<เชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ‘‘การพยาบาลไทยก้าวไปกับประชาคมอาเซียน ’’>-เชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ‘‘การพยาบาลไทยก้าวไปกับประชาคมอาเซียน ’’-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เชิญร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ‘‘การพยาบาลไทยก้าวไปกับประชาคมอาเซียน ’’-
-

               ประเทศในภูมิภาคเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีการรวมตัวเพื่อความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจและเสถียรภาพในภูมิภาค ภายใต้ชื่อ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) อาเซียน ประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  ไทย  บรูไน ดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ในปี 2546 ผู้นำอาเซียนได้เห็นพ้องกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก อันได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-SecurityCommunity–ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) ภายในปี 2563 ต่อมาในการประชุม สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12 ที่เมืองเซบู ฟิลิปปินส์ ผู้นำประเทศอาเซียน  ตกลงที่จะเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปี 2558ปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) ได้ระบุว่า เป้าหมายและจุดประสงค์ของอาเซียน คือ 1) เร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาค และ 2) ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลักความยุติธรรมและหลักนิติธรรมในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ       ในภูมิภาค ตลอดจนยึดมั่นในหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ ทั้งนี้อาเซียนมีคำขวัญอาเซียน คือ One Vision, One Identity, One Community  หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม

               พยาบาลเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีการจัดทำข้อตกลงยอมรับการร่วมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services MRA) โดยมีหลักการ คือ   เปิดให้พยาบาลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถจดทะเบียน หรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอื่นได้โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในประเทศนั้น ๆ ดังนั้นการเคลื่อนย้ายพยาบาลระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน นอกจากนี้การเคลื่อนย้ายของผู้ป่วย การจัดระบบสุขภาพเพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียนจึงเป็นความจำเป็นยิ่ง คำถามที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดขึ้นบ้าง พยาบาลควรเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร ควรมีสมรรถนะที่จำเป็นใดบ้างนอกเหนือจากเรื่องภาษาและควรจะเข้าใจอาเซียนอย่างไรบ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตระหนักในความสำคัญดังกล่าวจึงจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้พยาบาลไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

กำหนดการโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง 

‘‘การพยาบาลไทยก้าวไปกับประชาคมอาเซียน’’

วันที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

ณ  ห้องบอลรูม โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

 

วัน  เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.

 ลงทะเบียน

 

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.

พิธีเปิดการประชุม

ดร.สุรีย์  ธรรมิกบวร  
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๐๘.๔๕ – ๑๐.๑๕ น.

วิชาชีพพยาบาล ความสำคัญในการเข้าสู่สมาคมอาเซียน

ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ 
นายกสภาการพยาบาล

 ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐น.

แนวคิดการเตรียมความพร้อมเป็นพยาบาลอาเซียน

รศ.ดร.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ
อุปนายกสภาการพยาบาล

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

บทบาทการมีส่วนร่วมพัฒนาสู่พยาบาลอาเซียน

รศ.ดร.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ
อุปนายกสภาการพยาบาล

๑๕.๑๕ – ๑๗.๐๐ น.

อภิปราย: แนวทางในการพัฒนาสู่พยาบาลอาเซียน ในพื้นที่ภาคอิสาน และรอบจังหวัดอุบลราชธานี

 

นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี            ผอ.สปสช.เขต๑๐

คุณไพรัช บุญจรัส   นวก.สธ.ด้านส่งเสริมฯ สสจ.อุบลราชธานี

ดร.สุรีย์  ธรรมิกบวร         คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  

ดร.นำพิชญ์  ธรรมหิเวศน์    (ดำเนินการอภิปราย)

หมายเหตุ :   รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

                 ภาคเช้า เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.  และ ภาคบ่าย เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.

               รับประทานอาหารกลางวันเวลา  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511