<ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก>-ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก-
-

ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก

               ผศ.เกษม บุญรมย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การตลาด, การบัญชีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, นิเทศศาสตร์, บริหาร การศึกษา, การศึกษาปฐมวัย, การสอนวิทยาศาสตร์, หลักสูตรและการสอน, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์/การสอนคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, สาธารณสุขศาสตร์, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิศวกรรมศาสตร์, ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย, รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์, การท่องเที่ยว/การโรงแรม,นิติศาสตร์, สังคมวิทยา/มานุษยวิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ

               ผู้สนใจส่งข้อมูลประวัติการศึกษาและการทำงานโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถ.ราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ ดูรายละเอียดที่ www.ubru.ac.th โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ - ๒๙ ต่อ ๑๐๐๒ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511