<เชิญร่วมงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน วัดไชยมงคล ประจำปี 2555>-เชิญร่วมงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน วัดไชยมงคล ประจำปี 2555-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-เชิญร่วมงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน วัดไชยมงคล ประจำปี 2555-
-

               วัดไชยมงคล ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มมวลชนต่างๆ ดำเนินการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ประจำปี 2555 จังหวัดอุบลราชธานีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • เพื่ออนุรักษ์ สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล
 • เพื่อทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างมั่นคง
 • เพื่อเพิ่มพูนความรัก สมัครสมานสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชนทุกเชื้อชาติ
 • เพื่อให้เด้กและเยาวชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีนี้สืบต่อไป

               งานมหาบุญจุลกฐินเป็นงานที่ละเอียดอ่อน ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนหมู่มากรวมกันเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกฝ้ายเพาะเมล็ด หว่าน เติบโต ออกดอกแก่และสุกพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงระหว่างวันออกพรรษาถึงวันลอยกระทง โดยการรวมใจเก็บดอกฝ้ายที่แก่เต็มที่แล้วยังอยู่ในสมอ แล้วนำเอาดอกฝ้ายสีขาวอันบริสุทธิ์มาอิ้วเพื่อเอาเมล็ดออก จากนั้นนำไปดีดในกระเดียดให้เป็นปุย แล้วทำให้เป็นล้อเข็นให้เป็นเส้นด้าย เปียให้ออกมาเป็นไจ กรอออกมาเป็นเข็ด และฆ่าด้วยน้ำข้าว นำไปตากแดดให้แห้ง นำไปใส่อักปั่นเป็นเส้นด้ายเพื่อใส่ในกระสวย แล้วทอมือด้วยฟืมให้เป็นผ้า นำมาตัดเย็บย้อมให้เป็นจีวร เป็นขันธ์ เป็นกระทง จึงนำขึ้นน้อมถวายเป็นผ้าจุลกฐินอันสมบูรณ์ ทุกกระบวนการจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 วัน เท่านั้น โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. กิจกรรม "จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร" คือขั้นตอนการผลิตผ้าจากปุยฝ้ายสีขาวสะอาดจนสำเร็จเป็นผืนผ้าสำหรับใช้ทอดกฐิน มีทั้งหมด 9 ฐานการเรียนรู้

ฐานการเรียนรู้ทึ่ 1 ปลูกฝ้ายเป็นสายบุญ เป็นขั้นตอนการปลูก บำรุงรักษาต้นฝ้าย

ฐานการเรียนรู้ที่ 2 เก็บฝ้ายเป็นสายธาร เก็บปุยฝ้ายสีขาวออกจากสมอฝ้ายที่แก่

ฐานการเรียนรู้ที่ 3 อิ้ว ดีด ล้อ เข็นฝ้ายสายธารธรรม เป็นการคัดแยกเมล็ด ทำให้เป็นปุยฟู ม้วนให้เป็นหลอด เข็นให้เป็นเส้นฝ้าย

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 เปีย ปั่นฝ้ายสายศรัทธา การทำให้เป็นไจ ปั่นใส่หลอดเตรียมใส่กระสวย

ฐานการเรียนรู้ที่ 5 กวัก ค้น สืบฝ้ายสายใยบุญ การดึงเอาเส้นด้ายจากกงแล้วนำไปขึงกับเครือไปจนถึงกระบวนการร้อยด้ายยืนเข้ารูเขาสอดด้ายยืนกับรูฟืม

ฐานการเรียนรู้ที่ 6 ต่ำหูก ผูกสายธรรม ขั้นตอนการถักทอให้เป็นผืนผ้า

ฐานการเรียนรู้ที่ 7 ตัดเย็บ เก็บสายใย ขั้นตอนการตัดเย็บให้เป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่ง คือ สบง จีวร หรือสังฆาฏิหรือทั้งหมด

