองกลม พรรคประชาราช
 36. นายฉลาด ทิพยอำนาจ พรรคประชาราช
    
 37. นายเรืองยศ เจริญชัย พรรคประชามติ
 38. นายชลัม ภุมกาญจน์ พรรคประชามติ
 39. นายกำพล เจริญชัย พรรคประชามติ
    
 40. นายณรงค์ แสนสิงห์ พรรคไทยร่ำรวย
 41. นาง วิไลรัตน์ ฤกษ์ใหญ่ พรรคไทยร่ำรวย
 42. นาย กิตติศักดิ์ อินพานิช พรรคไทยร่ำรวย
 1. นายวิทยา จันทวีศิริรัตน์ พรรคประชาราช
 2. นายสมภพ ศุภษร พรรคประชาราช
 3. นายสมเพียร จันทเวช พรรคประชาราช 
      
 4. นายกฤษณา พรมจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์
 5. ร.ต.ต.เทพประทีป ท้าวมา พรรคประชาธิปัตย์
 6. นายฉลวย ประสมพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ 
      
 7. นายครรชิต คนสัน พรรคความหวังใหม่
 8. นางอุไร สุพรรณนนท์ พรรคความหวังใหม่
 9. นายประยูร พลศักดิ์ พรรคความหวังใหม่ 
      
 10. นายธนบูรณ์ชัย อร่ามเรือง พรรคพลังประชาชน
 11. นายสุทธิชัย จรูญเนตร พรรคพลังประชาชน
 12. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลัภ พรรคพลังประชาชน 
      
 13. นายอุดร ทองประเสริฐ พรรคเพื่อแผ่นดิน
 14. นางสาวณัฐาสินี กวีนัฎธยานนท์ พรรคเพื่อแผ่นดิน
 15. นายสุทัศน์ เรืองศรี พรรคเพื่อแผ่นดิน 
      
 16. นายอมร นิลเปรม พรรคมัชฌิมาธิปไตย
 17. นายวีระ รูปคม พรรคมัชฌิมาธิปไตย
 18. นายสมเกียรติ นัยวิกุล พรรคมัชฌิมาธิปไตย 
      
 19. นายรัฐกิตต์ ผาลีพัฒน์ พรรคชาติไทย
 20. นายไพโรจน์ โกศัลวัฒน์ พรรคชาติไทย
 21. นายโชค ศาธุวรรณ์ พรรคชาติไทย 
      
 22. นายไพจิตร พึ่งภพ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
 23. นายอิทธิพล ใจแก้ว พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
 24. นายพุทธา หริคำภา พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 
      
 25. นายพิชัย ชาลีแก้ว พรรคประชากรไทย
 26. นายชัยโรจน์ นองนุช พรรคประชากรไทย
 27. นายเติมศักดิ์ สิมพะรักษ์ พรรคประชากรไทย 
      
 28. นายภรณ์ ปัญญาสาร พรรคไทเป็นไท
 29. ด.ต.จาตุรงค์ เจริญศรี พรรคไทเป็นไท
 30. นางจิราภรณ์ ชูชม พรรคไทเป็นไท 
      
 31. นายศักดิ์ชัย แก้วชิน พรรคดำรงไทย
 32. นายประยงค์ บุญรอด พรรคดำรงไทย
 33. นายชันชัย มัฐผา พรรคดำรงไทย
   
 34. นางบุษยารัตน์ อุดมอริยทรัพย์ พรรคประชามติ
 35. นายพิทักษ์ วราห์คำ พรรคประชามติ
 36. นายฐิติพงศ์ เจริญชัย พรรคประชามติ
   
 37. นายธรรมวิทย์ พีระรัตนจิตติ พรรคไทยร่ำรวย
 38. นางสาว ปภาวี ไชยพิมพา พรรคไทยร่ำรวย
 39. นายรชต ดั่งประเสริฐกุล พรรคไทยร่ำรวย

 เขตเลือกตั้งที่ 3 มี ส.ส.ได้ 3 คน

 เขตเลือกตั้งที่ 4 มี ส.ส.ได้ 2 คน

 1. นายสุริยพันธ์ ภักดีล้น พรรคเสียงประชาชน
 2. นางเอื้องแก้ว แสงกุล พรรคเสียงประชาชน
 3. นายทวีทอง บุญสุข พรรคเสียงประชาชน 
      
 4. นายชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์ พรรคพลังประชาชน
 5. นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ พรรคพลังประชาชน
 6. นายจำนงค์ บุฟผาดี พรรคพลังประชาชน 
      
 7. นายตุ่น จินตะเวช พรรคชาติไทย
 8. นายศักดิ์ชัย จินตะเวช พรรคชาติไทย
 9. นายประพัฒน์ พาพันธ์ พรรคชาติไทย 
      
 10. นายปัญญา จินตะเวช พรรครวมใจไทยพัฒนา
 11. นางส่องศรี ใจหาญ พรรครวมใจไทยพัฒนา
 12. นายวิสาร จันอ่อน พรรครวมใจไทยพัฒนา 
      
