<ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556>-ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556-
-

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในสังกัดคณะครุศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะเกษตรศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะนิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก,  คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

รอบคัดเลือกโควตา

                   รับสมัคร           ๑๒ ตุลาคม – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

                   สอบคัดเลือก       ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                   รายงานตัว       ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ หอประชุมไพรพะยอม

รอบคัดเลือกทั่วไป

          ภาคปกติ

                   จำหน่ายใบสมัคร ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๖

                   รับสมัคร           ๒ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๖

                   สอบคัดเลือก       ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                   รายงานตัว       ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมไพรพะยอม

         ภาค กศ.บป. (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

                   จำหน่ายใบสมัคร ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

                   รับสมัคร           ๗ มีนาคม - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

                   สอบคัดเลือก       ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                   รายงานตัว       ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมไพรพะยอม

สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๐


-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511