ฐานการเรียนรู้ที่ 8 ย้อมด้ายสายพระธรรม ขั้นตอนการนำผ้าสบง จีวร หรือสังฆาฏิ หรือทั้งหมดที่ตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำไปย้อมด้วยสีธรรมชาติ

ฐานการเรียนรู้ที่ 9 มหาบุญจุลกฐิน พิธีทอดกฐิน

2. กิจกรรมถนนสายข้าว (ฮ่วมกันเฮ็ดข้าวหมู่เฮาได้บุญใหญ่) คือกิจกรรมการเรียนรู้การแปรรูปข้าวไปสู่กระบวนการต่างๆ รวมทั้งหมด ๗ ฐานองค์ความรู้
 • ฐานการเรียนรู้เรื่องข้าวต้ม (ฮ่วมกันเฮ้ดข้าวต้มมัด)
 • ฐานการเรียนรู้เรื่องข้าวหลาม (ฮ่วมกันเฮ็ดข้าวหลาม)
 • ฐานการเรียนรู้เรื่องข้าวปุ้น (ฮ่วมกันเฮ็ดข้าวปุ้น (ขนมจีน))
 • ฐานการเรียนรู้เรื่องข้าวจี่ (ฮ่วมกันเฮ็ดข้าวจี่)
 • ฐานการเรียนรู้เรื่องข้าวมธุปายาส (ฮ่วมกันเฮ็ดข้าวมธุปายาส)
 • ฐานการเรียนรู้เรื่องข้าวเม่า (ฮ่วมกันเฮ้ดข้าวเม่า)
 • ฐานการเรียนรู้เรื่องข้าวโป่ง (ฮ่วมกันเฮ็ดข้าวโป่ง)

3. กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน (เบิ่งการละเล่นพื้นบ้านอีสานบ้านเฮา) คือกิจกรรมสาธิตการละเล่นพื้นบ้านที่เคยมีมาในอดีต อาทิเช่น

๑. เล่นกระต่ายขาเดียว ๒. รีรีข้าวสาร ๓. ขาโถกเถก
๔. ม้าก้านกล้วย ๕. เล่นหมากเก็บ ๖. เล่นเดินกะลา
๗. การเล่นโยนเบี้ย ๘. ปี่น้อยจากกอข้าว ๙. การเล่นบั้งโผ
๑๐. ม้าหลังโปก ๑๑. เล่นตี่จับ ๑๒. เล่นขี่ม้าฟันดาบ
๑๓. การเล่นแมวกินปลาย่าง ๑๔. บักกิ้งล้อ ๑๕. การละเล่นงูกินหาง

4. กิจกรรมถนนสายอาชีพ (แนวเฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน)

 • การทำธูปหอมด้วยวัสดุธรรมชาติ โดยโรงเรียนบ้านนาเลิง
 • กิจกรรมจากเครือข่ายวิทยาลัยอาชีวศึกษา

5. กิจกรรมผู้เฒ่าพาเว้าเหล่านิทาน คือกิจกรรมฟังผู้เฒ่าผู้แก่เล่านิทานพื้นบ้านนิทานธรรมะ นิทานบักเชียงเหมี่ยง นิทานปรำประรา นิทานคติสอนใจ

6. กิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน

7. กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย

8. กิจกรรมการแสดงหมอลำคู่

9. กิจกรรมการแสดงหนังประโมทัย (หนังบักตื้อ)

10. กิจกรรมการแข่งขันประกวดงานประดิษฐ์ใบตอง ประเภท ขันหมากเบ็ง

11. กิจกรรมการแข่งขัน การขับร้องสรภัญญะ

12. กิจกรรมการละเล่นสาธิต "การรำผีฟ้า" ของชุมชนชาวเขมร

13. กิจกรรมการละเล่นสาธิต "การรำผีไท้ผีแถน" จากชุมชนชาวภูไท

14. กิจกรรมการรับฟังพระธรรมเทศนา 3 ธรรมมาสถ์

15. กิจกรรมการตักบาตรพระกัมมัฏฐาน 109 รูป

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511