<เชิญร่วมเวทีปฏิรูปอุบล ฮ่วมเฮ็ด ฮ่วมส่าง “อนาคตอุบล ใน 10 ปี”>-เชิญร่วมเวทีปฏิรูปอุบล ฮ่วมเฮ็ด ฮ่วมส่าง “อนาคตอุบล ใน 10 ปี”-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เชิญร่วมเวทีปฏิรูปอุบล ฮ่วมเฮ็ด ฮ่วมส่าง “อนาคตอุบล ใน 10 ปี”-
-

               ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายสมัชชาปฏิรูปจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการขับเคลื่อนสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยผ่านกระบวนการสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี  ปฏิรูปประเทศไทย...ปฏิรูปอุบล ฮ่วมเฮ็ด ฮ่วมส่าง “อนาคตอุบล ใน ๑๐ ปี” เป็นเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำข้อเสนอที่ได้จากเวทีแต่ละพื้นที่มารวบรวมเรียบเรียงสังเคราะห์จัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย “อนาคตอุบลใน ๑๐ปี” โดยแบ่งพื้นที่การจัดเวทีเป็น ๔ โซน ดังนี้  

               โซน ๑. อำเภอเมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง  เหล่าเสือโก้ก ตาลสุม

               โซน ๒. อำเภอตระการพืชผล  กุดข้าวปุ้น  ศรีเมืองใหม่  โพธิ์ไทร  เขมราฐ  นาตาล โซน

               ๓. อำเภอวารินชำราบ สำโรง สว่างวีระวงศ์ พิบูลมังสาหาร  โขงเจียม  สิรินธร  โซน

               ๔.  อำเภอเดชอุดม  นาเยีย นาจะหลวย  น้ำยืน  บุณฑริก  น้ำขุ่น ทุ่งศรีอุดม

                การจัดเวทีได้มีกระบวนการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง โดยผู้เข้าร่วมมาจากทุกภาคส่วน”ของพื้นที่โซน ๑. อำเภอเมือง เขื่องใน ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง  เหล่าเสือโก้ก และอำเภอตาลสุม  ในวันพฤหัสบดีที่ ๖  กันยายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโกมุท (ข้างสนามฟุตบอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อให้ข้อมูลจากเวทีได้เผยแพร่ไปสู่สังคมวงกว้างมากยิ่งขึ้น
-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511