<สื่ออุบลฯ มอบ 10 รางวัลดีเด่น ในงานสายสัมพันธ์ วันนักข่าวอุบลราชธานี>-สื่ออุบลฯ มอบ 10 รางวัลดีเด่น ในงานสายสัมพันธ์ วันนักข่าวอุบลราชธานี-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-สื่ออุบลฯ มอบ 10 รางวัลดีเด่น ในงานสายสัมพันธ์ วันนักข่าวอุบลราชธานี-
-

journalistsday-07.jpg

ดร.ประยงค์  แก่นลา 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

บุคคลดีเด่น   วันนักข่าว  5 มีนาคม 2555 

ดร.ประยงค์  แก่นลา   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่  บ้านพักผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  ถนนสรรพสิทธิ์  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี หรือ ๑๓ ซอยเทศบาล ๒ ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร  

สถานภาพ  สมรสกับนางวาสนา แก่นลา ครูชำนาญการพิเศษ ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม มีบุตรธิดา ๒ คน คือ แพทย์หญิงธันวรัชน์ แก่นลา และ นายแพทย์เอกรัชน์  แก่นลา

ผลงาน/ประสบการณ์  บรรจุ ตำแหน่ง ครู 2  ระดับ 2 ทำหน้าที่การเงิน พัสดุ งานแนะแนว โรงเรียนทรายมูลวิทยา จังหวัดยโสธร  ผู้ช่วยฝ่ายธุรการ/ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนทรายมูลวิทยา จังหวัดยโสธรผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ/บริการ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ จังหวัดยโสธร เป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งและบริหารโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ จังหวัดยโสธรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  จังหวัดยโสธร          เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จังหวัดยโสธร  ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

หน้าที่การงานพิเศษปัจจุบัน  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร/ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  / ที่ปรึกษาโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำนักพระราชวัง/  ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต ๑ /กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา  เขต ๒๙ อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ /เป็นหัวหน้าคณะทำงานการยกร่างกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้ สพฐ.ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ /อนุกรรมการที่ปรึกษาสำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เป็นวิทยากรอบรมให้กับ สพฐ./สพม./สพป.  / เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยภาครัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนอีกหลายแห่ง

รางวัล/เกียรติคุณที่สำคัญ    ได้รับรางวัลจากการบริหารจัดการโรงเรียนและรางวัลจากผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับประเทศมากกว่า ๕๐ รางวัล ที่สำคัญ ๆ ได้แก่ ชนะเลิศเชียร์ลีดเดอร์ระดับนานาชาติที่เมืองโกลด์โคสท์ ประเทศออสเตรเลีย ปี ๒๕๕๔(ปี ๒๕๕๔)/  ชนะเลิศกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศเวียตนาม/ ชนะเลิศเอเซียนเกมส์ที่ประเทศจีน /และชนะเลิศซีเกมส์ที่ประเทศอินโดนีเชีย ชนะเลิศอันเหรียญทอง ประเภทคะแนนรวม และเหรียญเงินประเภทบุคคลในแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเลียที่ประเทศเนปาล ปี ๒๕๕๔รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ (เหรียญเงิน) แข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ปี ๒๕๕๔ / รางวัลป้ายพระราชทานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีปี ๒๕๔๘, ๒๕๕๒ /รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ๒ สมัยติดต่อกัน จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๔๓, ๒๕๔๗  /ผู้บริหารต้นแบบระดับประเทศ จาก คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปี ๒๕๔๖ข้าราชการตัวอย่าง ของ กระทรวงศึกษาธิการ  ปี ๒๕๔๖  /ผู้บริหารดีเด่น จาก สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ปี  ๒๕๔๖/ รางวัลเหรียญคุรุสดุดี จาก ครุสภา   ปี  ๒๕๔๖ ผู้บริหารรางวัลครุสภาดีเด่น จาก คุรุสภา ปี  ๒๕๔๖ /โล่รางวัล “คนดีศรีเมืองยศ” จาก จังหวัด ยโสธร ปี  ๒๕๔๘รางวัล “ผู้บริหารนักพัฒนาสังคม” จาก สมาคมสื่อมวลชน จังหวัดยโสธร  ปี  ๒๕๔๒

