<ร่วมสืบสานประเพณีบุญพระเวส ฟังเทศน์มหาชาติ วัดทุ่งศรีเมือง 14-15 กพ.54>-ร่วมสืบสานประเพณีบุญพระเวส ฟังเทศน์มหาชาติ วัดทุ่งศรีเมือง 14-15 กพ.54-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ร่วมสืบสานประเพณีบุญพระเวส ฟังเทศน์มหาชาติ วัดทุ่งศรีเมือง 14-15 กพ.54-
-

โครงการจัดงาน สืบสานประเพณีบุญพระเวส ฟังเทศน์มหาชาติ
เฉลิมฉลองพุทธชยันตีที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ครบ ๒,๖๐๐ ปี
และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา

ณ วัดทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๑๔- ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ด้วย วัดทุ่งศรีเมือง

               โดยองค์การพระผู้นำพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จังหวัดอุบลราชธานี จะได้ดำเนินการ โครงการจัดงาน สืบสานประเพณีบุญพระเวส ฟังเทศน์มหาชาติ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนี้ จะน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่จะทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษาขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ วัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตามกำหนดการดังนี้

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เวลา ๐๘.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนทั่วไป ทุกเพศทุกวัยทุกสถานะภาพทางสังคม พร้อมกันที่วัดทุ่งศรีเมือง

เวลา ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนและเริ่มการประกวดสวดมนต์หมู่ของนักเรียนสรภัญญ์ประเภทประชาชนทั่วไป

เวลา ๐๙.๔๙ น. พิธีเชิญแห่พระอุปคุต โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสามเณร

เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศน์ มาลัยหมื่น มาลัยแสน

เวลา ๑๕.๐๐ น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระเวสสันดร ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเมือง - ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบรางวัลการประกวดสรภัญญะ

เวลา ๑๘.๓๐ น. สวดมนต์ปฏิบัติธรรมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เวลา ๐๓.๓๕ น. พิธีแห่ข้าวพันก้อน ทำวัตรเช้า เทศสังกาศ และฟังเทศน์มหาชาติต่อไปตลอดวันจนจบ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา

เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ถวายกัณฑ์ต้น กัณฑ์หลอน

เวลา ๑๗.๓๕ น. ประชุมชาดก ปัจฉิมนิเทศ พระสงฆ์อนุโมทนา ย่ำฆ้อง กลองระฆัง เป็นเสร็จพิธี จึงขอเชิญงานประเพณีบุญพระเวสฟังเทศน์มหาชาติร่วมเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่จะทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา โดยพร้อมเพรียงกัน

 

สำนักงานองค์การพระผู้นำพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง วัดทุ่งศรีเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.๐๘๑-๓๙๐๑๖๑๑
E-mail : siriphattana@gmail.com

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511