 13. นางกุลนภา พิรพงศ์นุกูล พรรคประชามติ
 14. นายอิทธิพล สอดศรี พรรคประชามติ
 15. นายวุฒิ เอี่ยมตุ้มรัตน์ พรรคประชามติ 
      
 16. นายสุชาติ ตันติวณิชชานนท์ พรรคเพื่อแผ่นดิน
 17. นายประจักษ์ แสงคำ พรรคเพื่อแผ่นดิน
 18. นายสมมาตร มะลิลา พรรคเพื่อแผ่นดิน 
      
 19. นายปรีชา ทองเที่ยงดี พรรคพัฒนาประชาธิปไตย
 20. นางสาวศุภดา ชิตเชื้อ พรรคพัฒนาประชาธิปไตย
 21. นายอติชาติ พรมกอง พรรคพัฒนาประชาธิปไตย 
      
 22. นายโอวาท จุลโคตร พรรคมัชฌิมาธิปไตย
 23. นายวิทยากอบุญ บันทุปา พรรคมัชฌิมาธิปไตย
 24. นายกญชร สุธรรมวิจิตร พรรคมัชฌิมาธิปไตย 
      
 25. นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ พรรคประชาธิปัตย์
 26. นายบุญมี แก้วสง่า พรรคประชาธิปัตย์
 27. นายวีระ สุภโกศล พรรคประชาธิปัตย์ 
      
 28. นายณรงค์ พงษ์ภาพ พรรคความหวังใหม่
 29. นายแนบ โกษาผล พรรคความหวังใหม่
 30. นายสุริยะ ชากุลชอบ พรรคความหวังใหม่ 
      
 31. นายสนธยา ฉัตรสุวรรณ พรรคดำรงไทย
 32. นายอรัญ บุญรักษา พรรคดำรงไทย
 33. นายสังข์ทอง พันธ์สอน พรรคดำรงไทย 
      
 34. นายอภิวัฒน์ คำวิเศษ พรรคไทเป็นไท
 35. นายวิโรจน์ วิลามาศ พรรคไทเป็นไท
 36. นายอ่อนจันทร์ เสนาพันธ์ พรรคไทเป็นไท
   
 37. นายวรายุทธ พุฒพิพักตร์ พรรคประชากรไทย
 38. นายชัยสิทธิ์ สีทา พรรคประชากรไทย
 39. นายวันชัย สุภากรณ์ พรรคประชากรไทย
    
 40. นายพิเชษฐ์ นามศิริ พรรคไทยร่ำรวย
 41. นายเวหา แสนอุบล พรรคไทยร่ำรวย
 42. นายวรพจน์ พิริยะเสาวภาคย์ พรรคไทยร่ำรวย
 1. นายสุพล ฟองงาม พรรคพลังประชาชน
 2. นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวชยะ พรรคพลังประชาชน 
      
 3. นายแสง ศรีบุระ พรรคมัชฌิมาธิปไตย
 4. นายสุริยา ธิศาเวช พรรคมัชฌิมาธิปไตย 
      
 5. นางสาวกิตต์ธัญญา วาจาดี พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
 6. พลตรี ธนายุทธ สายสมบัติ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 
      
 7. นายธนัท พร้อมพรชัย พรรคชาติไทย
 8. นายอินตา ดวงสนิท พรรคชาติไทย 
      
 9. นายอุทัย พลาชัย พรรคเพื่อแผ่นดิน
 10. นายยัง โสภาสาย พรรคเพื่อแผ่นดิน 
      
 11. นายธนพล สายบัว พรรคดำรงไทย
 12. นายสหัสวรรษ วงศ์สวัสดิ์ พรรคดำรงไทย 
      
 13. นายชูเกียรติ สุวรรณพิมพ์ พรรคพัฒนาประชาธิปไตย
 14. ด.ต.โกศล ลาภสาร พรรคพัฒนาประชาธิปไตย 
      
 15. นายอิสสระ สมชัย พรรคประชาธิปัตย์
 16. นายเพิ่มศักดิ์ สุภโกศล พรรคประชาธิปัตย์ 
      
 17. นายสุพงษ์ ผาธรรม พรรคความหวังใหม่
 18. นายเลียง จิตรมั่น พรรคความหวังใหม่ 
      
 19. นางวิภาพร ไหลประเสริฐ พรรคประชาราช
 20. นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ พรรคประชาราช 
      
 21. จ.ส.อ.พิชยุตม์ อินทะเสน พรรคไทเป็นไท
 22. นายวิทยา ผลคำ พรรคไทเป็นไท 
      
 23. พ.ท.มนตรี ศรีธะดา พรรคประชากรไทย
 24. นายจีระชัย พวงพันธ์ พรรคประชากรไทย
      
 25. นางฐิตารีย์ รุ่งโรจน์วิเศษ พรรคประชามติ
 26. นางวิไลลักษณ์ เจริญชัย พรรคประชามติ
    
 27. นาย ศักดิ์ชัย บรรดาศักดิ์ พรรคไทยร่ำรวย
 28. นาย ธีระพันธ์ สัตย์ธรรม พรรคไทยร่ำรวย

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511