<ขนส่งอุบลฯ แจ้งวินมอเตอร์ไซค์ไปยื่นคำขอป้ายเหลือง ก่อน 25 ก.ค.57 นี้>-ขนส่งอุบลฯ แจ้งวินมอเตอร์ไซค์ไปยื่นคำขอป้ายเหลือง ก่อน 25 ก.ค.57 นี้-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ขนส่งอุบลฯ แจ้งวินมอเตอร์ไซค์ไปยื่นคำขอป้ายเหลือง ก่อน 25 ก.ค.57 นี้-
-

               นายธีระพล  อรุณะกสิกร  ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี  เปิดเผยว่าตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ดำเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ยังไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย(ยังไม่ได้ป้ายเหลือง)  ให้ไปยื่นความประสงค์ขอจัดตั้งวินใหม่ หรือขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะเพื่อจดทะเบียนเพิ่มในวินเดิม  ได้ที่คณะอนุกรรมการประจำท้องถิ่นที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างตั้งอยู่ ภายในวันที่  25  กรกฎาคม 2557  เพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองให้จดทะเบียน ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31  กรกฎาคม 2557 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะพิจารณาดำเนินตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป โดยมีหลักฐานประกอบคำขอ  ดังนี้

  • การขอตั้งวินใหม่
   • แผนผังแสดงที่ตั้งวินและแผนผังการจอดรถ พร้อมภาพถ่าย
   • หนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่ กรณีเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
   • รายชื่อผู้แทนวิน จำนวน 3  ชื่อ
   • บัญชีรายชื่อผู้ขับรถในวิน  พร้อมหมายเลขทะเบียนรถ
   • สำเนาบัตรประชาชนและใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ของผู้ขับขี่รถ
   • สำเนาใบคู่มือการจดทะเบียนรถ หรือหลักฐานการได้มาของรถ
  • ขอเพิ่มจำนวนรถในวินเดิม
   • สำเนาบัตรประชาชนและใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ของผู้ขับขี่รถ
   • สำเนาใบคู่มือการจดทะเบียนรถ หรือหลักฐานการได้มาของรถ

               จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถจักรยานยนต์รับจ้างได้ทราบโดยทั่วกัน

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511