<ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท - เอก>-ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท - เอก-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท - เอก-
-

               มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

    • ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
    • ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

               สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถ.ราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ - ๒๙ ต่อ ๒๐๙๗

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511