<ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2557 วันที่ 18-20 ส.ค.57>-ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2557 วันที่ 18-20 ส.ค.57-
Home Page GuideUbon
    You Tube    Facebook    Twitter    On Mobile
-ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2557 วันที่ 18-20 ส.ค.57-
-

               ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 โดยมีการประกวดแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย อาทิ โครงงาน วาดภาพ การพูด การตบอปัญหา และจรวดขวดน้ำ เป็นต้น

               สำหรับเยาวชนที่สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1400 และ 1431หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ubru.ac.th/index.php/pasasumpun/2523-sci-2557

กำหนดการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแห่งชาติ ประจำปี 2557

ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557

ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

*********************************

วันที่ 18 สิงหาคม 2557

08.00-09.00 น.

- พิธีเปิดงาน ณ หอประชุมไพรพะยอม

- ลงทะเบียนแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร ณ อาคารศิลปศึกษา

- ลงทะเบียนแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชณครินทร์ (สำนักวิทยบริการ)
09.00-09.50 น.

- ลงทะเบียนประกวด Science show

ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลงทะเบียน ณ เวทีกิจกรรมอาคารโดมหลัง กองพัฒนานักศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ลงทะเบียน ณ เวทีกิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
09.00-10.00 น.

- ลงทะเบียนการแข่งขันคณิตศาสตรด้วยโปรแกรม GSP ณ ห้อง 42.209 (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์อาคาร 42)

09.00-12.00 น.

- การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร ณ อาคารศิลปศึกษา

- การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร ณ ห้องโสตทัศนวัสดุชั้น 6 อาคารบรรณราชณครินทร์ (สำนักวิทยบริการ)

10.00 น.เป้นต้นไป

- การแข่งขันคณิตศาสตรด้วยโปรแกรม GSP ณ ห้อง ๔๒.๒๐๙ (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 42)

10.00-12.00 น. - การบรรยายทางวิชาการ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องบุษบงกช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10.00-16.00 น. - เริ่มการประกวด Science Show

ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขัน ณ เวทีกิจกรรมอาคารโดมหลังกองพัฒนานักศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนแข่งขัน ณ เวทีกิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

13.00 น. เป็นต้นไป

- เริ่มการนำเสนอผลงานการแข่งขันคณิตศาสตรด้วยโปรแกรม GSP ห้อง 42.209 (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์อาคาร 42)

08.00-16.00 น. – การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร ณ หองประชุมโกมุท
- การประกวดสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมใหม่ (ข้างหอประชุมไพรพะยอม)
- การประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ ปีกด้านข้างหอประชุมไพรพะยอม (ด้านทิศเหนือและทิศใต้)
วันที่ 19 สิงหาคม 2557
08.00-08.50 น.

- ลงทะเบียนแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมไพรพะยอม

- ลงทะเบียนประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ณ เวทีกิจกรรมอาคารโดม หลังกองพัฒนานักศึกษา
08.00-10.30 น. - ลงทะเบียนแข่งขันจรวดขวดน้ำ ณ เต็นท์กิจกรรมบริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
09.00 น. เป็นต้นไป

- คณะกรรมการตัดสินให้คะแนน/ นักเรียนนำเสนอผลงานและตอบข้อซักถาม การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตรและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

09.00-12.00 น. - การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ณ เวทีกิจกรรมบริเวณอาคารโดม หลังกองพัฒนานักศึกษา

- การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมไพรพะยอม

10.30-16.00 น.

- การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

12.00-12.50 น.

- ลงทะเบียนแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมไพรพะยอม

13.00-16.30 น.

- การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมไพรพะยอม

13.00 น. เป็นต้นไป - คณะกรรมการตัดสินให้คะแนน/ นักเรียนนำเสนอผลงานและตอบข้อซักถามการประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์
08.00-16.00 น.

– การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร ณ หองประชุมโกมุท

- การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมใหม่ (ข้างหอประชุมไพรพะยอม)
- การประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ ณ ปีกดานขางหอประชุมไพรพะยอม (ด้านทิศเหนือและทิศใต้)
17.30 น. - ประกาศผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมทุกประเภท ณ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
08.00-12.00 น.

- จัดแสดงนิทรรศการ และการแสดงบนเวทีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

13.30-15.30 น.

- รายงานตัวเพื่อเขารับรางวัล/เกียรติบัตร ณ หอประชุมไพรพะยอม

15.30-16.30 น. - พิธีมอบรางวัล/ เกียรติบัตร/ และปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2557 ณ หอประชุมไพรพะยอม

-

Guide Ubon

http://www.hotsia.com/
http://www.sadoodta.com/
http://www.111thailand.com/
http://www.oceansmile.com/
http://www.guideubon.com/
http://feelthai.blogspot.com/
copyright 2005 www.GuideUbon.com
สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail | Tel : 080-4850511