-                                                                                                                                  /ส้วมดีเด่นรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับประเทศ จาก กรมอนามัย ปี  ๒๕๕๑ /  รางวัล “เด็กไทยทำได้” จากกรมอนามัย ปี  ๒๕๔๘ / โล่โรงเรียนรักการอ่าน จาก ฯพณฯจุรินทร์  ลักษณะวิศิษฎ์ รมว.ศธ.  ๒๕๕๒

/ รางวัลโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ จาก กระทรวงศึกษาธิการ ปี  ๒๕๔๘,  ๒๕๕๒

/รางวัลโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จาก กปร. /   เกียรติคุณบัตรรางวัลโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม(ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ระดับประเทศพร้อมเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาทจากธนาคารออมสิน ๒  ครั้ง (ครั้งที่ ๑ สมัยดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ปี ๒๕๕๐ครั้งที่ ๒ สมัยดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน   มหาชนะชัยวิทยาคม  ปี ๒๕๕๓) / โรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม จาก ศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน) ปี ๒๕๕๒ /โครงงานคุณธรรมยอดเยี่ยมระดับประเทศ จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)  ปี ๒๕๕๒  ฯลฯ

                      ผลงานวิจัย/งานเขียน   มากกว่า ๑๐ เรื่อง                                                         

 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]


ความคิดเห็นที่ 1

ข่าวดัง เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ปปช) และสำนักงานตรวจการเงินแผ่นดิน (สตง)
เข้าตรวจสอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมหาราชและผู้มีผลประโยชน์ร่วม ทุจริตฉ้อโกง เงินสวัสดิการผู้ปกครองบริจาคให้โรงเรียน เงินงบประมาณโรงเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 045262193-94


โดย : ผู้สื่อข่าว   email : newsfreetv@hotmail.com เมื่อ วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 21:51:55 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 2

คุณผู้สื่อข่าว จรรยาบรรณเขาไม่ใส่ร้ายคนอื่นหรอกครับ
ผอ ประยงค์ แก่นลา ท่านเป็นคนหนึ่งที่ผมว่าท่านทำงานเพื่อ
โรงเรียนและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนในหลายๆ ด้าน


โดย : คนอุบล เมื่อ วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2555 เวลา 10:56:07 น. ลบ

ความคิดเห็นที่ 3

เบื้องลึกคนโกงกินรับเงินสินบน คนดีอยู่ไม่ได้ย้ายครูเป็นว่าเล่น พวกพ้อ
งคนไม่ดี (แบ่งเงินกันอย่างสนุก) มีตำแหน่งไว้หาเงิน ระเบียบมีไม่ทำ ล่อผู้รับเหมาคนเดียว หาคนแปลกหน้าเป็นหน้าม้า แถวๆ สงเปือย หน้าร้านไม่มี ทะเบียนพาณชย์ไม่มีสักคน นี่หรือคนดีที่ท่านสนับสนุนเป็นพวกเดียวกันมากกว่า วิชาการไม่สร้างสรร สร้างภาพเป็นเลิศผลงานเด็กก็เอาหน้าไปใส่ ก่อสร้างอยู่ทุกวัน นี่หรือคนมีการศึกษาสูง สงสัยจะซื้อวุฒิเอา นิสัยก็เหมือนตุ๊ด ความผิดตัวเองไม่มีหลักฐานมาแก้ต่าง หาแต่คนมาตอบแทนโง่บรม สมกับวุฒิสถาบันที่จบมา


โดย : เรื่องจริงจะเล่าให้ฟัง   email : HOTLINE@gmail.com เมื่อ วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2556 เวลา 10:55:25 น. ลบ


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511