<ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง : กินอยู่ ร้อง รำ ธรรม เพลง ในงานมนุษย-สังคมศาสตร์ราชภัฏอุบล>-ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง : กินอยู่ ร้อง รำ ธรรม เพลง ในงานมนุษย-สังคมศาสตร์ราชภัฏอุบล-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง : กินอยู่ ร้อง รำ ธรรม เพลง ในงานมนุษย-สังคมศาสตร์ราชภัฏอุบล-
-               ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “มนุษย-สังคมศาสตร์ราชภัฏอุบล” ครั้งที่ 2 “วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง : กินอยู่ ร้อง รำ ธรรม เพลง” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีปาฐกถา การอภิปราย  และการนำเสนอผลงานการศึกษาวิจัยวิถีชีวิต วัฒนธรรมด้านต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อนุรักษ์สืบสาน และเชื่อมประสานงานวิชาการในท้องถิ่น และประเทศลุ่มน้ำโขง

               ในโอกาสนี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511